SPIL

BT - - SØNDAG - PS4, Xbox One Action Wii U Si­mu­la­tion Blu­et­oo­th Ta­sta­tur

Ma­ski­ner: Gen­re:

****** Me­tal Gear So­lid

er en gam­mel se­rie, der har for­må­et at føl­ge med ti­den og de nye kon­sol­ler. Den­ne fem­te ver­sion er så­le­des det klart bed­ste spil i se­ri­en. Vi be­fi nder os i et helt åbent land­skab i Af­g­ha­ni­stan, hvor vi spil­ler rol­len som eli­te­sol­dat med mas­ser af mis­sio­ner. Du har et hav af ud­sty r til din rå­dig­hed, og­så me­get avan­ce­ret ud­sty r, og det er fuld­stæn­dig op til dit eget tem­pe­ra­ment, hvor­dan du lø­ser op­ga­ver­ne. Im­pro­vi­sa­tion er på­kræ­vet. The Phan­tom Pain er et af årets bed­ste spil. Ma­ski­ner: Gen­re:

***** * Gen­nem de se­ne­ste

år­ti­er har vi få­et præ­sen­te­ret et utal af fan­ta­si­ful­de ba­ner med Ma­rio. I Su­per Ma­rio Ma­ker får du op­ga­ven at la­ve di­ne eg­ne ba­ner, som vi ken­der dem fra plat­form­spil­le­ne. Det er en over­ra­sken­de sjov op­ga­ve, som du bli­ver me­get op­ta­get af, når du hi­ves ind i den­ne ver­den af spil­byg­ge­ri. Du kan hen­te hjælp fra tid­li­ge­re Ma­rio- spil, men før di­ne ba­ner er god­kendt, skal du selv kun­ne gen­nem­fø­re dem. Der­eft er kan de de­les med he­le ver­den on­li­ne, hvor du og­så kan fi nde an­dres ide­er. Ma­ski­ner: Gen­re:

**** ** Med al­ver­dens trå­d­lø­se

en­he­der i ta­sken, der eft er­hån­den over­ta­ger op­ga­ven for al­min­de­li­ge pc’er, kom­mer og­så be­ho­vet for at skri­ve hur­ti­ge­re. Til din te­le­fon, hvad en­ten det er An­droid el­ler Ap­ple, din tab­let og end­da til din kon­sol, får du her et me­get fl ek­si­belt ta­sta­tur. Al­le en­he­der med Blu­et­oo­th kan kob­les på det­te ta­sta­tur i lø­bet af få se­kun­der. K380 er ca. halvt så stort som et al­min­de­ligt ta­sta­tur. Til en pris på ca. 395 kr. er det et rig­tig godt værk­tøj, som du hi­ver frem, når et lidt stør­re skri­ve­be­hov by­der sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.