D

BT - - SØNDAG - Ho­eg@ bt. dk

a den ame­ri­kan­ske mor til to Eva Hol­land lag­de fo­to­et på sin Fa­ce­book- hjem­mesi­de, vid­ste hun godt, at det vil­le væk­ke op­sigt. Sam­men med si­ne børn po­se­rer hun for­sig­tigt smi­len­de ved si­den af sin mand Mi­kes åb­ne ki­ste. Og nu kan hun knap fat­te be­tyd­nin­gen af sin kon­tro­ver­si­el­le, men og­så mo­di­ge be­slut­ning. Så­le­des er bil­le­det og hi­sto­ri­en fra fa­ce­book nu ble­vet delt af over en mil­li­on bru­ge­re af di­ver­se so­ci­a­le me­di­er. Eva Hol­land mod­ta­ger tak­ke­bre­ve og email fra he­le ver­den. Og på ga­den i Cle­veland, hvor fa­mi­li­en bor, bli­ver hun stop­pet af folk, der vil tak­ke hen­de.

En­kens vel­be­grun­de­de håb var nem­lig, at det hjer­teskæ­ren­de fa­mi­lie­fo­to vil­le få folk, der selv hav­de pro­ble­mer med narko­afh æn­gig­hed, til at spær­re øj­ne­ne op og se vir­ke­lig­he­den i øj­ne­ne. Og der­for skrev hun i tek­sten: » Jeg er sik­ker på, at det­te fo­to vil væ­re ube­ha­ge­ligt at kig­ge på for man­ge men­ne­sker. Og det vil må­ske og­så gø­re man­ge su­re. Men sand­he­den er, at her­o­in dræ­ber. Og hvis du ik­ke ta­ger din af­væn­ning al­vor­ligt, så kan det­te og­så bli­ve din ene­ste ud­vej. «

Hero­i­nen øde­lag­de alt

Mi­ke og Eva Hol­land hav­de kendt hin­an­den, si­den de var te­e­na­ge­re. De el­ske­de hin­an­den, de­res fa­mi­li­er og de­res børn. Men lyk­ken blev oft e sat på en hård prø­ve på grund af æg­te­man­den og fa­de­rens stof­mis­brug.

Den­ne gang men­te fa­de­ren til de to smi­len­de børn ik­ke, at han hav­de brug for pro­fes­sio­nel hjælp. Det kun­ne han sag­tens kla­re selv. Men som en­ken nu ud­tryk­ker det på sin fa­ce­book- si­de: » Han tog fejl « .

Mi­ke vil­le ha­ve gri­net

Snart brug­te Mi­ke igen her­o­in. Og net­op som han skul­le i gang med li­vets bed­ste år, luk­ke­de han den 2. sep­tem­ber øj­ne­ne for sid­ste gang, tog sit sid­ste ån­de­dræt og dø­de.

» Mi­ne børns far og dén mand, jeg har el­sket si­den, jeg var helt ung, har tabt sin kamp. Og jeg har valgt at de­le det­te for det til­fæl­de, at ba­re én an­den per­son kan bli­ve hjul­pet, « skri­ver Eva Hol­land på sin Fa­ce­book- si­de. Og hun fort­sæt­ter:

» Det nyt­ter ik­ke no­get at skju­le sand­he­den om den epi­de­mi, der har ramt vo­res land. Du tror må­ske, at den slags al­drig vil ske for dig. Men gæt en­gang ... det tro­e­de Mi­ke og­så. «

Der har selv­føl­ge­lig og­så væ­ret kri­tik af Eva Hol­lands me­get ær­li­ge frem­gangs­må­de, Men den un­ge en­ke er ik­ke i tvivl om, hvad man­den vil­le ha­ve ment om bil­le­det.

» Jeg kan ga­ran­te­re, at Mi­ke li­ge nu sid­der op­pe i him­len og gri­ner ad vo­res al­ler­sid­ste fa­mi­lie­fo­to sam­men. Han brok­ke­de sig nem­lig al­tid over, at jeg tog så man­ge sel­fi es med he­le fa­mi­li­en. Gang på gang måt­te jeg ta­ge dem om ... ba­re for at få det helt rig­ti­ge re­sul­tat. Og det­te sid­ste fo­to var ik­ke an­der­le­des. Midt i al­le tå­rer­ne kun­ne jeg nem­lig ik­ke få det præ­cis, som jeg øn­ske­de. Og nu tak­ker jeg blot al­le for at væ­re her for os og der­med gi­ve bør­ne­ne den styr­ke, de har brug for. «

Si­den off ent­lig­gø­rel­sen af fa­mi­lie­bil­le­det har fi re for­skel­li­ge af­væn­nings­grup­per i USA få­et lov til at bru­ge Eva Hol­lands fo­to som et led i de­res af­væn­nings­pro­gram - med stor suc­ces.

Hen­ning Hø­eg

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.