Hero­i­nen er fl yt­tet ud i for­stæ­der­ne

BT - - SØNDAG - Ho­eg@ bt. dk Fo­to: Reu­ters

Fra 2002 til 2013 steg mis­bru­get af her­o­in i USA 65 pro­cent - til tre­kvart mil­li­on mis­bru­ge­re. Og døds­fald på grund af en her­o­in- over­do­sis blev i den sam­me pe­ri­o­de fi redoblet. Så­le­des dø­de knap ti­tu­sind ame­ri­ka­ne­re i 2013 af en her­o­i­nover­do­sis, og mis­bru­ger­ne er ik­ke nød­ven­dig­vis dem, du tror, de er.

Så­le­des har her­o­in- epi­de­mi­en i USA sne­get sig ud i for­stæ­der­ne og ind i mid­del- og over­klas­sen i nor­malt vel­fun­ge­ren­de og ve­lud­dan­ne­de ame­ri­kan­ske sta­ter som Con­necti­cutt, Maryland og Mas­sa­chu­setts.

Her ud­gør mid­delklas­sebørn, hjem­me­gå­en­de hus­mødre/ fædre og ar­bej­den­de hvi­de mænd i 30- og 40- års al­de­ren nu over halv­de­len af al­le mis­bru­ge­re. Og for­kla­rin­gen skal bl. a. fi ndes i USAs sti­gen­de afh æn­gig­hed af smer­testil­len­de me­di­cin

På godt ti år er pro­cent­de­len af voks­ne ame­ri­ka­ne­re, der in­den for et år bru­ger stærk smer­testil­len­de me­di­cin, ste­get fra 17 til 35 pro­cent. I 2014 ud­skrev ame­ri­kan­ske læ­ger i alt godt 259 mil­li­o­ner re­cep­ter på den­ne oft e mor­fi nba­se­re­de og stærkt va­nedan­nen­de smer­te­me­di­cin. Og iføl­ge Ti­me Ma­ga­zi­ne dør godt 50 ame­ri­ka­ne­re dag­ligt af en over­do­sis af den­ne form for re­cept­plig­tig me­di­cin.

Fra pil­ler til sprøjte

Her­o­in- pro­ble­met op­står, når dis­se pil­le­mis­bru­ge­re væl­ger at skift e vi­codin ud med her­o­in. Ik­ke ale­ne er hero­i­nen oft e bil­li­ge­re. Den kan og­så fås uden den nog­le gan­ge pro­ble­ma­ti­ske recept.

Og pro­ble­met bli­ver end­nu stør­re, for­di man­ge af dis­se før så vel­fun­ge­ren­de fa­mi­li­er, ik­ke tør ta­le om mis­bru­get. Her­o­in op­fat­tes sta­dig tit som et ’ ga­de- pro­blem’ for hjem­lø­se og ’ bum­ser’. Det er ik­ke no­get, man snak­ker om ude i for­stæ­der­ne. Og det er bl. a der­for, at Eva Hol­land be­slut­te­de sig for at ret­te sit spot­lys imod den­ne far­li­ge blan­ding af mis­brug og ta­bu.

En narko­man ’ fixer’ med her­o­in i den ame­ri­kan­ske stor­by Se­att­le.

Stør­ste­delen af USAs her­o­in kom­mer fra de be­ryg­te­de narko­kar­tel­ler i Me­xi­co. Her af­bræn­der de me­xi­can­ske myn­dig­he­der her­o­in til en vær­di af fle­re hund­re­de mil­lo­ner dol­lar. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.