Tre­kants­dra­ma i ven­ska­bet

BT - - SØNDAG -

Hej An­net­te!

Min go­de ve­nin­de fra fol­ke­sko­len og jeg er ryk­ket over på det sam­me gym­na­si­um, hvor vi er ble­vet split­tet op i to for­skel­li­ge klas­ser. Hun er i mel­lem­ti­den ble­vet me­get glad for min klas­se og kom­mer godt ud af det med næ­ste al­le. Især én. Hun er en af min go­de ve­nin­der og en del af den grup­pe på fi re, som jeg går sam­men med.

De har væ­ret sam­men et par gan­ge . Her for­le­den har de valgt at væ­re sam­men og in­di­rek­te prø­vet på at und­gå at for­tæl­le det til mig. Min ve­nin­de fra klas­sen har dog valgt at si­ge det til de to an­dre, som jeg har en grup­pe sam­men med i klas­sen. Det var dem, som for­tal­te det til mig.

Jeg fø­ler og­så, at det er synd for dem, at de skal gå og hol­de skjult for mig, at de er sam­men. Men jeg fø­ler og­så lidt, at min fol­ke­sko­le­ve­nin­de er i gang med at ta­ge min ve­nin­de fra mig.

Har jeg ret til at væ­re sur på no­gen? El­ler er det mig, som er egoi­stisk? Og hvor­dan kan jeg hånd­te­re det­te pro­blem?

Mvh. En pi­ge Kæ­re pi­ge! Hvor er det dej­ligt, at du kan mær­ke di­ne fø­lel­ser. Du er god til at ret­te blik­ket in­dad og få sat ord på. Der­for fi ndes der og­så go­de mu­lig­he­der for at få løst det­te pro­blem. Jeg op­le­ve­de i gym­na­si­et præ­cis det sam­me sce­na­rio, så jeg gen­ken­der fuld­kom­men det, du be­skri­ver. I øv­rigt er beg­ge pi­ger i dag sta­dig blandt mi­ne nær­me­ste ve­nin­der.

Jeg sy­nes, du skal si­ge det til din gam­le fol­ke­sko­le­ve­nin­de. Si­ge hvor­dan du har det, men og­så vi­se dig som et stor­sin­det men­ne­ske. For­tæl hen­de, at de ik­ke skal skju­le sig, for selv­føl­ge­lig har de lov at bli­ve ve­nin­der. For­tæl, at du og­så ger­ne vil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.