Få et lift af en lo­kal

BT - - REJSER - Lars Jo­han­sen ljz@ bt. dk

AM­STER­DAM

Der er hård kon­kur­ren­ce om at væ­re kendt som Eu­ro­pas cy­kel­by nr. 1. Ik­ke kun af hen­syn til de lo­ka­le ind­byg­ge­res livskva­li­tet, men og­så for­di det til­træk­ker rig­tig man­ge turi­ster.

København har så­le­des ved be­vidst at sat­se på kon­stant at for­bed­re vil­kå­re­ne for cyk­li­ster læn­ge væ­ret med helt øverst i cy­kel­by- top­pen. Se­ne­st med åb­nin­gen i au­gust i år af Cir­kel­bro­en over Chri­sti­ans­havns Ka­nal – en cy­kel- og gang­bro, der bå­de er nyt­tig og smuk at se på, idet den er teg­net af den ver­dens­be­røm­te dansk- island­ske kunst­ner Ola­fur Eli­as­son.

Og det har vir­ket. Turi­ster­ne er gen­nem fle­re år strøm­met til.

En del ny­der ba­re at væ­re i en stor­by, der ik­ke er én stor stres­sen­de tra­fikprop, an­dre er til­truk­ket af vi dan­ske­res af­slap­pe­de og grøn­ne livs­stil, og an­dre igen ta­ger selv tu­ren ud i Kø­ben­havns ga­der på to hjul, for på den må­de at op­le­ve by­li­vet me­get tæt­te­re på, end hvis man sid­der i en turist­bus.

Men Kø­ben­havns cy­kel­by- ær­ke­ri­val Am­ster­dam har ka­stet et nyt vå­ben ind i kam­pen, som dan­sker­ne vil få svært ved at la­ve et mod­svar til – nem­lig no­get så en­kelt som en gul ba­ga­ge­bæ­rer.

» Yel­low Ba­ck­ie! hed­der fæ­no­me­net, der er igang­s­at af cy­ke­l­ud­lej­nings­fir­ma­et Yel­low Bi­ke, men som nu om­fat­ter fo­re­lø­big 200 helt al­min­de­li­ge ind­byg­ge­re i Am­ster­dam.

I mod­sæt­ning til her­hjem­me er det i Hol­land lov­ligt at kø­re med pas­sa­ge­rer på ba­ga­ge­bæ­re­ren, og der­for er man vant til at ha­ve en ven, sin kæ­re­ste, en sko­le­kam­me­rat el­ler et fa­mi­lie­med­lem bag på cyk­len. Prin­cip­pet i » Yel­low Ba­ck­ie « er, at man mon­te­rer en gul ba­ga­ge­bæ­rer – og den får man gra­tis – på sin cy­kel som tegn på, at man og­så ger­ne ta- Ser du i Am­ster­dam en cy­kel med en gul ba­ga­ge­bæ­rer, er det tegn på, at cyk­li­sten ger­ne gi­ver dig et lift rundt i by­en – helt gra­tis. Fo­to: PR ger turi­ster med på ba­ga­ge­bæ­re­ren helt gra­tis.

Man kan end­nu ik­ke be­stil­le en tur, for det er helt op til cy­kel- eje­ren, hvor­når hun el­ler han har lyst til at ta­ge en pas­sa­ger med, men når man ser en cy­kel med en gul ba­ga­ge­bæ­rer, rå­ber man sim­pelt­hen » Ba­ck­ie! « , og så må man se, om der er bid. Man kan en­ten ba­re kø­re med den vej, som cyk­li­sten al­li­ge­vel skal – og det skal nok gi­ve én nog­le nye og an­der­le­des Am­ster­dam- op­le­vel­ser – el­ler man kan for­hø­re sig, om cyk­li­sten har tid og lyst til at kø­re én et be­stemt sted hen.

Vi ven­ter spændt på Kø­ben­havns mod­træk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.