Ud­sigt til priskrig

BT - - REJSER - Ju­dith Be­tak be­tak@ ber­ling­s­ke. dk

FLYPRI­SER TIL LON­DON

Lav­pris- fly­sel­ska­ber­ne opruster, og med op til 187 ugent­li­ge flyv­nin­ger mel­lem den dan­ske og den bri­ti­ske ho­ved­stad fra novem­ber for­ven­tes bil­let­pri­ser­ne at ras­le ned.

Fra 278 kr., re­k­la­me­rer Ry­a­nair. Fra 429 kr., re­k­la­me­rer ea­syJet.

Hos de øv­ri­ge ru­te­fly­sel­ska­ber, der fly­ver di­rek­te mel­lem København og Lon­don, lig­ger bil­let­pri­ser­ne der­i­mod på lidt over en tu­sin­de­kro­ne­sed­del.

Det vil si­ge – det gør de her og nu, men fra novem­ber for­ven­tes der end­nu la­ve­re pri­ser, for da øges an­tal­let af flyv­nin­ger mel­lem de to ho­ved­stæ­der mar­kant. Fra de nu­væ­ren­de 145 til sand­syn­lig­vis 187 ugent­li­ge flyv­nin­ger – og der­med om­kring 7.500 ek­stra sæ­der.

» I gen­nem­snit vil pri­ser­ne for­ment­lig fal­de li­ge så me­get, som ka­pa­ci­te­ten øges, alt­så med næ­sten en tred­je­del. Det vil især væ­re SAS, Bri­tish Air- ways og til dels Norwe­gi­an, som bli­ver tvun­get til at sæn­ke pri­ser­ne « , si­ger Ole Stou­by, adm. di­rek­tør i Tra­vel­mar­ket til bran­che­si­tet Ta­ke Off.

In­gen vil skæ­re ned

Men det er især de to lav­pris­sel­ska­ber Ry­a­nair og ea­syJet, som ud­vi­der an­tal­let af de­res flyv­nin­ger mel­lem København og Lon­don.

Ry­a­nair, som før som­mer­fe­ri­en åb­ne­de en ru­te til Lu­ton, 50 km nord­vest for Lon­don, vil ud­vi­de fra to til fi­re dag­li­ge af­gan­ge. Det sam­me vil ea­syJet på sin ru­te til Lu­ton, fra to til fi­re dag­li­ge af­gan­ge, hvor­ef­ter sel­ska­bet, som og­så fly­ver fra København til Gatwi­ck, får ot­te fly­af­gan­ge om da­gen.

Hver­ken SAS el­ler Norwe­gi­an ser pro­ble­mer med de man­ge fle­re af­gan­ge på ru­ten til Lon­don. In­gen har pla­ner om at skæ­re ned, og SAS vil tvær­ti­mod ud­vi­de.

Sel­ska­bet har li­ge nu 39 ugent­li­ge af­gan­ge og vil til vin­ter fly­ve med stør­re fly på ru­ten og får der­med seks pct. fle­re bil­let­ter til salg.

Ry­a­nair og ea­syJet går med fle­re dag­li­ge af­gan­ge mel­lem København og Lon­don i krig om fly­pas­sa­ger­ne. Fo­to: Ju­er­gen Le­h­le

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.