1 we­e­kend

BT - - REJSER -

AN­DOR­RA An­dor­ra, der lig­ger i Py­re­næ­er­ne mel­lem Frankrig og Spa­ni­en, er 486 km2 stort og har 85.000 ind­byg­ge­re. Lan­det er et selv­stæn­digt fyr­ste­døm­me, men har af hi­sto­ri­ske år­sa­ger et så­kaldt dob­belt- mo­nar­ki, hvor den til en­hver tid sid­den­de fran­ske præ­si­dent samt den ro­mersk- ka­tol­ske bi­skop af Ur­gell i Catalonien har tit­ler af » med- prin­ser « .

En spon­tan af­stik­ker før­te os op til den lil­le magi­ske mid­delal­der­by Evol med den smuk­ke kir­ke og en kir­ke­gård med en gan­ske sær­lig stem­ning af for­ladt­hed.

Og i en lidt stør­re, men og­så næ­sten tom lands­by fandt vi den ob­liga­to­ri­ske bagu­et­te og café cre­me og fik så­le­des og­så vin­get det punkt på dags­or­de­nen af. Vi kun­ne nu for­la­de Frankrig.

Ge­ni­a­le Salva­dor Da­li

Fi­gu­e­res an­kom vi til sidst på ef­ter­mid­da­gen, og ef­ter lidt tid på Tri­pAd­visor fandt vi et stille og ro­ligt mel­lem­klas­se­ho­tel tæt ved Salva­dor Da­li­mu­se­et.

Ho­tel Du­ran hed det, og der er hver­ken no­get sær­lig godt el­ler slemt at si­ge om ste­det – det er en 500- 700 kro­ners seng i en by, hvor ni ud af ti kom­mer for at op­le­ve det fan­ta­sti­ske mu­se­um, som by­s­bar­net Salva­dor Da­li selv med­vir­ke­de til at ska­be i by­ens gam­le te­a­ter, mens han le­ve­de.

Hvis man, som un­der­teg­ne­de, hav­de pla­ce­ret Salva­dor Da­lis smel­te­de ure i en 1980er- kas­se sam­men med Ska­gens­ma­ler­ne, så kan det stærkt an­be­fa­les at se mu­se­et i Fi­gu­e­res, der på kort tid min­der en om, at han var en af de al­ler­stør­ste.

Van­vit­tig – og van­vit­tig ge­ni­al.

Sæt ger­ne en halv dag af til et be­søg her.

Den sid­ste vej tilbage til Bar­ce­lo­na kun­ne man ha­ve fo­re­ta­get på min­dre end en ti­me via mo­tor­vej­en. Men vi tog strand­vej­en.

Gjor­de holdt ved den le­gen­da­ri­ske ta­pas­bar Espi­na­ler cir­ka 20 ki­lo­me­ter fra Bar­ce­lo­na, hvor man si­den 1896 har ser­ve­ret ver­mut og ta­pas i form af små kon­ser­ve­s­de­li­ka­tes­ser. Gik der­ef­ter en tur på stran­den.

Og så tril­le­de vi det sid­ste styk­ke tilbage mod Bar­ce­lo­na.

Fo­to:

2.

5.

3.

4.

6.

An­dor­ra la Vel­la, ho­ved­sta­den i det lil­le bjerg­land An­dor­ra, lig­ger ut­ro­ligt smukt i en dal for fo­den af om­kran­sen­de bjer­ge. Salva­dor Da­li- mu­se­et i nord­s­pan­ske Fi­gu­e­res. Tag fly­et til Bar­ce­lo­na, hent le­je­bi­len og sus så af­sted på E9. Ho­tel Ski Pla­za – der er no­get dra­gen­de ved et skis­port­s­sted uden­for sæ­so­nen. frokost på Re­stau­rant Fl­or de Boix. Et stem­nings­fyldt lil­le ka­pel et sted i Py­re­næ­er­ne.

Kim Flyvbjerg og Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.