Mad for de le­ge­sy­ge Vær­s­go:

BT - - REJSER - Ju­dith Be­tak be­tak@ ber­ling­s­ke. dk

FESTI­VA­LER Lin­coln uden fly­ven­de tun­fisk. Det var tilbage i 1979, at et par af med­lem­mer­ne i ko­mi­te­en bag den år­li­ge Tu­na­ra­ma Festi­val men­te, at man kun­ne bru­ge en me­re spek­taku­lær ak­ti­vi­tet.

Hvad det skul­le væ­re, kun­ne de imid­ler­tid ik­ke rig­tig bli­ve eni­ge om, til de plud­se­lig en dag så, hvor­dan fi­sker­ne i de over­l­fyld­te bå­de los­se­de tu­ne­ne. De ka­ste­de sim­pelt­hen de store fisk op på kaj­en.

Sam­me år blev før­ste Tu­na Toss af­vik­let un­der tun­festi­va­len, og si­den har fi­ske- ka­ste- kon­kur­ren­cen væ­ret en år­lig til­ba­ge­ven­den­de be­gi­ven­hed. Tu­ne­ne ka­stes, som ved ham­mer­kast, og re­kor­den er 37,23 me­ter for mænd og 21,25 me­ter for kvin­der.

Der er i øv­rigt mas­ser af an­dre kon­ku­ren­cer, som for ek­sem­pel me­lon­spis­ning, bør­ne OL, sand­skul­p­tu­rer og flot­test py­n­te­de båd.

Næ­ste Tu­na­ra­ma er 22. til 26. ja­nu­ar 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.