For­søgs­dyre­nes fri­sted Fa­mi­lie­tur:

BT - - REJSER - Kim Flyvbjerg ki­fl@ ber­ling­s­ke. dk ODS­HER­RED ZOO

DAN­MARK

Bør­ne­ne tæn­ker ik­ke så me­get over det. De pi­ler af sted fra den ene mark til den an­den ind­heg­ning til det tred­je store bur.

For dem er Ods­her­reds Zoo Rescue en sjov zoo­lo­gisk ha­ve, der plud­se­lig duk­ke­de op af det nord­ve­stsjæl­land­ske land­skab med et væld af små aber, der svin­ger sig fra gren til gren og skri­ger på en sjov må­de, ka­me­ler, som ser vildt over­leg­ne ud, og en ze­bra, der gan­ske upå­vir­ket kig­ger dig i øj­ne­ne, mens den i hård strå­le let­ter sig for 6- 8 li­ter urin.

Bør­ne­ne sy­nes og­så, det er skønt, at man kom­mer helt tæt på dy­re­ne her. At der ik­ke er tykt glas mel­lem dem og dy­re­ne og kun hegn og tråd­net, når det er ab­so­lut på­kræ­vet.

Her kan de rig­tig se, hø­re og lug­te dy­re­ne. Og når de får at vi­de, at man­ge af dy­re­ne ik­ke er helt som i an­dre zoo­lo­gi­ske ha­ver, spid­ser de blot ører og sy­nes, det er spæn­den­de.

For Ods­her­reds Zoo Rescue er ik­ke ba­re en zoo­lo­gisk ha­ve. Det er Dan­marks før­ste og fo­re­lø­bigt ene­ste rescue cen­ter. Et fri­sted, hvor man hjæl­per mis­hand­le­de dyr til et bed­re og vær­digt liv.

Tid­li­ge­re for­søgs­dyr

Ver­den – og­så vo­res del af den – er fuld af mis­røg­te­de dyr, for­lad­te ekso­ti­ske kæ­le­dyr, og over­skud­s­dyr fra an­dre zoo­lo­gi­ske ha­ver, der av­ler fle­re dy­re­un­ger, end de selv kan over­kom­me, for­di dy­re­un­ger er pu­bli­kums­mag­ne­ter.

Ods­her­reds Zoo Rescue mod­ta­ger dyr fra blandt an­dre Falck, Dy­re­nes Be­skyt­tel­se og pri­va­te. For den stør­ste dels ved­kom­men­de er der dog ta­le om dyr fra me­di­cin­ske for­søg el­ler for­søg til in­du­stri­en.

Men om aber­ne har få­et sprøjtet sham­poo i øj­ne­ne for at se, om det svi­der på men­ne­sker, el­ler om man har te­stet ny me­di­cin på dem for at un­der­sø­ge bi­virk­nin­ger­ne, må man selv gæt­te sig til.

Dag­lig le­der og stif­ter af Ods­her­reds Zoo Rescue, Jo­an Thygesen, for­tæl­ler nem­lig kun de po­si­ti­ve hi­sto­ri­er – for­di der ik­ke kom­mer no­get godt ud af skræk­hi­sto­ri­er­ne, og for­di hun har skre­vet un­der på at bi­dra­ge til den po­si­ti­ve ånd i sit sam­ar­bej­de med uden­land­ske rescue cen­tre, ek­sem­pel­vis AAP i Hol­land.

Be­fri­e­de aber fra mis­røgt

Det er fra AAP, hun har få­et 18 ma­kak­ker. De små aber var en del af en stør­re grup­pe af svært mis­røg­te­de for­søgs­dyr, som blev be­fri­et for de­res li­del­ser af den hol­land­ske hjæl­pe­or­ga­ni­sa­tion.

De blev ind­led­nings­vist sendt ni må­ne­der til Spa­ni­en, hvor de fik fuld­stæn­dig fred og ro. De 18 aber, der se­ne­re kom til Ods­her­red, er al­le om­kring syv år nu og har in­d­ord­net sig i grup­pen, fun­det de­res plads i hie­rar­ki­et og ta­get de­res nye om­gi­vel­ser til sig. De har væ­ret i Dan­mark i lidt over et år.

» Vi var selv ne­de og hen­te dem i Ali­can­te og brug­te me­get af den før­ste tid på at træ­ne dem, så de selv kan gå ud og ind af bu­ret, når de hø­rer os klap­pe. Vi be­slut­te­de nem­lig, at de al­drig skul­le fan­ges med net me­re, der må ik­ke bli­ve gjort me­re med vold mod dem. Så træ­nin­gen var su­per­vig­tig, « for­kla­rer Jo­an Thygesen.

Hun luk­ker op ind til en ny byg­ning med slidt git­ter for. En grøn ma­re­kat får et » Hej, skat! « – men på af­stand og med et git­ter imel­lem.

» Den her skal du pas­se på! Den er ag­gres­siv fra na­tu­rens si­de. Går du ind til den, bi­der den dig. I na­tu­ren går fem af de her aber sam­men om én lø­ve. Det fi­ne bur har en lo­kal smed hjul­pet os med at la­ve. Uden ham kun­ne det ik­ke la­de sig gø­re. Men vi mang­ler li­ge 250.000 kr. til at la­ve det fær­digt, så vi skal ud med ras­lebøs­sen igen, « gri­ner Jo­an Thygesen.

Al­tid brug for pen­ge til dy­re­ne

Ods­her­reds Zoo Rescue gik i 2014 kon­kurs, men blev red­det, da man stif­te­de en fond støt­tet af fonds­mid­ler, pri­va­te in­ve­sto­rer og ven­ner blandt an­det fra Fa­ce­book.

Der er dog al­tid brug for pen­ge til at dri­ve den ide­a­li­sti­ske zoo­lo­gi­ske ha­ve, som mu­lig­vis har sta­tus som mi­ni- zoo, men ik­ke de­sto min­dre har an­sva­ret for over 600 dyr, her­i­blandt lan­dets stør­ste sam­ling af små og mel­lem­sto­re aber fra Sy­da­me­ri­ka.

Om fonds­an­søg­nin­ger­ne for­tæl­ler Jo­an Thygesen:

» Når man får fat i nak­ken på folk og for­tæl­ler dem om vo­res ar­bej­de, si­ger man­ge: ’ Hvor­for har I ik­ke sagt det no­get før?’ Men vi op­le­ver desvær­re og­så, at man­ge fon­de si­ger nej og i ste­det støt­ter de store zoo­lo­gi­ske ha­ver i København, Aal­borg og Oden­se, for­di de ger­ne vil se pre­sti­ge­pro­jek­ter. Og det er vi jo ik­ke så in­ter­es­se­re­de i. «

REJSEINFO

Hvor:

Lig­ger ved Asnæs i Nord­ve­stsjæl­land. I sæ­so­nen er der med dy­re­pas­se­re, til­knyt­te­de zoo­lo­ger, po­ny­pi­ger, løs­ar­bej­de­re og kiosk­per­so­na­le om­kring 45 an­sat­te. Om vin­te­r­en er de 8- 12 me­d­ar­bej­de­re.

Børn fra 3- 12 år: 85 kr. Voks­ne: 120 kr. Børn fra 0- 2 år kom­mer gra­tis ind.

Ods­her­reds- zoo. dk

Pris:

In­fo:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.