TOPIDRÆTTEN

BT - - SPORTEN - USYN­LIG Las­se Vø­ge lavg@ sporten. dk

To­pi­dræt er nær­mest blot­tet for ho­mo­seksu­el­le mænd. Kun få har haft mo­det til off ent­ligt at præ­sen­te­re sig som bøs­se i et om­klæd­nings­rum, hvor ma­cho­man­den do­mi­ne­rer - og hvor man helst ik­ke skal væ­re an­der­le­des.

OLAF EL­LER, 55 år Blandt de pro­fes­sio­nel­le udø­ve­re i dansk fod­bold, badminton, cykling, is­ho­ck­ey og hånd­bold kan man så­le­des ik­ke fi nde én er­klæ­ret bøs­se.

BT har ta­get en snak med fem af dansk sports store pro­fi ler om de mang­len­de bøs­ser, og om hvor­for ta­bu­et sta­dig har et so­lidt tag i topidrætten. Tid­li­ge­re dansk lands­holds­spil­ler i is­ho­ck­ey ( 104 land­skam­pe). Er pt. træ­ner for Rung­steds hold i Me­tal- liga­en samt det dan­ske U21- lands­hold. Far til is­ho­ck­ey- spil­ler­ne Lars og Mads El­ler. » Om jeg har mødt ho­mo­seksu­el­le i pro­fes­sio­nel is­ho­ck­ey? Lad mig si­ge det så­dan her - det kan godt væ­re, at jeg har, men så har det væ­ret ho­mo­seksu­el­le, der ik­ke har stå­et off ent­ligt frem. «

» Den­gang jeg selv spil­le­de, var det et kæm­pe ta­bu at væ­re bøs­se. Er du sinds­syg, hvor var det et ta­bu. Der hav­de væ­ret et ra­ma­skrig, hvis en med­spil­ler el­ler mod­spil­ler var sprun­get ud. Det er min op­fat­tel­se, at det sta­dig er et ta­bu i dag - men må­ske i lidt mil­de­re grad end den­gang. «

» Det er svært for mig at si­ge, om

Fo­to: Scan­pix

Chris An­ker Sø­ren­sen, 31 år Pro­fes­sio­nel cy­kel­ryt­ter for Tin­koff - Saxo. Re­ge­ren­de dansk me­ster i linje­løb. Har en eta­pe­sejr i Giro d’Ita­lia » Jeg er al­drig stødt på en ho­mo­seksu­el i pro­fes­sio­nel cy­kel­sport. Sta­ti­stisk bur­de der væ­re et par ho­mo­seksu­el­le ryt­te­re på hvert cy­kel­hold. Men af en el­ler an­den grund er ho­ved­par­ten af cy­kel­ryt­ter­ne en­ten gift med el­ler i et for­hold med en kvin­de. «

» Jeg ved ik­ke, om det er for­di, man kan be­teg­ne cy­kel­sport som en ma­skulin sport. Må­ske. Det er svært at pe­ge på en be­stemt grund. Det er jo ik­ke så­dan, at det er en an­ti­ho­mo­seksu­el sport, hvor folk har no­get mod bøs­ser. Be­stemt ik­ke. «

» Hvor ma­cho er cy­kel­ryt­te­re egent­li­ge? Vi bar­be­rer ben og cyk­ler i me­get stramt og tæt­sid­den­de tøj. Og løn­nin­ger­ne er hel­ler ik­ke så ek­stra­va­gan­te, at vi kø­rer i store bi­ler el­ler den slags. De fl este af os

SØN­DAG 20. SEP­TEM­BER 2015

to­nen blandt spil­ler­ne i dag kan væ­re in­to­le­rant. Som træ­ner har jeg ik­ke me­get at gø­re med om­klæd­nings­rum­met, og jeg går jo hel­ler ik­ke i bad med spil­ler­ne. Så jeg har ik­ke den frie og løs­slup­ne snak med dem. Men der er man­ge ma­cho­mænd i is­ho­ck­ey­en. «

» Det er ik­ke til at for­ud­si­ge, hvor­dan hold­kam­me­ra­ter­ne vil­le re­a­ge­re, hvis en is­ho­ck­ey­spil­ler sprang ud som ho­mo­seksu­el. Der er man­ge spørgs­mål i den for­bin­del­se. Først og frem­mest: Hvor stor er den men­ne­ske­li­ge to­le­ran­ce, som man nemt kan si­ge bør væ­re i et om­klæd­nings­rum? « må nø­jes med en Pas­sat el­ler Po­lo. « » Men selv­føl­ge­lig går der man­de­hørm i den, for de an­sat­te på et cy­kel­hold er jo stort set al­le mænd. Så når vi om vin­te­r­en har sam­lin­ger, er vi 50 mænd, og så bli­ver der skru­et op for hør­men. «

» Jeg vur­de­rer, at cy­kel­spor­ten er to­le­rant nok til at top­ryt­te­re sag­tens vil­le kun­ne sprin­ge ud som bøs­ser. Det vil­le ik­ke væ­re no­get pro­blem. Se ek­sem­pel­vis på Den­nis Rit­ter, der godt nok ik­ke er ryt­ter men kom­men­ta­tor. Han kan sag­tens ar­bej­de i cy­kel­spor­ten, uden at der er no­gen, der ryn­ker på næ­sen af den grund. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.