NS SID­STE TA­BU

BT - - SPORTEN -

SØN­DAG 20. SEP­TEM­BER 2015 Én af ver­dens bed­ste hånd­bold­må­l­mænd med fl ere dan­ske og span­ske tit­ler. Har des­u­den vun­det EM- guld med lands­hol­det. Spil­ler pt. i KIF Kol­ding København. » Jeg tror ik­ke, at jeg har spil­let med el­ler mod en ho­mo­seksu­el. I hvert fald ik­ke én, der of­fi ci­elt var ude af ska­bet. Det kan godt jo væ­re, at der fi ndes ho­mo­seksu­el­le hånd­bold­spil­le­re, der ba­re ik­ke har lyst. «

» Jeg er ik­ke helt sik­ker, men der var vist no­get med en Vi­borg- spil­ler, der for en del år si­den kom ud af ska­bet. Men der var mens, jeg selv spil­le­de i Spa­ni­en, så jeg nå­e­de al­drig at spil­le mod ham. «

» Det er tan­ke­væk­ken­de, at der ik­ke fi ndes er­klæ­re­de bøs­ser i pro­fes­sio­nel her­re­hånd­bold. Jeg aner vir­ke­lig ik­ke hvor­for, det er så­dan. Det skal man nok væ­re so­cio­log for Pt. en af ver­dens bed­ste bad­min­ton­spil­le­re med tre DMtit­ler og tur­ne­rings­sej­re i f . eks In­do­nesia Open, Ger­man Open og Den­mark Open. » Jeg har al­drig spil­let mod en ho­mo­seksu­el bad­min­ton­spil­ler. Men det be­ty der ik­ke, at de ik­ke fi ndes, for der er helt sik­kert nog­le der­u­de. Det må der væ­re. «

» Top- badminton er jo et mil­jø, hvor man pu­ster sig lidt op. Der er no­gen, der kan me­ne, at badminton er lidt af en tø­sesport, men jar­go­nen til træ­ning er fak­tisk hård. Og som det er i al­le an­dre sports­gre­ne, hand­ler snak­ken i om­klæd­nings­rum­met og­så om da­mer, fe­ster og al det der. Og den snak og det fæl­les­skab skal man jo ger­ne væ­re en del af. Og her er ho­mo­seksu­a­li­tet ba­re et kæm­pe, kæm­pe ta­bu. «

Tid­li­ge­re dansk lands­holds­spil­ler i fod­bold. Har spil­let i eu­ro­pæ­i­ske top­klub­ber som AC Milan og Aston Villa.

» Jo, jeg har fak­tisk spil­let sam­men med en bøs­se. Ty­ske Tho­mas Hitzls­per­ger, som jeg spil­le­de med i Aston Villa, sprang ud for et par år si­den. Han var godt nok gift med en kvin­de, den­gang jeg spil­le­de med ham. Man kun­ne over­ho­ve­det ik­ke mær­ke på ham, at han var ’ an­der­le­des’. Han var i det he­le ta­get en fan­ta­stisk fyr i om­klæd­nings­rum­met. «

» Jeg gi­ver ik­ke me­get for den der med, at man ik­ke kan væ­re bøs­se og ma­cho­mand sam­ti­dig. Tho­mas Hitzls­per­ger er én af de hårdeste spil­le­re, jeg har spil­let med. «

» Det er rig­tigt svært at si­ge, hvor­for der ik­ke er fl ere, der har lyst til at stå frem. Må­ske er det et ta­bu, for­di vi klæ­der om sam­men og går i bad sam­men. «

» Jeg læ­ste i en lil­le no­tits, at Hitzls­per-

at sva­re for­nuft igt på. «

» Her­re­hånd­bold er ik­ke så ma­cho, som man vil gø­re det til. Ok, der vil­le nok bli­ve la­vet et par jo­kes i star­ten, hvis en hold­kam­me­rat sprang ud, men så vil­le den hel­ler ik­ke væ­re læn­ge­re. «

» Jeg kan kun ta­le for vo­res eget mil­jø, og det er et me­get to­le­rant og fav­nen­de mil­jø. Vi kan rum­me al­le, så læn­ge de kan præ­ste­re på en hånd­bold­ba­ne og hjæl­pe os med at nå vo­res mål. Og så er jeg fak­tisk li­geg­lad med, hvil­ken gud de tror på, og om de fo­re­træk­ker at væ­re kæ­re­ster med mænd el­ler kvin­der. «

» Der er en del af de kvin­de­li­ge bad­min­ton­spil­le­re, der er kæ­re­ster, og det er folk jo fuld­stæn­dig be­dø­ven­de li­geg­la­de med. Men så­dan er det desvær­re ik­ke hos mæn­de­ne. Der er et ma­cho- mil­jø, hvor det hand­ler om at væ­re størst, stær­ke­st, hur­tigst og usår­lig. «

» Jeg hå­ber in­der­ligt, at vi en dag når til et sted, hvor det vil­le væ­re fuldt ud ac­cep­ta­belt, at en pro­fes­sio­nel bad­min­ton­spil­ler sprin­ger ud som bøs­se. Det må væ­re hårdt, at man ik­ke kan vi­se sin seksu­a­li­tet. Jeg vil­le bi­fal­de, hvis der var én, der hav­de mo­det til at stå frem. « ger var sprun­get ud. Jeg tænk­te over det i ét mi­nut, og si­den har jeg ik­ke skæn­ket det en tan­ke. I min ver­den er der ik­ke for­skel på men­ne­sker - li­ge­gyl­digt hvil­ke seksu­el­le præ­fe­ren­cer de har. «

» Selv­føl­ge­lig er der man­de­hørm, hård jar­gon og snak om da­me­ero­brin­ger i et pro­fes­sio­nelt fod­bold­holds om­klæd­nings­rum, men jeg har per­son­ligt al­drig haft et be­hov for at stille mig op og slå mig selv på bry­stet. Og det ac­cep­te­re­de hold­kam­me­ra­ter­ne. Så man er nød­ven­dig­vis ik­ke ude af fæl­les­ska­bet, selv om man ik­ke snak­ker om da­mer og fe­ster he­le ti­den. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.