Zo­ho­res for­bud­te tri­umf

OBer­ne hav­de in­den kam­pen mod Vi­borg få­et at vi­de, at de skul­le und­gå hø­je ind­læg ind i straff es­parks­fel­tet. Men det glem­te Ken­neth Zo­ho­re

BT - - SPORTEN - SU­PER­LIGA Tho­mas Idskov idskov@ sporten. dk Fo­to: Jo­hn­ny Anthon Wi­ch­mann

OB- træ­ner Kent Ni­el­sen hav­de eft er kam­pen mod Vi­borg FF svært ved at fi nde en gri­mas­se, der kun­ne pas­se til si­tu­a­tio­nen.

År­sag: Hans trop­per fulg­te ik­ke det tak­ti­ske op­læg, men ik­ke de­sto min­dre sik­re­de fyn­bo­er­ne sig en sejr på 2- 0.

» In­den kam­pen hav­de jeg sagt til spil­ler­ne, at de skul­le spil­le fl ade bol­de ind i Vi­borgs straff es­parks­felt. Der­for kan man godt si­ge, at An­ders K. Ja­cob­sen gjor­de no­get for­budt, da han med et højt ind­læg spil­le­de Ken­neth Zo­ho­re fri til scor­in­gen til 1- 0, « sag­de Kent Ni­el­sen med et smil og til­fø­je­de:

» De­talj­en var fi nt ud­ført. Der­for har jeg hel­ler ik­ke skædt ud i om­klæd­nings­rum­met eft er kam­pen. «

Ken­neth Zo­ho­re be­kræf­te­de eft er kam­pen Kent Ni­el­sens hi­sto­rie.

» Nog­le gan­ge bry­der man sin træ­ners be­fa­lin­ger. Det kan må­ske godt væ­re, at han fortje­ner en und­skyld­ning. Men jeg har nu ik­ke tænkt mig at gi­ve ham den, « spøg­te Ken­neth Zo­ho­re.

God­lendt start

Scor­in­gen var hans tred­je si­den Su­per­liga- pre­mi­e­ren i juli.

» Alt i alt sy­nes jeg, at jeg har få­et en god­kendt start på sæ­so­nen. Scor­in­ger gi­ver selv­til­lid, « sag­de Ken­neth Zo­ho­re.

Men det var ik­ke kun kun OB- an­gri­be­rens for­bud­te fuld­træff er, der blev talt om eft er kam­pen.

Så­le­des var man i Vi­borg­lej­ren util­freds med, at dom­mer Mads- Kri­stoff er Kri­stof- fer­sen bå­de valg­te at ud­vi­se Ser­ge De­b­le og und­lod at til­ken­de dem et straff es­park, da OB- stop­pe­ren Hal­l­gri­mur Jo­nas­son til­sy­ne­la­den­de tog ar­men i brug for at tæm­me en bold.

» Vi er hårdt ramt i øje­blik­ket. Li­ge nu fø­ler jeg, at tin­ge­ne ik­ke går vo­res vej. Vi lig­ger næst­sidst i Su­per­liga­en. Men selv­om det­te er til­fæl­det, tror jeg på, at vi kla­rer os fri af nedryk­nin­gen. Lig­ger vi num­mer 11, når sid­ste kamp til for­å­ret er spil­let, vil det væ­re en suc­ces, « sag­de Vi­borg- træ­ner Jo­hn­ny Møl­by, der men­te, at hans spil­le­re le­ve­re­de en mo­den ind­sats.

» Den var klart bed­re end den i sid­ste spil­ler­un­de mod FC Nordsjælland, « sag­de Jo­hn­ny Møl­by.

Fem mi­nut­ter før tid så han Ser­ge Déblé bli­ve vist ud.

Men iføl­ge den 170 cen­ti­me­ter hø­je an­gri­ber fra El- fen­ben­sky­sten var ken­del­sen for­kert.

» Jeg rø­rer ik­ke OB- spil­le­ren ( Mat­ti Lund, red.). Der­for er jeg ik­ke enig i, at jeg skul­le væ­re ud­vist, « sag­de Ser­ge Déblé.

OBs Ken­neth Zo­ho­re no­te­re­de sin tred­je Su­per­liga- scor­ing i den­ne sæ­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.