FCM og FCK i tæt guld­strid

BT - - SPORTEN - Fo­to: Hen­ning Bagger

HVOR VAR DET dej­ligt med dansk suc­ces i tors­dags, hvor vo­res dan­ske mester­hold le­ve­re­de va­ren og vandt den vig­ti­ge før­ste kamp i Eu­ro­pa League mod det, vi dan­ske­re kal­der grup­pens sva­ge­ste hold, Le­gia Warszawa.

Det blev som be­kendt 1- 0 i den chan­ce­fat­ti­ge kamp, hvor FC Midtjylland ik­ke spr­ud­le­de men vandt på bag­grund af klas­si­ske dyder: fy­sik, død­bol­de og de­fen­siv or­den.

Sam­me dyder, der grund­lag­de FC Kø­ben­havns in­ter­na­tio­na­le suc­ces for eft er­hån­den man­ge år si­den.

For­sø­ger man sig ud i en kom­pa­ra­tiv analyse og sam­ti­dig ka­ster et blik på stil­lin­gen i Su­per­liga­en, som den ser ud eft er ot­te spil­le­de run­der, fal­der det i blandt an­det i øj­ne­ne, at FCK er det mest scoren­de hold, mens det er FCM, der er det bedst for­sva­ren­de hold.

Den om­vend­te ver­den fra i for­ri­ge sæ­son.

FCK har luk­ket fl ere mål ind og har ge­ne­relt væ­ret dår­li­ge­re de­fen­sivt end tid­li­ge­re, mens FCM blot er det ot­ten­de mest scoren­de hold i su­per­liga­en på trods af, de jo er ube­sej­re­de og lig­ger på før­ste­plad­sen.

Der har i det he­le ta­get væ­ret ta­le om et pud­sigt par­løb mel­lem dis­se to klub­ber over de se­ne­ste sæ­so­ner, hvor de har kæm­pet si­de om si­de.

FCM er be­ret­ti­get ble­vet hyl­det for at ha­ve meldt sig per­ma­nent ind i top­pen af liga­en, og FCK til­sva­ren­de sko­set for ik­ke at vin­de hvert år. DER ER BAG­VED­LIG­GEN­DE for­ud­sæt­nin­ger og for­kla­rin­ger på beg­ge de­le, men lidt spæn­den­de sta­ti­stik vi­ser, at FCK med midt­u­ge­sej­ren over Randers FC fak­tisk over­ha­ler FCM med et en­kelt po­int for de 24 kam­pe, der er spil­let i ka­len­der­å­ret 2015. 50 po­int til FCK og 49 til FCM. I ka­len­der­å­ret 2014 var det og­så me­get jævn­byr­digt, men her var det FCM, der var et en­kelt po­int bed­re end FCK eft er 32 spil­le­de kam­pe.

Tal­le­ne vi­ser, at man nor­malt skal op på li­ge godt 2,0 po­int i gen­nem­snit pr kamp for at bli­ve me­ster.

I øje­blik­ket har FCM tre po­int me­re end FCK og et snit på 2,25 eft er de før­ste ot­te run­der, FCK lig­ger på an­den­plad­sen med knap 1,9 po­int i snit.

Der re­ste­rer tre run­der, in­den al­le har mødt hin­an­den en gang i tur­ne­rin­gen.

FCK mang­ler at mø­de Ho­bro og Vi­borg på hjem­me­ba­ne og Brøndby ude. Det ka­ster mindst seks po­int af sig, og sand­syn­ligt er det vel og­så, at FCK får mindst et po­int i mod Brønd- by. Sker det, hed­der snit­tet knap 2,2.

FCKs resultater har ik­ke helt kun­net leve op til præ­sta­tio­ner­ne i kam­pe­ne, men de se­ne­ste kam­pe har væ­ret sik­re sej­re mod to af de næst­bed­ste hold i liga­en, nem­lig AaB og Randers FC, og in­gen af dis­se hold vil kom­me til at præ­ste­re så kon­ti­nu­er­ligt godt, at de kan true FCK og FCM. FCM HAR STØT og sik­kert ero­bret 18 po­int i før­ste ot­te su­per­liga­kam­pe, de mang­ler at mø­de FCN og AGF hjem­me i Her­ning og Randers FC ude. Det en­der og­så med me­re end fi re po­int, og så­le­des og­så med et po­int­gen­nem­snit på me­re end 2,2.

FCK sy­nes at bli­ve stær­ke­re og stær- ke­re, mens FCM vir­ker skræm­men­de sta­bi­le. Der­for skal der mu­lig­vis og­så me­re end 2 po­int i snit til at vin­de guld i år.

Spørgs­må­let er na­tur­lig­vis, om FCM fort­sat kan præ­ste­re så sta­bilt i liga­en på trods af de­res stram­me kamp­pro­gram. De har al­le­re­de spil­let tre kam­pe fl ere end FCK i det­te eft er­år, og de skal i til­læg spil­le fem ud­mat­ten­de kam­pe i Eu­ro­pa League in­den vin­ter­pau­sen - og må­ske fl ere til for­å­ret, hvis de kan fort­sæt­te suc­ces­sen i grup­pe­spil­let. De vil væ­re tvung­ne til at ro­te­re og ud­sæt­tes ik­ke ale­ne for det ek­stra slid, men vil selv­føl­ge­lig og­så ri­si­ke­re fl ere ska­de­de spil­le­re, mens FCK he­le ti­den kan stille med for­holds­vis fri­ske spil­le­re i op­stil­ling, som he­le ti­den kan top­pes til su­per­liga­kam­pe­ne i al­min­de­lig­hed og i sær­de­les­hed til kam­pe­ne mod FCM.

FCMs suc­ces på den in­ter­na­tio­na­le sce­ne kan med an­dre ord vi­se sig at ko­ste vi­ta­le po­int i dan­sen om gul­det; den må­ske af­gø­ren­de grup­pe­kamp i Warszawa 26. novem­ber kan ik­ke ale­ne bli­ve ud­slags­gi­ven­de for den vi­de­re færd i in­ter­na­tio­nalt re­gi, den kan og­så bli­ve ud­slags­gi­ven­de for for­de­lin­gen af sølv og guld, idet den spil­les blot tre da­ge in­den de to klub­bers næ­ste ind­by­des mø­de!

FC Midtjylland og Erik Svi­at­chen­ko kan kom­me til at be­ta­le pri­sen for det eu­ro­pæ­i­ske even­tyr, hvor man kom­mer til at bru­ge man­ge kræf­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.