’ Ulæk­kert og uac­cep­ta­belt’

Ar­se­ne Wen­ger var ra­sen­de eft er Ar­se­nal med ni mand på tab­te 0- 2 til Chel­sea

BT - - SPORTEN - SKURK EL­LER HELT? Flem­m­ing Brandt fl b@ sporten. dk Arsè­ne Wen­ger Fo­to: Reu­ters

PRE­MI­ER LEAGUE

Mål:

1- 0 Zou­ma ( 53.), 2- 0 Ha­zard ( 90.). Ud­vis­nin­ger: Paulis­ta ( 45.) og Ca­zor­la ( 79.), beg­ge Ar­se­nal Kurt Zou­ma og Eden Ha­zard blev no­te­ret for Chel­seas to mål, da lo­kal­ri­va­ler­ne fra Ar­se­nal blev be­sej­ret 2- 0, men det var en an­den Chel­sea- spil­ler, som igen brag­te sig selv i kon­tro­ver­si­elt fo­kus.

Die­go Cos­ta var stærkt med­vir­ken­de til, at Arsenals Ga­bri­el blev vist ud li­ge in­den pau­sen. Og kort for­in­den bur­de den bra­si­li­ansk- fød­te spa­ni­er end­da selv ha­ve set rødt.

I en nær­kamp med Arsenals Lau­rent Kosci­el­ny hav­de Cos­ta to gan­ge hæn­der­ne op­pe i an­sig­tet på fransk­man­den, og kort eft er ned­lag­de han mid­ter­for­sva­re­ren ved at stø­de sit bryst ind i ham.

Dom­mer Mi­ke De­ans fl øjte for­blev tavs, men så blan­de­de Ga­bri­el sig. Bra­si­li­a­ne­ren røg i klam­me­ri med Cos­ta, og eft er­føl­gen­de gav De­an beg­ge kamp­ha­ner gult.

Da beg­ge spil­le­re gik bag­læns op mod mid­ten, stop­pe­de Cos­ta op, og så gik Ga­bri­el ind i ham. Cos­ta skreg op, og De­an send­te Ga­bri­el i bad.

Rød­g­lø­de­n­de

Wen­ger var rød­g­lø­de­n­de ef­ter kam­pen.

» Cos­ta skul­le ha­vet væ­ret smidt ud to gan­ge. Han ram­mer ham ( Kosci­el­ny, red.) i an­sig­tet med vil­je. I hver ene­ste kamp la­ver han bal­la­de, og han slip­per af­sted med det på grund af dom­me­rens svag­hed. Vi vid­ste in­den kam­pen, at det var det ene­ste, som han var ude på. «

» Det er ulæk­kert. Se hvad der ske­te in­den med Kosci­el­ny. Han bli­ver ramt an­sig­tet to gan­ge, han bli­ver ramt i bry­stet. Jeg sy­nes, at det er helt uac­cep­ta­belt. «

» Han kan gø­re, hvad han vil, og han bli­ver in­de. Han vil gø­re det igen næ­ste uge og ugen eft er igen og slip­pe af­sted med det, « ra­se­de fransk­man­den, der i an­den halv­leg og­så kun­ne se San­ti Ca­zor­la for­la­de ba­nen i uti­de på grund af to gu­le kort.

Ros fra Mourin­ho

Mod­sat hav­de José Mourin­ho svært ved at se, hvad Cos­ta hav­de gjort for­kert.

» Kam­pens spil­ler var helt sik­kert Die­go Cos­ta. Han gav alt, hvad han hav­de i kam­pen, « lød Mourin­hos ros til den kon­tro­ver­si­el­le an­gri­ber.

» For mig at se var det en fan­ta­stisk præ­sta­tion. Han spil­le­de kam­pen, som den skal spi­les. Han er hur­tig, han er ag­gres­siv, han er god til at få fat i bol­den og gi­ver os for­skel­li­ge kva­li­te­ter. «

Ads­purgt om ik­ke Cos­ta bø­je­de reg­ler­ne, un­der­stre­ge­de Mourin­hos svar igen, hvor for­skel­ligt nord- og sy­d­eu­ro­pæ­er­ne for­står be­gre­ber som fair­play:

» Reg­ler, hvil­ke reg­ler? Je­res reg­ler? «

Og for at gni­de ek­stra salt i Wen­gers sår til­fø­je­de Mourin­ho hån­ligt:

» Jeg tror, jeg har spil­let mod Ar­se­nal 15- 16 gan­ge, og kun en gang har hol­det ik­ke kla­get bag­eft er. Må­ske var det, for­di man vandt. I al­le de an­dre kam­pe, har de no­get, som de kla­ger over. «

SØN­DAG 20. SEP­TEM­BER 2015

Si­tu­a­tio­nen hvor Chel­seas Die­go Cos­ta skub­ber Arsenals Lau­rent Kosci­el­ny om­kuld.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.