SMERTEHELVED

An­dreas Cor­ne­li­us er tilbage med mål eft er at ha­ve bræk­ket an­k­len for fem und­skyld­ning fra Den­nis Fl­in­ta, fi k store bøff er på Rigs­ho­spi­ta­let og da en

BT - - SPORTEN - CO­ME­BA­CK Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ sporten. dk

An­dreas Cor­ne­li­us har haft en uge af de usæd­van­li­ge. En uge med milepæle, mål og grim­me min­der.

Det er præ­cis en uge si­den, at an­gri­be­ren, som FCK- ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken ger­ne sam­men­lig­ner med actionhel­ten og det fy­si­ske prag­t­ek­sem­plar Dolph Lund­gren, frygt­løst sprang ind i et hjør­ne­s­park og he­a­de­de sit før­ste Su­per­liga- mål i net­tet, si­den han præ­cis fem må­ne­der for­in­den bræk­ke­de an­k­len.

Der­for skal han og­så li­ge ha­ve 20 mi­nut­ter til at la­ve spe­ci­fi kke øvel­ser og ha­ve is på den an­kel, in­den BT kan få he­le hi­sto­ri­en om at fø­le en knog­le stik­ke ud af be­net, Den­nis Fl­in­tas for­søg på en und­skyld­ning og lækre bøff er på Rigs­ho­spi­ta­let.

Vi be­gyn­der ved ulyk­ken. Da An­dreas Cor­ne­li­us 13. april blev ho­ved­per­son i en af de vær­ste ska­der, man kan op­le­ve som fod­bold­spil­ler.

» Jeg har set epi­so­den på vi­deo si­den. Den er ret grim. Men jeg tæn­ker ik­ke så me­get over den si­tu­a­tion nu. Jeg er ir­ri­te­ret over, at jeg har væ­ret ude i så lang tid, men jeg tæn­ker ik­ke så me­get over ta­ck­lin­gen, el­ler om jeg skal væ­re nervøs for, at det sker igen, « si­ger An­dreas Cor­ne­li­us med sit van­li­ge over­skud.

Modt­og du no­gen­sin­de en und­skyld­ning fra Den­nis Fl­in­ta?

» Ja, men det var lidt mær­ke­ligt. Jeg var li­ge ble­vet ope­re­ret på det tids­punkt, og li­ge da jeg våg­ne­de, rin­ge­de min te­le­fon. De vil­le ger­ne si­ge und­skyld ov­re fra Sil­ke­borg. Det sag­de jeg og­så tak for, men så vil­le Fl­in­ta snak­ke med mig. Det sag­de jeg, at jeg ik­ke hav­de lyst til. Det var sim­pelt­hen for tid­ligt. Jeg var sta­dig ret ir­ri­te­ret over det. Si­den da har der ik­ke væ­ret no­get. «

Vil­le ik­ke ta­le med Fl­in­ta

Hvem var det, der rin­ge­de fra Sil­ke­borg?

» Jeg var helt væk på mor­fi n der. Jeg var li­ge våg­net og var helt dopet, og så tog jeg den. Jeg kan ik­ke hu­ske, hvem det var. Jeg tro­e­de, at det var en, jeg kend­te, men så var det der­ov­re­fra. Jeg hav­de lyst til ba­re at læg­ge på, men så hør­te jeg li­ge eft er. Jeg kan ik­ke hu­ske, hvem der rin­ge­de. Jeg kan fak­tisk slet ik­ke hu­ske sam­ta­len. «

Sy­nes du, at ta­ck­lin­gen var for vold­som?

» Ja. Den ene­ste mu­lig­hed, han hav­de, var at ta­ck­le mig, så jeg ik­ke fort­sat­te. Bol­den var langt væk, og så hop­per han ind med strakt ben fra si­den, hvor jeg ik­ke kan se no­get – jeg kig­ger den an­den vej. Det kan godt væ­re, at det er uhel­digt, at jeg li­ge sæt­ter be­net i jor­den, og han li­ge ram­mer der. Men når man ta­ger al­le de ting i be­tragt­ning, sy­nes jeg ik­ke, at det hø­rer no­gen ste­der hjem­me at la­ve så­dan en ta­ck­ling. Det er sim­pelt­hen for far­ligt. Det er jo ik­ke me­nin­gen, at en spil­ler skal bræk­ke be­net på så­dan en må­de, « si­ger Cor­ne­li­us.

Der er in­gen bit­ter­hed i stem­men – ba­re en nøg­tern vur­de­ring af den si­tu­a­tion, der ko­ste­de ham fem må­ne­der væk fra det spil, som han fandt ud af, hvor me­get han fak­tisk el­sker. Kær­lig­he­den til spil­let for­tal­te han om med stort smil eft er ons­da­gens mål mod Randers. Det an­det i to kam­pe. Der er han nu – hvor han kan tæn­ke på det næ­ste mål. Så­dan var det ik­ke for fem må­ne­der si­den. Den­gang han i Sil­ke­borg kig­ge­de ned på et ben, som så helt for­kert ud.

SØN­DAG 20. SEP­TEM­BER 2015

An­dreas Cor­ne­li­us har få­et gang i målscor­in­gen og nær­mer sig lang­somt top­for­men igen ef­ter den grim­me an­kel­ska­de, der ko­ste­de ham en pau­se på fem må­ne­der. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.