Mer­ce­des vip­pet af fø­rer­sæ­det

For før­ste gang si­den ju­ni 2014 er det ik­ke Lewis Ha­milt­on og Ni­co Ros­berg, der star­ter for­re­st i For­mel 1- fel­tet

BT - - SPORTEN - NYE TI­DER? Jan Mit­chell jll@ sporten. dk Fo­to: EPA

Man kan næ­sten hå­be, det er nye ti­der i For­mel 1- sporten ef­ter alt for lang tids en­si­dig do­mi­nans af de to Mer­ce­des- bi­ler ført af Lewis Ha­milt­on og Ni­co Ros­berg, der på skift har sat sig på lø­be­nes før­ste- og an­den­plads næ­sten uden und­ta­gel­se.

Nu kø­res sel­ve Sin­ga­po­res Grand Prix først i dag, men ef­ter kva­li­fi­ka­tio­nen i går står det klart, at Ha­milt­on og Ros­berg kun skal star­te fra po­si­tion fem og seks, mens de fi­re før­ste start­plad­ser er besat af bi­ler­ne fra Fer­ra­ri og Red Bull.

Det var in­den Singapore- lø­bet 23 grand­prixer og over et år si­den, der se­ne­st var en an­den bil end en Mer­ce­des i po­le- po­si­tion.

Fer­ra­ris Se­ba­sti­an Vet­tel var hur­tig­ste mand på ba­nen i Singapore i den af­gø­ren­de kva­li­fi­ka­tion, og i en sport, hvor man reg­ner i tu­sin­de­de­le af et se­kund, var ty­ske­rens for­spring på over et halvt se­kund til num­mer to, Da­ni­el Ric­ci­ar­do fra Red Bull, næ­sten at sam­men­lig­ne med en ga­ben­de kløft.

Det er i øv­rigt før­ste gang si­den 2012, at Fer­ra­ri hol­der for­re­st i bil­kø­en ved start i et grand­prix. Det var Fer­nan­do Alonso, der den­gang sik­re­de ’ den stej­len­de hin­gst’ fra Ita­li­en en po­le- po­si­tion. I ef­ter­mid­dag hol­der Alonso som num­mer 12 i ræk­ken i sin McLaren, der sta­dig er langt fra at væ­re kon­kur­ren­ce­dyg­tig.

» Det er ut­ro­ligt. Jeg ved, det kun er lør­dag, og ho­ve­d­ind­sat­sen lig­ger i mor­gen ( i dag, red.), men jeg var nødt til at ny­de øje­blik­ket. Bi­len var fan­ta­stisk at kø­re, og den blev bed­re i lø­bet af kva­li­fi­ka­tio­nen. Jeg var overrasket over min mar­gin ( til num­mer to, red.), men alt gik ba­re op i en hø­je­re en­hed, « sag­de Se­ba­sti­an Vet­tel iføl­ge bbc. co. uk.

Lewis Ha­milt­on og Ni­co Ros­berg bok­se­de fre­dag­med fart- pro­ble­mer, og det­te fort­sat­te i kva­li­fi­ka­tio­nen i går. Al­li­ge­vel lod VM- se­ri­ens num­mer ét, Lewis Ha­milt­on, sig ik­ke mær­ke med mod­gan­gen ef­ter den skuf­fen­de Mer­ce­des- ind­sats.

» Det var en god kva­li­fi­ka­tion, og jeg nød det, men det var hårdt ar­bej­de at få mest mu­ligt ud af si­tu­a­tio­nen. Vo­res pro­blem i den­ne we­e­kend er vo­res dæk. De gi­ver os ik­ke sær­ligt me­get greb, og vi gli­der me­get rundt. Vi prø­ver at for­stå, hvor­for vo­res dæk er dår­li­ge. Vi har den hur­tig­ste bil, men vi kan ik­ke ud­nyt­te det med dis­se dæk, « sag­de Lewis Ha­milt­on ef­ter­føl­gen­de til bbc. co. uk.

Se­ba­sti­an Vet­tel jub­ler over at ha­ve sik­ret Fer­ra­ri den før­ste po­le- po­si­tion si­den 2012.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.