Flens­borg cho­ke­re­de Mik­kel Han­sens klub

BT - - SPORTEN - KLAR SEJR Mor­ten Bjer­re­gaard morh@ sporten. dk Tho­mas Mo­gen­sen og Flens­borg over­ra­ske PSG. Fo­to: EPA

PSG, med Mik­kel Hansen og Ni­ko­la Ka­ra­batic i spid­sen, er af man­ge eks­per­ter tip­pet som de helt store fa­vo­rit­ter til at vin­de Champions League- tro­fæ­et i den­ne sæ­son.

Det var der dog ik­ke no­gen, der hav­de for­talt Flens­borgs dan­ske dren­ge, der i CL- pre­mi­e­ren i går smadre­de PSG med 39- 32 hjem­me i Flens­borg.

Der var lagt op til et sandt dan­sker­brag, da Flens­borg hjem­me tog imod Pa­ris Saint- Ger­main i her­rer­nes Champions League- tur­ne- ring. Flens­borg med An­ders Eg­gert, Las­se Svan, Ras­mus Lau­ge, Kevin Møl­ler, An­ders Za­cha­ri­as­sen og Tho­mas Mo­gen­sen tog fra kam­pens start fuld­stæn­dig pu­sten fra Pa­ris Saint- Ger­main med Mik­kel Hansen og Hen­rik Møl­l­gaard på hold­kor­tet.

Med for­nuf­tigt an­grebs­spil og en lyn­hur­tig kon­tra­fa­se slog Nordty­sker­ne et hul på 17- 9 ef­ter 20 mi­nut­ters spil, in­den fransk­mæn­de­ne re­du­ce­re­de en smu­le til pau­sestil­lin­gen 21- 16.

Mik­kel Hansen spil­le­de ik­ke en af si­ne bed­ste kam­pe, og det var med­vir­ken­de til, at fransk­mæn­de­ne ik­ke var i nær­he­den af at vin­de kam­pen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.