Es­b­jerg knu­ste Vi­borg

BT - - SPORTEN - KLAS­SE­FOR­SKEL Mor­ten Bjer­re­gaard morh@ sporten. dk

Magt­ba­lan­cen har ryk­ket sig i dansk kvin­de­hånd­bold.

Det står klart, ef­ter at Es­b­jerg på hjem­me­ba­ne over­le­gent knu­ste Vi­borg HK, der el­lers er vant til at lig­ge i top­pen, med 27- 20 i Boxer Da­me­liga­en.

Vi­borg HK har ef­ter fle­re sæ­so­ners øko­no­mi­ske pro­ble­mer valgt at dros­le ned på am­bi­tio­ner­ne, hvil­ket har ført til at man­ge af de stør­ste stjer­ner har for­ladt dom­kir­ke­by­en.

Mod­sat er Es­b­jerg må­ske stær­ke­re end no­gen­sin­de, og det kun­ne ses, da de mand­ska­ber tør­ne­de sam­men. Hjem­me­hol­det sad på kam­pen fra start og op­byg­ge­de hur­tigt en fø­ring på 12- 6 ef­ter 20 mi­nut­ters spil, og kun­ne gå til pau­se for­an 17- 9.

I an­den halv­leg fort­sat­te Es­b­jerg med at sco­re ef­ter be­hag, mens gæ­ster­ne kæm­pe­de for­gæ­ves for at kom­me tilbage i kam­pen. Uden det store be­svær vandt Es­b­jerg så­le­des kam­pen 27- 20.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.