Fra Singapore til København

BT - - SPORTEN - Fo­to: Reu­ters

SIN­GA­PO­RES GRAND PRIX er på få år ble­vet en klas­si­ker i VM- ka­len­de­ren. Mens an­dre nye For­mel 1- lan­de som Tyr­ki­et, In­di­en og Korea byg­ge­de ba­ner for mil­li­ar­der og hur­tigt drop­pe­de de­res grand­prix igen, har Singapore nu sam­me sta­tus som klas­si­ske For­mel 1- lan­de a la Mo­na­co, Ita­li­en og Stor­bri­tan­ni­en.

Sin­ga­po­res suc­ces er nem at for­kla­re. Mens man i Tyr­ki­et, In­di­en og Korea byg­ge­de au­todro­mer mile­vidt fra down­town, kø­rer man i Singapore på en ga­de­ba­ne i Ma­ri­na Bay- kvar­te­ret. I ste­det for at brin­ge fol­ket til For­mel 1 har man bragt For­mel 1 til fol­ket.

Det er sam­me stra­te­gi, den nye For­mel E be­nyt­ter. Ver­dens­mester­ska­bet for elek­tri­ske for­mel­bi­ler sat­ser ude­luk­ken­de på ga­de­ba­ner og af­vik­ler nu løb i blandt an­det Lon­don, Pa­ris, Ber­lin, Bei­jing og Moskva. Mester­ska­bet, der og­så er på Kevin Magnus­sens ra­dar, hvis For­mel 1- drøm­men ik­ke går i op­fyl­del­se, er stille og ro­ligt ved at ud­vik­le sig til en suc­ces, hvor en lang ræk­ke stor­by­er står i kø for at få et løb. KØBENHAVN ER OG­SÅ in­de i bil­le­det. Der har væ­ret afh oldt se­ri­ø­se mø­der med for­valt­nin­gen om et For­mel E- løb i København. I før­ste om­gang er ide­en sat på stand­by. Or­ga­ni­sa­tio­nen bag mester­ska­bet kan på grund af den store in­ter­es­se til­la­de sig at væ­re kræs­ne, og jeg hø­rer, at de krav der blev stil­let til København, bå­de hvad an­går ba­ne og øko­no­mi, blev op­fat­tet som me­get am­bi­tiø­se.

Men hvor­for ik­ke gå all in? Hvor­for ik­ke sat­se på den ægte va­re? Hvor­for ik­ke la­ve et For­mel 1- grand­prix i København? Ide­en er fak­tisk ik­ke så van­vit­tig som den ly­der.

OK – det vil ko­ste hund­re­de­vis af mil­li­o­ner at la­ve en ba­ne og få For­mel 1- fel­tet til København. Men ind­tæg­ter­ne fra til­sku­e­re, ho­tel­ler, re­stau­ran­ter og så vi­de­re vil al­li­ge­vel gø­re lø­bet til en god for­ret­ning. Dét er i hvert fald, hvad er­fa­rin­ger­ne fra en ræk­ke an­dre nye For­mel 1- lan­de vi­ser. Og så har vi slet ik­ke snak­ket om de me­re luf­ti­ge ind­tæg­ter på ima­ge- kon­to­en. København kan ik­ke bli­ve ved med at pro­fi le­re sig på Den Lil­le Havfrue og Ti­vo­li.

Jeg ved, at For­mel 1- bag­mand Ber­nie Ec­c­le­sto­ne er in­ter­es­se­ret i et grand­prix i København – det har han selv for­talt mig. Det skal dog ik­ke hed­de Dan­marks Grand Prix. Ec­c­le­sto­ne drøm­mer om et nor­disk el­ler skan­di­na­visk grand­prix, der vil kun­ne træk­ke til­sku­e­re fra he­le Skan­di­navi­en og Nordtys­kland. Det er ( som al­tid) rig­tigt set af den lil­le eng­læn­der, for der er ta­le om en re­gion med en be­ty­de­lig og vok­sen­de For­mel 1- in­ter­es­se. Sid­ste år, da Kevin Magnus­sen var med i fel­tet, ud­vik­le­de For­mel 1 sig nær­mest til Dan­marks nye na­tio­nalsport. I Sve­ri­ge er in­teres­sen på grund af Marcus Eri­cs­son og­så stor, og Fin­land har med Ki­mi Räik­kö­nen og Val­te­ri Bot­tas to po­ten­ti­el­le grand­prix- vin­de­re. Tys­kland er med Se­ba­sti­an Vet­tel, Ni­co Ros­berg, Ni­co Hül­ken­berg og Mer­ce­des må­ske ver­dens stør­ste For­mel 1- na­tion – og al­li­ge­vel mang­le­de der i år et tysk grand­prix i VM- ka­len­de­ren. Det ven­der tilbage næ­ste år i Ho­ck­en­heim. Der er læn­ge­re væk fra Nordtys­kland ( med mil­li­onby­er­ne Ham­burg og Bre­men) end København. SOM AL­TID HAR Ec­c­le­sto­ne to dags­or­de­ner – mindst! Den knivskar­pe, snu og snart 85- åri­ge eng­læn­der ar­bej­der al­tid med en Plan B. Hvis Plan A er at ska­be et nor­disk grand­prix, er Plan B ba­re at ska­be snak om et løb i København. På den må­de kan han sæt­te de an­dre eu­ro­pæ­i­ske løb un­der pres. Alt­så no­get med: ’ Kan I ik­ke op­fyl­de mi­ne krav? Så må jeg fl yt­te je­res løb til København.’

Det kan me­get vel væ­re, at den snu Ec­c­le­sto­ne i vir­ke­lig­he­den kun sat­ser på Plan B. Men hvor­for ik­ke gå ind i se­ri­ø­se for­hand­lin­ger med den lil­le eng­læn­der – om ik­ke an­det for at se om han bluf­fer?

København har i åre­vis drømt om OL el­ler om i det mind­ste at spil­le en rolle, hvis Ham­borg får 2024- le­ge­ne. Hvis pla­ner­ne lyk­kes, vil det ska­be om­sæt­ning og ima­ge – i et par uger i som­me­ren 2024 og med København som de­ci­de­ret lil­le­bror til Ham­borg. Et For­mel 1- grand­prix, som sand­syn­lig­vis vil væ­re bil­li­ge­re end selv et hjør­ne af Ham­borgs olym­pi­ske le­ge, vil ska­be om­sæt­ning og ima­ge år eft er år.

BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT

85- åri­ge Ber­nie Ec­c­le­sto­ne sty­rer sta­dig For­mel 1, og nu pøn­ser han må­ske på København som værts­by for et grand­prix.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.