Na­dal og Co. for stor mund­fuld

BT - - SPORTEN - NE­DER­LAG Ni­els O. Hansen piquet@ sporten. dk

Dan­mark har tabt til Spa­ni­en i Da­vis Cup- kam­pen i Oden­se. I går vandt spa­ni­er­ne doub­len med 3- 1 i sæt.

Spa­ni­en fø­rer 3- 0 i Da­vis Cupkam­pen mod Dan­mark, ef­ter at Ra­fa­el Na­dal og Fer­nan­do Ver­dasco i går vandt doub­len med 3- 1 i sæt over Fre­de­rik Lø­ch­te Ni­el­sen og Tho­mas Kro­mann.

» Jeg er me­get glad. Det var en hård kamp mod svæ­re mod­stan­de­re. Fre­de­rik Lø­ch­te er en fan­ta­stisk spil­ler, « sag­de Ra­fa­el Na­dal ef­ter kam­pen til TV3 Sport 2.

» Alt i alt har det væ­ret en fan­ta­stisk uge her i Dan­mark. Bå­de det dan­ske og det span­ske pu­bli­kum har gjort det godt. Kam­pen har væ­ret vel­or­ga­ni­se­ret, så man har følt sig en lil­le smu­le, som om man var hjem­me, « til­fø­je­de den tid­li­ge­re ni­dob­bel­te vin­der af French Open.

På for­hånd hav­de land­stræ­ner Ken­neth Carlsen ud­pe­get doub­len som den af de i alt fem kam­pe i Da­vis Cupop­gø­ret mel­lem Dan­mark og Spa­ni­en som dén, hvor dan­sker­ne vil­le ha­ve de bed­ste mu­lig­he­der for at ta­ge en sejr.

Det gi­ver og­så me­ning i be­tragt­ning af, at den ene af de dan­ske spil­le­re, Fre­de­rik Lø­ch­te Ni­el­sen, trods alt er tid­li­ge­re Wim­b­ledon- me­ster i di­sci­pli­nen. Han vandt den pre­sti­ge­fyld­te tur­ne­ring i 2012 sam­men med eng­læn­de­ren Jo­nat­han Mar­ray.

Selv­om det ik­ke blev til sam­let sejr i doub­len, så lyk­ke­des det dog dan­sker­ne at ta­ge et sæt. Det var det før­ste dan­ske sæt i Da­vis Cup- kam­pen, for i fre­da­gens sing­ler tab­te Mi­ka­el Tor­pe­gaard og Fre­de­rik Lø­ch­te Ni­el­sen 0- 3 til hen­holds­vis Ra­fa­el Na­dal og David Fer­rer.

Ef­ter spansk sejr på 6- 4 i før­ste sæt i gårs­da­gens doub­le vandt dan­sker­ne an­det sæt 6- 3, in­den spa­ni­er­ne vandt tred­je sæt ef­ter tie- bre­ak. Her var det lidt ær­ger­ligt fra et dansk syns­punkt, at Fre­de­rik Lø­ch­te ved stil­lin­gen 4- 5 slut­te­de af med to dob­belt- fejl.

I fjer­de sæt fik Na­dal og Ver­dasco brudt Lø­ch­te og Kro­mann to gan­ge. Det lyk­ke­des gan­ske vist for dan­sker­ne at bry­de tilbage en gang, men i sid­ste en­de ser­ve­de Fer­nan­do Ver­dasco sæt­tet og kam­pen hjem med sætcif­re­ne 6- 4.

Der­med fø­rer Spa­ni­en hold­kam­pen 3- 0, og de er sik­re på at vin­de kam­pen sam­let.

» Jeg kan ik­ke sam­men- lig­ne mig med Ra­fa­el Na­dal, men det er al­tid sjovt at mær­ke det ni­veau og den kon­stan­te kon­stan­te kva­li­tet, som de bed­ste spil­le­re præ­ste­rer. Og man kan se vær­di­en af det i en lang kamp som dem her, « sag­de Fre­de­rik Lø­ch­te Ni­el­sen ef­ter ne­der­la­get.

I dag skal der spil­les to sing­ler, men da hold­kam­pen er af­gjort, skal der kun spil­les bedst af tre sæt, hvor de før­ste tre kam­pe er spil­let bedst af fem sæt.

Ra­fa­el Na­dal ( i mid­ten) og Fer­nan­do Ver­dasco ( th.) vandt doub­len over Fre­de­rik Lø­ch­te Ni­el­sen og Tho­mas Kro­mann. Fo­to: Frank Ci­li­us

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.