GODT GÅ­ET, MOR

FE­LIX OG NI­KO­LAI STØT­TE­DE, DA DET VAR SVÆ­REST

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Kenan Se­e­berg kse@ bt. dk

Tynd, sår­bar og mo­dig Ale­xan­dra trå­d­te frem

Selv­om Ale­xan­dra er midt i en barsk skils­mis­se for an­den gang i sit liv, er hun hver­ken slå­et ud som kvin­de, mor el­ler gre­vin­de.

Det blev un­der­stre­get med al øn­ske­lig ty­de­lig­hed, da den tid­li­ge­re prin­ses­se trå­d­te frem i of­fent­lig­he­den for før­ste gang si­den hun selv an- non­ce­re­de skils­mis­sen fra fo­to­graf Martin Jør­gen­sen tirs­dag d. 8. sep­tem­ber.

Klok­ken lidt i ti søn­dag for­mid­dag an­kom Ale­xan­dra med si­ne dren­ge, prin­ser­ne Fe­lix og Ni­ko­lai, til Ka­stel­let ved Lan­ge­li­nie i København.

Her skul­le hun for tret­ten­de gang gå i front for mo­tions­mar­chen Ec­co Wal­kat­hon, der gi­ver pen­ge for del­ta­ger­nes man­ge skridt til SOS Bør­ne­by­er­ne, Hjer­te­for­e­nin­gen, og i år og­så til flygt­nin­ge­ka­ta­stro­fen i Sy­ri­en.

Det er kun 12 da­ge si­den, at Ale­xan­dra selv med­del­te, at hun skul­le skil­les fra fo­to­graf Martin Jør­gen­sen, og at hun var midt i en kræ­ven­de skils­mis­se. For an­den gang i sit liv. Så in­gen vil­le ha­ve løf­tet et øjen­bryn, hvis hun hav­de smidt hånd­klæ­det i rin­gen og aflyst ar­ran­ge­men­tet, der fo­re­går i fuld of­fent­lig­hed og sam­men med me­re end 16.000 til­meld­te del­ta­ge­re på søndagens tre mo­tions- ru­ter.

Men Ale­xan­dra hav­de gjort det om­vend­te. Hun hav­de rin­get til ar- ran­gø­rer­ne for at gø­re op­mærk­som på, at hun net­op ik­ke hav­de tænkt sig at stik­ke ho­ve­d­et i bu­sken:

Vig­tigt at kom­me

» Hun rin­ge­de fak­tisk selv og be­kræf­te­de, at hun kom, og at hun ik­ke af­ly­ser. Det er ty­de­lig­vis vig­tigt for hen­de at kom­me, og der er over­ho­ve­det in­gen slin­ger i val­sen. Trods den svæ­re si­tu­a­tion, « sag­de én af Wal­kat­hons tals­mænd til BT.

Og som da­gen skred frem, blev det sta­dig me­re ty­de­ligt, at det of­fent­li­ge ar­ran­ge­ment var en op­lagt lej­lig­hed for Ale­xan­dra til at vi­se to ting: At hun hver­ken er slå­et ud el­ler sendt til tæl­ling, og at fa­mi­li­en står sam­let midt i den per­son­li­ge kri­se.

Selv­om den 51- åri­ge kvin­de ty­de­lig­vis har tabt sig de se­ne­ste må­ne­der, og sor­te regn­sky­er veks­le­de med sol, var det med over­skud, var­me smil og end­da smut i øj­ne­ne, at Ale­xan­dra helt af­slap­pet stil­le­de sig op som til­hø­rer for­an sce­nen, før hun selv skul­le på.

Det var klart fra be­gyn­del­sen, at man ik­ke skul­le for­ven­te, at hun vil­le kom­men­te­re den smer­te­ful­de

Det er vig­tigt at stå sam­men som fa­mi­lie, og det bak­ker dren­ge­ne og­så op om

Gre­vin­de Ale­xan­dra

skils­mis­se fra Martin Jør­gen­sen, som hun selv kort kom­men­te­re­de

en pres­se­med­del­el­se og et in­ter­view med Ritzau i for­ri­ge uge.

Ale­xan­dra sag­de stop

Her un­der­stre­ge­de Ale­xan­dra, at det var hen­de, der hav­de sagt stop, og at Martin Jør­gen­sen var flyt­tet, for­di æg­te­ska­bet var endt et sted, hvor der var ta­le om to vidt for­skel­li­ge livs­op­fat­tel­ser og ( fa­mi­lie) vær­di­er.

Ved da­gens slut­ning skul­le det med den mang­len­de kom­men­tar imid­ler­tid vi­se sig ik­ke helt at hol­de stik.

Gå­tu­ren i sig selv blev en mar­kant un­der­streg­ning af Ale­xan­dras må­de at ta­ck­le kri­sen på - bå­de Som mor, gre­vin­de og kri­se­ramt kvin­de.

Med rank ryg gik Ale­xan­dra gen- nem Kon­gens København. Tæt flan­ke­ret af si­ne to prin­ser og dren­ge. Fle­re gan­ge un­der­vejs trak en og­så sår­bar Ale­xan­dra, Fe­lix og Ni­ko­lai ind til sig. Tog dem un­der ar­men el­ler i hån­den, så de tre gik som én. Og om­sor­gen var ty­de­ligt gen­gældt fra dren­ge­nes si­de, der holdt godt fast om mor fle­re gan­ge på tu­ren. De frem­stod som mand­folk.

Vi kla­rer os gen­nem det her sam­men, si­ger bil­le­der­ne på dis­se si­der. Li­ge­som nær­he­den mel­lem de tre på den seks ki­lo­me­ter lange gå­tur, hvor Ale­xan­dra og­så hav­de over­skud til at slå en slud­der af med de an­dre dø­de­li­ge dan­ske­re, der og­så var ude at gå til et vel­gø­ren­de for­mål. Selv ru­ten blev en sym­bolsk un­der­streg­ning af den tid­li­ge­re prin­ses­ses umi­ste­li­ge til­knyt­ning til lan­dets for­nem­ste fa­mi­lie. Og hen­des stil og klas­se.

Da Lan­ge­linje var skrid­tet af, gik Ale­xan­dra og de to prin­ser sam­men over Ama­li­en­borg Slots­plads, li­ge for­bi far­mors pa­lads.

For­bi Store Kon­gens­ga­de og ind på Dron­nin­gens Tvær­ga­de, for at ven­de i Kon­gens Ha­ve.

Uku­e­ligt smil

Her åb­ne­de sky­er­ne sig igen, men selv det tog ik­ke hu­mø­ret fra hen­de.

» Hey, Ni­ko, så er det frem med pa­raply­en igen, « sag­de hun til sin æld­ste søn med et uku­e­ligt smil.

Ved slut­nin­gen af den seks ki­lo­me­ter lange gå­tur gen­nem ho­ved­sta­den fik en fo­to­graf helt til­fæl­digt mu­lig­hed for at spør­ge Ale­xan­dra, om det hav­de væ­ret svært at lok­ke dren­ge­ne med, når nu de er kom­met i te­e­na­ge­al­de­ren. Og det vir­ke­de næ­sten som om hun ba­re hav­de ven­tet på, at der var én, der brød den for­ven­te­de tavs­hed:

» Nej, det her er en tra­di­tion for os, « sva­re­de gre­vin­de Ale­xan­dra og fort­sat­te så:

» Det er vig­tigt at stå sam­men som fa­mi­lie, og det bak­ker dren­ge­ne og­så op om. «

Med få ord og en gå­tur søn­dag med ar­men om si­ne dren­ge for­tal­te den tid­li­ge­re prin­ses­se en hel del.

Mor Ale­xan­dra skal nok kla­re det her, fa­mi­li­en står sam­men, og gre­vin­den lig­ger ik­ke der­hjem­me og bi­der i tæp­pet.

Med rank ryg og tæt flan­ke­ret af si­ne to prin­ser, gik Ale­xan­dra gen­nem Kon­gens København, som en mar­kant un­der­streg­ning af, at hun ik­ke er sendt til tæl­ling, og at fa­mi­li­en står sam­men. Fo­to: Bax Lind­hardt

Sam­men­hol­det i kri­sen var ty­de­ligt, da Ale­xan­dra før­ste gang vi­ste sig of­fent­ligt ef­ter skils­mis­sen fra Martin Jør­gen­sen. Fle­re gan­ge un­der­vejs tog Ale­xan­dra fat om Fe­lix og Ni­ko­lai, så de tre kun­ne gå tæt sam­men som én.

13- åri­ge Fe­lix i hån­den og 16- åri­ge Ni­ko­lai un­der ar­men. Sig­na­let fra Ale­xan­dre og prin­ser­ne er klart. Vi står sam­men gen­nem kri­sen.

Prin­ser­ne og de­res mor hav­de for­nuf­tigt fodtøj på, da de tra­ve­de pen­ge ind til SOS Bør­ne­by­er­ne, Hjer­te­for­e­nin­gen og Rø­de Kors

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.