Viljen er alt

Fra Ne­pals jord­s­kælvs­om­rå­der ro­ser Kron­prin­sen dan­sker­nes re­ak­tion på Eu­ro­pas fl ygt­nin­ge­strøm­me

BT - - NYHEDER - Mads Korsager Ni­el­sen mkn@ bt. dk

NØD­HJÆLP

Stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) har net­op ind­kaldt til et ’ ci­vil­sam­fun­dets top­mø­de’. Her skal blandt an­dre er­hvervs-, løn­mod­ta­ger- og nød­hjælp­sor­ga­ni­sa­tio­ner mø­des for at gø­re brug af den hjælp­som­hed, som dan­sker­ne vi­ste, da fl ygt­nin­ge­ko­lon­ner­ne nå­e­de til Dan­mark.

En hjælp­som­hed, der og­så er ble­vet be­mær­ket af kron­prin­sFre­de­rik, der i we­e­ken­den som kom­mit­te­ret for Dansk Rø­de Kors be­søg­te jord­s­kælvs­om­rå­der i Ne­pal. Bil­le­der­ne af fl ygt­nin­ge, bå­de kvin­der og små børn, der van­drer på de dan­ske mo­tor­ve­je, blev og­så be­mær­ket på Ama­li­en­borg.

» Det er klart nog­le billeder, som man ik­ke for­ven­ter at se i Dan­mark. Men nu er de her, og det skal man for­hol­de sig til, « lød det fra kron­prin­sFre­de­rik, der net­op hav­de be­søgt ne­pa­le­si­ske bjerg­lands­by­er, der fi k nød­hjælp af Dansk Rø­de Kors eft er jord­s­kælvska­ta­stro­fen i for­å­ret.

I april og maj ram­te de vær­ste jord­s­kælv i me­re end 80 år Ne­pal. Me­re end 630.000 men­ne­sker blev hjem­lø­se og 9.000 om­kom, da jor­den ryste­de. Dansk Rø­de Kors hjalp blandt an­det til i Lumjung- provin­sen, hvor man­ge af­si­des bjerg­lands­by­er var blandt de hår­dest ram­te.

Bæ­rer selv ma­te­ri­el til må­let

For at gi­ve ind­byg­ger­ne tag over ho­ve­d­et har man blandt an­det ud­delt me­re end 320 ton byg­ge­ma­te­ri­a­ler i så­kald­te ’ shel­ter- kits’. Hvert kit ve­jer 180 kg og det he­le skul­le bæ­res op i bjer­ge­ne ad stej­le sti­er. Et ar­bej­de, ne- pa­le­ser­ne selv kla­re­de på re­kord­tid, for­tæl­ler Dansk Rø­de Kors’ ud­send­te i om­rå­det.

Kron­prin­sens be­søg hos Dansk Rø­de Kors i Ne­pal var ar­ran­ge­ret læn­ge før, at ko­lon­ner­ne af fl ygt­nin­ge gik ind på de dan­ske mo­tor­ve­je. En be­gi­ven­hed, som Rø­de Kors i Dan­mark har væ­ret dybt in­vol­ve­ret i, og som nu ud­lø­ser ro­sen­de ord til den dan­ske be­folk­ning fra kron­prin­sFre­de­rik.

» Jeg så godt, at der var for­skel­li­ge re­ak­tio­ner. Men ge­ne­relt er der en prag­ma­tisk til­slut­ning til en løs­ning, og det sy­nes jeg, he­le sam­fun­det har vist et el­ler an­det sted. Dan­sker­ne kun­ne ik­ke li­de at se de billeder af folk, der gik på mo­tor­vej­en, « ly­der det fra 47- åri­ge kron­prin­sFre­de­rik, der og­så be­mær­ke­de, at man­ge tog imod fl ygt­nin­ge­ne på blandt an­det Kø­ben­havns Ho­ved­ba­ne­gård med mad og drik­ke­va­rer.

En af de ting, der har gjort størst ind­tryk på tron­føl­ge­ren i Ne­pal, er lo­kal­be­folk­nin­gens vil­jestyr­ke. De bæ­rer uden at kny man­ge ki­lo byg­ge­ma­te­ri­a­ler langt op i bjer­ge­ne, for at genop­byg­ge de­res hjem, der lig­ger i ru­i­ner.

Den rø­de tråd er livsvilj­en

En vil­je til at for­an­dre, hvor der kan dra­ges pa­ral­lel­ler til de hjem­li­ge fl ygt­nin­ge, der for man­ges ved­kom­men­de er van­dret til Dan­mark op igen­nem Eu­ro­pa.

» Den ret store og plud­se­li­ge fl ygt­nin­ge­strøm af folk pri­mært fra Sy­ri­en, som vir­ke­lig er fl yg­tet fra krig og har ladt de­res hjem bag sig, de har og­så en stærk vil­je til at van­dre, til at fort­sæt­te li­vet, « ly­der det fra kron­prins Fre­de­rik.

I dag af­slut­ter Kron­prin­sen sit be­søg i Ne­pal og sæt­ter kur­sen mod Syd­korea, hvor han skal til IOC- mø­de i lan­det, der er vært for de olym­pi­ske vin­ter­le­ge i 2018.

» Jeg så godt, at der var for­skel­li­ge re­ak­tio­ner. Men ge­ne­relt er der en prag­ma­tisk til­slut­ning til en løs­ning, og det sy­nes jeg, he­le sam­fun­det har vist et el­ler an­det sted. Dan­sker­ne kun­ne ik­ke li­de at se de billeder af folk, der gik på mo­tor­vej­en, « si­ger kron­prins Fre­de­rik. Fo­to: Jakob Dall

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.