Nej, EU er hand­ling­s­lam­met

BT - - DEBAT - RI­NA RONJA KA­RI

MEP, Fol­ke­be­væ­gel­sen mod EU

FLYGTNINGEFORLØBET HAR VÆ­RET

un­der­ligt, og det har væ­ret uklart, hvad re­ge­rin­gen har ment. Men hvis man kig­ger på EU, er de­res sy­stem re­elt brudt sam­men. De aft aler, man har i EU li­ge nu om fl ygt­nin­ge­kri­sen, er sat ud af kraft i man­ge lan­de. Nog­le ste­der stop­per man fl ygt­nin­ge, el­lers stop­per man dem over­ho­ve­det ik­ke, og den ene dag re­gi­stre­rer man dem, den næ­ste dag gør man det slet ik­ke. Helt ær­ligt, så er EU hand­ling­s­lam­met. Der slet

ik­ke no­gen eu­ro­pæ­isk løs­ning.

dan­sker­ne ger­ne vil del­ta­ge i en kvo­te­for­de­ling af fl ygt­nin­ge, og Kom­mis­sio­nen har al­le­re­de sagt, at Dan­mark er me­get vel­kom men til at gø­re det. Og­så hvis vi be­hol­der rets­for­be­hol­det eft er fol­ke­af­stem­nin­gen den 3. de­cem­ber. Vi kan sag­tens fast­hol­de rets­for­be­hol­det og sta­dig del­ta­ge i løs­nin­ger, der kun­ne kom­me op i EU un­der fl ygt­nin­gepo­li­tik­ken.

ME­NINGS­MÅ­LIN­GER VI­SER, AT

at vi­de, hvad der sker, hvis vi af­skaff er rets­for­be­hol-

DET ER VIG­TIGT

– af Car­sten Graa­bæk, i BT si­den 1982 det. Vi af­gi­ver nem­lig mag­ten over he­le vo­res retspo­li­tik. Jeg sy­nes, det er vig­tigt, at vi frem­over ar­bej­der for in­ter­na­tio­na­le løs­nin­ger, men med ud­gangs­punkt i de­mo­kra­ti­et. Det be­ty­der, at det må væ­re os som be­folk­ning, der væl­ger de po­li­ti­ke­re, der be­stem­mer, hvor­dan po­li­tik­ken skal væ­re. Og kan vi ik­ke li­de den po­li­tik, må vi skift e dem ud. Det er det skøn­ne ved de­mo­kra­ti. Men hvis vi gi­ver afk ald på vo­res rets­for­be­hold, har dan­sker­ne ik­ke læn­ge­re en chan­ce for at kun­ne hol­de po­li­ti­ker­ne an­svar­li­ge for den retspo­li­tik, der bli­ver ført.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.