Ja, dan­sker­ne vil fæl­les­ska­bet

BT - - DEBAT - SO­FIE CAR­STEN NI­EL­SEN

Retsord­fø­rer, De Ra­di­ka­le

man­ge ting bå­de i ver­den, Eu­ro­pa og Dan­mark på det se­ne­ste, og der­for sy­nes jeg, at vi bør ta­ge en vej­le­den­de fol­ke­af­stem­ning om dansk del­ta­gel­se i en fæl­les EU­løs­ning i for­hold til fl ygt­nin­ge­kri­sen, En vej­le­den­de af­stem­ning er ik­ke juri­disk for­plig­ten­de, men fungerer som en hånds­ud­ræk­ning til de før­en de par­ti­er. Så kan man få et ind­tryk af, hvor be­folk­nin­gen står, uden at det for­plig­ter. Men hvis par­ti­er­ne ik­ke øn­sker at føl­ge af­stem­ning s-

DER ER SKET

re­sul­ta­tet, må de ret­fær­dig­gø­re de­res hold­ning. Det er ik­ke så tit, at den ty­pe fol­ke­af­stem­ning bli­ver brugt, men vi har at gø­re med en ek­stra­or­di­nær si­tu­a­tion. Lars Løk­ke ( V) si­ger selv, at vir­ke­lig­he­den har ind­hen­tet ham. Vi er an­dre, der me­ner, at han er ved at ind­hen­te vir­ke­lig­he­den. Vi står over­for en ny si­tu­a­tion i Dan­mark, og mit ind­tryk er, at man­ge dan­ske­re godt kan se, at vi kun kan lø­se det i fæl­les­skab.

ræk­ke må­lin­ger, der vi­ser, at dan­sker­ne godt kan se, at en fæl­les løs­ning er den ene­ste rig­ti­ge vej for

DER ER EN

at lø­se de her ud­for­drin­ger. Al­ter­na­ti­vet er at luk­ke al­le græn­ser i de eu­ro­pæ­i­ske lan­de. Det er der nog­le, der vil, men det er ik­ke det, som fl er­tal­let øn­sker.

ha­ve af­skaff et rets­for­be­hol­det, før vi kan væ­re med i en fæl­les EU- asyl­po­li­tik. Vi har en af­stem­ning om rets­for­be­hol­det den 3. de­cem­ber, som ale­ne hand­ler om valg af Eu­ro­pol og de øv­ri­ge retsak­ter – ik­ke asyl­po­li­tik. Jeg fo­re­stil­ler mig der­for, at vi kan ta­ge en af­stem­ning for sig selv nog­le må­ne­der eft er om del­ta­gel­se i EUs asyl­po­li­tik.

VI SKAL FØRST

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.