Lars Løk­kes top­mø­de for­plig­ter

ME­NER

BT - - DEBAT -

På tors­dag mø­der en ræk­ke er­hvervs­folk, fag­be­væ­gel­sens spid­ser, ud­dan­nel­ses­folk, re­præ­sen­tan­ter for nød­hjælp­sor­ga­ni­sa­tio­ner og en stri­be mi­ni­stre op i stats­mi­ni­ste­rens em­beds­bo­lig, Ma­ri­en­borg. Lars Løk­ke Ras­mus­sen har ind­kaldt til det, han kal­der ’ ci­vil­sam­fun­dets top­mø­de’ i kølvan­det på de­bat­ten om det sti­gen­de an­tal fl ygt­nin­ge, der kom­mer til Dan­mark. LØK­KE VIL BLANDT an­det te­ste den re­el­le vil­je hos de virk­som­he­der, som har talt om be­ho­vet for in­te­gra­tion og to­le­ran­ce, sam­ti­dig med at de har kri­ti­se­ret re­ge­rin­gens om­dis­ku­te­re­de an­non­cer i li­ba­ne­si­ske me­di­er. Se­ne­st var Dansk In­du­stris di­rek­tør Karsten Dybvad på ba­nen med op­for­drin­gen til ik­ke at væ­re hånd­sky i for­hold til at få fl ygt­nin­ge­ne hur­tigt i job.

Skal vi und­gå en ud­byg­ning af de pa­ral­lel­sam­fund, vi al­le­re­de ken­der, er det af­gø­ren­de at få fl ygt­nin­ge­ne in­te­gre­ret. Nu gæl­der det om at få for­ank­ret me­de­jer­ska­bet til den store op­ga­ve, der ven­ter. At man­ge fl ygt­nin­ge vil bli­ve her i en år­ræk­ke, er gå­et op for de fl este. Sam­ti­dig vi­ser de hid­ti­di­ge er­fa­rin­ger, at det kun er lyk­ke­des at brin­ge et få­tal af de sy­re­re, der kom her­til fra 2009 til 2013, i job. DET BLI­VER VAN­SKE­LIGT, ja, og der­for er an­tal­let af fl ygt­nin­ge ik­ke li­ge­gyl­digt, men hvis in­gen vil for­plig­te sig til no­get som helst over for de men­ne­sker, vi væl­ger at ta­ge imod, så sker der in­gen­ting. Er der in­gen, der bæ­rer an­sva­ret, vil sta­ti­stik­ker­ne med de ned­slå­en­de bud­ska­ber om fl ygt­nin­ge­nes job­si­tu­a­tion blot bli­ve gen­ta­get. Lad nu top­mø­det bli­ve til an­det end en pho­to op­portu­ni­ty for­an Ma­ri­en­borg. Al­le bør ha­ve en in­ter­es­se i at få fl ygt­nin­ge­ne ak­ti­ve­ret, og få dem i ar­bej­de, så de på et tids­punkt bli­ver i stand til at for­sør­ge sig selv. Hvis vi ik­ke gør no­get, er der blot en end­nu stør­re reg­ning, som skat­tey­der­ne må be­ta­le. Og der­med og­så an­det, som vi ik­ke har råd til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.