VALG­KAM­PEN PÅ VRAN­GEN ’’

De­bat­ten om fl ygt­nin­ge i valg­kam­pen står i skæ­ren­de kon­trast til den nu­væ­ren­de de­bat

BT - - DEBAT -

Ivalg­kam­pen kæm­pe­de de fl este par­ti­er om at ha­ve den mest stram­me blandt stram­mer­dags­ord­ner over­for fl ygt­nin­ge. Der blev talt om stram­nin­ger, straks­op­brems­nin­ger og græn­se­kon­trol. I dag la­der po­li­ti­ker­ne i over­ve­jen­de grad som om, de al­tid har ment det sam­me, men vir­ke­lig­he­den har med stats­mi­ni­ste­rens ord over­ha­let dem. Det eft er­la­der et væl­ger­kor­ps, der får me­get svært ved at navi­ge­re i det po­li­ti­ske land­skab, for det er vendt på vran­gen. KAN DU F. EKS. fi nde den store for­skel på dis­se to ud­sagn: 1) ’ Det sam­le­de bil­le­de er, at der ik­ke er ud­sigt til, at de her men­ne­sker kan ven­de hjem til Sy­ri­en. Vi er nødt til at plan­læg­ge eft er, at det sag­tens kan v are i åre­vis’. og 2) ’ En del fl ygt­nin­ge kom­mer fra kon­fl ik­ter, som desvær­re ik­ke står til ud­løb fo­re­lø­big. Der­for skal de væ­re her i en år­ræk­ke’. Det før­ste er et ci­tat af Mor­ten Øster­gaard ( R) i Po­li­ti­ken 16. de­cem­ber 2014. Det an­det er et ci­tat af Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) i Ber­ling­s­ke 20. sep­tem­ber 2015. MOR­TEN ØSTER­GAARDS KONKLUSION kom oven­på be­søg i fl ygt­nin­ge­lej­re i nær­om­rå­der­ne. Den kom et halvt år før val­get. Og ca. sam­ti­dig med at den da­væ­ren­de re­ge­ring gen­nem­før­te en stram­ning af asyl­po­li­tik­ken, som de ik­ke gik og put­te­de med i de eft er­føl­gen­de må­ne­der. Fak­tisk var det net­op den linje, der gav So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne det bed­ste valg i 10 år og en­de­lig for­vand­le­de ud­læn­din­gepo­li­tik­ken fra en ta­ber­til en vin­der­sag for S. Men da Øster­gaard ud­tal­te sig, lag­de stort set al­le ( und­ta­gen En­heds­li­sten) af­stand til Øster­gaard. Det gjalt ik­ke mindst Ven­stre. PÅ SIK­KER AF­STAND af val­get dra­ger stats­mi­ni­ste­ren nu sam­me konklusion, som Mor­ten Øster­gaard gjor­de et halvt år før val­get. Nu­vel, de er sta­dig ue­ni­ge om, hvad man skal gø­re ved det fak­tum, som de alt­så nu beg­ge an­er­ken­der, nem­lig at de sy­ri­ske fl ygt­ning ik­ke er på en kort vi­sit i Dan­mark. Det gruop­væk­ken­de er, at vi i Dan­mark gen­nem­før­te en valg­kamp, hvor for­svin­den­de få po­li­ti­ke­re for­holdt sig re­a­li­stisk til, hvor­dan fl ygt­nin­ge­si­tu­a­tio­nen på­vir­ker Dan­mark. Der blev i ste­det ma­let et bil­le­de af græn­se­kon­trol og straks­op­brems­ning, som ik­ke kan re­a­li­se­res nu. DEN PO­LI­TI­SKE ELI­TE, me­nings­ma­ge­ri­et, me­di­er­ne fo­ku­se­re­de på

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.