DFs Pe­ter Skaarup for­står ik­ke, hvor­for man­ge mænd fl yg­ter, men eft er­la­der ko­ne og børn. Gør du?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.16 SHOP­PER VEL­FÆRD På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.23 DE BE­SKYT­TER FA­MI­LI­EN På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 13.33 GODT SPØRGS­MÅL På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 14.10

Ja

Ni­cki Pe­der­sen

Nej

4.543 stem­mer på bt. dk

SIM­PEL FOR­KLA­RING

Tho­mas Lambo Jakob­sen

Det er me­get sim­pelt. Hvor­for skul­le man kryd­se fa­re­fyld­te lan­de med ko­ne og børn, når man kan ta­ge tu­ren ale­ne og ef­ter­føl­gen­de få dem her­op med fa­mi­lie­sam­men­fø­ring? Jeg hav­de gjort det sam­me, hvis jeg var i de­res si­tu­a­tion. Tag ik­ke fejl – in­tet be­ty­der me­re for dem end de­res fa­mi­lie.

Chri­sti­an Ras­mus­sen

Man er ik­ke en rig­tig mand, hvis man eft er­la­der ens fa­mi­lie i et krigs­hær­get land for selv at rej­se rundt og shop­pe vel­færdsy­del­ser.

Lis­beth Lou­i­se Hjer­rild

Man er da net­op en rig­tig mand, når man ta­ger på en fa­re­fuld rej­se for at fi nde et godt og sik­kert sted til fa­mi­li­en. Og man be­skyt­ter si­ne børn og sin ko­ne ved net­op ik­ke at ta­ge dem med på den­ne tur. Det er da at kæm­pe for sin egen og sin fa­mi­lies sik­ker­hed og frem­tid. En­de­lig stil­le­de en po­li­ti­ker dét spørgs­mål. Hvis man vir­ke­lig el­sker fa­mi­li­en, bli­ver man ved dem el­ler ta­ger dem med.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.