BE­STIL­TE LE­JE­MORD

Dan­ske Pe­ter Fre­de­rik­sen, der i sid­ste uge blev an­holdt i Sydafrika for om­skæ­ring af kvin­der, har fle­re ske­let­ter i ska­bet, for­tæl­ler han selv

BT - - NYHEDER - Hel­le Maj Fo­to: Jørn Stjerneklar bt@ bt. dk

KRI­MI­NEL LØ­BE­BA­NE

Fle­re ske­let­ter væl­ter ud af ska­bet i for­bin­del­se med ar­re­sta­tio­nen af den 63- åri­ge Pe­ter Fre­de­rik­sen. Tors­dag blev han ar­re­ste­ret i Sydafrika for at ha­ve 21 kvin­de­li­ge kønsor­ga­ner i sin fry­ser. Som BT be­skrev i går, har den 63- åri­ge dan­sker i åre­vis næ­ret en bizar in­ter­es­se for at om­skæ­re kvin­der. Men det er blot en del af man­dens ut­ro­li­ge hi­sto­rie.

Sam­men med sin hu­stru be­tal­te han for fem år si­den en hek­sedok­tor i Leso­t­ho for at få en eks- kæ­re­ste ryd­det af vej­en. Han kom i fængsel for mord­for­sø­get.

BT har lyt­tet til de råbånd, som fo­to­graf Jørn Stjerneklar op­tog med Pe­ter Fre­de­rik­sen i ju­ni i år.

» Jeg var sam­men med ham i tre da­ge, hvor han for­tal­te he­le sin livs­hi­sto­rie, « si­ger Jørn Stjerneklar om mø­det med dan­ske­ren.

Jørn Stjerneklar mød­tes med Pe­ter Fre­de­rik­sen for at la­ve en ra­di­o­do­ku­men­tar til DR P1 om dan­ske­rens liv som flygt­ning fra dansk po­li­ti.

Pe­ter Fre­de­rik­sen for­tal­te ham, at han i fle­re år hav­de haft et for­hold til en ung kvin­de fra Leso­t­ho, som hed Li­neo. Pla­nen var, at de skul­le gif­tes, og Pe­ter Fre­de­rik­sen be­tal­te bru­de­pen­ge til kvin­dens fa­mi­lie. Men det var et storm­fuldt for­hold, og hun stjal an­gi­ve­ligt jævn­ligt pen­ge fra ham.

Pe­ter Fre­de­rik­sen for­tæl­ler, at han af­brød for­hol­det, da han mød­te sin nu­væ­ren­de hu­stru, Tit­ti, som og­så er fra Leso­t­ho.

’ Li­neo skal ryd­des af vej­en’

» Du er li­ge kom­met ud af et for­hold, som ik­ke har væ­ret spe­ci­elt hel­digt, du har be­talt bru­de­pen­ge, hun har PE­TER FRE­DE­RIK­SEN i 1952 i Gl. Hol­te. bedste­far var tagtæk­ker, hans far var tagtæk­ker, og han blev og­så selv en suc­ces­rig tagtæk­ker for de ri­ge og kend­te i Nordsjælland.

tre voks­ne børn fra et tid­li­ge­re æg­te­skab i Dan­mark. Han har des­u­den en søn på fi­re år og en søn på knap to år i Afri­ka med kvin­den, der nu har meldt ham til po­li­ti­et. Dan­mark har han tre dom­me for ulov­lig vå­ben­be­sid­del­se. Den sid­ste dom fik han i 2010, hvor han fik seks må­ne­ders ube­tin­get fængsel. Han har al­drig af­so­net sin straf, da han flyg­te­de til Afri­ka umid­del­bart ef­ter, at po­li­ti­et hav­de ransa­get hans hjem i 2006.

Født Hans

Har

Istjå­let pen­ge, hvad får dig til at ka­ste dig ind i et nyt for­hold, « spør­ger Jørn Stjerneklar på en af op­ta­gel­ser­ne. Og Pe­ter Fre­de­rik­sen sva­rer:

» Ja­men, det var jo og­så dumt gjort af mig. Men det var jo li­ge­som for at straf­fe Li­neo. Vi ta­ger så op til den hek­sedok­tor, og hun spør­ger, hvad hen­des op­ga­ve er. Tit­ti si­ger, at op­ga­ven er, at Li­neo skal ryd­des af vej­en. Det kun­ne hek­sedok­to­ren snildt kla­re. Hun skul­le ba­re ha­ve 1.500 ma­lo­ti ( 750 kr.), men jeg vil­le ik­ke gi­ve hen­de al­le pen­ge­ne med det sam­me, så jeg gav hen­de 500. « en ræk­ke højt­stå­en­de po­li­ti­folk i Leso­t­ho, for­tal­te han mig. De kom og køb­te vå­ben i hans for­ret­ning. På den må­de slap han for at bli­ve ar­re­ste­ret, hvis han lo­ve­de at mø­de op til yder­li­ge­re af­hø­rin­ger, « si­ger Jørn Stjerneklar.

Pe­ter Fre­de­rik­sen kø­rer tilbage til sit hus i Sydafrika, hvor hans ko­ne ven­ter på ham. Ko­nen er iføl­ge dan­ske­ren ir­ri­te­ret over det mis­lyk­ke­de drabs­for­søg.

» Ja, det var og­så no­get møg, at den satans idi­ot ik­ke kun­ne gø­re sit ar­bej­de, sag­de hun. Nå, men jeg tog så der­over igen og tog ud til po­li­ti­et til af­hø­ring, og så sag­de de: ’ Nu er du alt­så an­holdt’. «

Be­stak sig til fri­hed

Pe­ter Fre­de­rik­sen sig­tes for med­del­ag­tig­hed i drabs­for­søg.

» Så jeg bli­ver ta­get di­rek­te til cen­tral­fængs­let, og så ken­der jeg helt til­fæl­digt ham, der er chef, for han har købt en pi­stol af mig. ’ Du må da se at kom­me ud i en vis fart, for det her sted er ik­ke et rart sted at væ­re’, si­ger han til mig. «

Pe­ter Fre­de­rik­sen for­tæl­ler den dan­ske fo­to­graf, at han får hy­ret en ad­vo­kat, som ef­ter to da­ge får ham ud mod kau­tion.

» Så si­ger fængsels­di­rek­tø­ren: ’ Du er jo godt klar over, at du vil bli­ve kaldt ind til ret­ten, og så må du jo kom­me’. «

Pe­ter Fre­de­rik­sen er al­le­re­de på flugt fra en fængsels­straf i Dan­mark for ulov­lig vå­ben­be­sid­del­se. Nu står han med ud­sigt til man­ge år bag trem­mer i Leso­t­ho.

» Tit­ti sag­de: ’ Det skal du ik­ke spe­ku­le­re over, jeg ken­der dom­me­ren og får ham til Blo­em­fon­te­in’. Og så gik der en uge, så kom dom­me­ren. ’ Hvad skal vi fin­de ud af’, spurg­te han. ’ Ja, vi skal fin­de ud af, at den sag kom­mer væk’. Han kom så to uger ef­ter og hav­de he­le sa­gen med. Så si­ger han: ’ Hvor me­get vil du gi­ve mig? Giv mig 4.000’. ’ Nej, du får 3.500’. Vi ri­ver pa­pi­rer­ne i styk­ker og bræn­der

MANDAG 21. SEP­TEM­BER 2015 dem, « hæv­der Pe­ter Fre­de­rik­sen på Stjer­ne­klars op­ta­gel­ser.

3.500 syd­afri­kan­ske rand sva­rer til 1.700 dan­ske kro­ner. Mø­det med dom­me­ren fo­re­går i dan­ske­rens vå­ben­for­ret­ning i Blo­em­fon­te­in, hvor der er vi­deo­over­våg­ning. Ef­ter­føl­gen­de rin­ger Pe­ter Fre­de­rik­sen an­gi­ve­ligt til dom­me­ren og si­ger:

» Vi har jo et vi­deo­ka­me­ra, og al­ting er op­ta­get, og jeg har en ko­pi til dig, så du kan se, at vi står og ri­ver pa­pi­rer­ne i styk­ker. Et styk­ke tid ef­ter tog jeg over til ham og sag­de: ’ Her er din ko­pi af bån­det’. Det var den sag. «

Jørn Stjerneklar har bo­et i Afri­ka i 25 år. Han for­tæl­ler, at kor­rup­tion i Leso­t­ho er et stort pro­blem for lan­det.

» At han har for­må­et at få en dom­mer til at de­stru­e­re sa­gen, over­ra­sker mig ik­ke. Men det over­ra­sker mig, at han har skre­vet alt ud­før­ligt ned i små no­tes­bø­ger. Han for­tal­te mig, at han hav­de man­ge no­tes­bø­ger, for han be­gynd­te at skri­ve dag­bø­ger helt tilbage i 70’ er­ne, « for­tæl­ler Stjerneklar.

’ Nød­ven­digt, hvis man vil over­le­ve’

På Jørn Stjer­ne­klars bånd­op­ta­gel­ser frem­går det ty­de­ligt, at den dan­ske fo­to­graf fle­re gan­ge er ry­stet over sin lands­mands hi­sto­ri­er. Som i den­ne pas­sa­ge:

» Der er no­get, jeg ik­ke for­står, Pe­ter, det er, at du ind­vil­li­ger i at få din eks­kæ­re­ste slå­et ihjel. Du er vok­set op i Dan­mark med vo­res re­gel­sæt. Det hæn­ger jo ik­ke sam­men med din op­dra­gel­se. «

» Jeg tror, at al­le de år, jeg har væ­ret her­ne­de, har æn­dret min ad­færd. Jeg tæn­ker på en me­get me­re rå må­de. Jeg er ab­so­lut ik­ke op­dra­get til at slå men­ne­sker ihjel. Men jeg tror på, at det kan væ­re nød­ven­digt at gø­re den slags ting, hvis man selv vil over­le­ve, « sva­rer Fre­de­rik­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.