’ Jørn Ege lær­te mig at om­skæ­re kvin­der’

BT - - NYHEDER - Hel­le Maj

Pe­ter Fre­de­rik­sen for­tæl­ler, at han lær­te sig at om­skæ­re kvin­der hos den kend­te dan­ske, nu af­dø­de pla­stik­kirurg Jørn Ege:

» Jeg mø­der ham på Skod­s­borg Strand­vej til en mid­dag. Og jeg si­ger: ’ Jeg har må­ske en kun­de til dig. Jeg ken­der en pi­ge i København, og hun vil me­get ger­ne ha­ve fo­re­ta­get et kos­me­tisk ind­greb, men hun vil ha­ve, jeg skal la­ve det’. «

Iføl­ge Pe­ter Fre­de­rik­sen in­vi­te­re­de Jørn Ege ham ind på sin kli­nik i København og vi­ste ham, hvor­dan han skal om­skæ­re kvin­den.

» Du har ik­ke en la­ser­k­niv, så du må bru­ge en skal­pel el­ler en kirur­gisk saks, « skal Jørn Ege ha­ve for­talt dan­ske­ren.

» Og jeg hav­de få­et lo­kal­be­dø­vel­se af ham, og det gik fint, og der kom ik­ke sær­lig me­get blod, og ef­ter ti da­ge var det he­let op, « for­tæl­ler Pe­ter Fre­de­rik­sen til Jørn Stjerneklar.

Jørn Ege dø­de i maj 2014, så han kan ik­ke be­kræf­te hi­sto­ri­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.