Rne: ’ Vi tro­e­de, han var nor­mal’ ’’ Han var ven­lig, nor­mal og en god far

BT - - NYHEDER - Na­bo til Pe­ter Fre­de­rik­sen

nymt til det syd­afri­kan­ske me­die Netwerk24, at de tro­e­de, han var an­holdt for ulov­lig om­gang med sky­de­vå­ben el­ler di­a­mants­mug­le­ri. De kun­ne dår­ligt tro, hvad 63- åri­ge Pe­ter Fre­de­rik­sen an­gi­ve­ligt hav­de gjort, da de hør­te det.

Glad for afri­kan­ske kvin­der

» Vi tro­e­de, han var nor­mal, « si­ger en be­bo­er til det syd­afri­kan­ske me­die.

Fle­re an­dre na­bo­er be­skri­ver Pe­ter Fre­de­rik­sen som » ven­lig, nor­mal og en god far « .

Det er dog ik­ke gå­et ube­mær­ket hen, at der of­te var et rend af kvin­der i hans hus. Næ­sten en ny hver we­e­kend, iføl­ge en na­bo. En an­den na­bo for­tæl­ler, at Pe­ter Fre­de­rik­sen of­te ud­tryk­te sin store kær­lig­hed for afri­kan­ske kvin­der.

Den dan­ske fo­to­graf Jørn Stjerneklar in­ter­viewe­de Pe­ter Fre­de­rik­sen i ju­ni må­ned til en ra­di­o­do­ku­men­tar til DR P1 om man­dens usæd­van­li­ge liv og åre­lan­ge flugt fra dansk po­li­ti. Pe­ter Fre­de­rik­sen har en dom for ulov­lig vå­ben­be­sid­del­se i Dan­mark. Jørn Stjerneklar si­ger til BT, at han og­så hav­de mu­lig­hed for at ta­le med en af Pe­ter Fre­de­rik­sens na­bo­er.

» Jeg hil­ste på hans na­bo, en ung fyr. Han syn­tes at ha­ve et fint for­hold til Pe­ter Fre­de­rik­sen. Selv sag­de Pe­ter til mig, at det var et me­get ro­ligt om­rå­de, og at na­bo­er­ne kun hav­de brok­ket sig til ham, når hans hu­stru var på be­søg, for­di hun al­tid slæb­te en mas­se ve­nin­der med og holdt fest, « si­ger Jørn Stjerneklar.

Gem­te fo­tos af om­skæ­rin­ger

Stjerneklar for­tæl­ler om om­rå­det, Pe­ter Fre­de­rik­sen bo­e­de i: » Han bo­e­de i et sik­ker­heds­kom­pleks, hvor det var nemt at fa­re vild, for al­le hu­se er fuld­stæn­dig ens. Be­byg­gel­sen lig­ger i den ri­ge en­de af by­en, men der er in­tet luk­suri­øst over ste­det. Mit ind­tryk var, at det var et sted for hvi­de, der ik­ke var spe­ci­elt ri­ge. «

En tals­mand for syd­afri­kansk po­li­ti har for­talt Netwerk24, at der er fun­det fle­re hund­re­de billeder af kvin­de­li­ge kønsor­ga­ner og om­skæ­rin­ger på dan­ske­rens mo­bil­te­le­fon. Vis­se af bil­le­der­ne kan da­te­res helt tilbage til 2010, hvil­ket er sam­me år, po­li­ti­et me­ner, han har op­ret­tet sit fo­re­ta­gen­de.

Der blev og­så fun­det skal­pel­ler, an­det kirur­gisk ud­styr og be­dø­vel­se på Pe­ter Fre­de­rik­sens adres­se i Blo­em­fon­te­in.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.