Me­di­na støt­ter flygt­nin­ge fra øen Kos

BT - - NYHEDER - Ma­ti­as Rona ma­tr@ sporten. dk

FLYGT­NIN­GE

Den dan­ske po­p­stjer­ne Me­di­na har be­søgt den græ­ske ø Kos sam­men med kæ­re­sten, mo­del­len Mik­kel Jen­sen. De har mødt nog­le af de man­ge hårdt­prø­ve­de flygt­nin­ge, der kom­mer fra blandt an­det Sy­ri­en. En op­le­vel­se, der har gjort stort ind­tryk på sang­fug­len.

Flygt­nin­ge fra blandt an­det Sy­ri­en kæm­per i øje­blik­ket en hård kamp for at kom­me over ha­vet til den græ­ske fe­ri­eø Kos. Her­fra vil fle­re vi­de­re op gen­nem Eu­ro­pa. Men ba­re det at kom­me til Kos er en hård prø­vel­se for flygt­nin­ge­ne. Det har pop­stjer­nen Me­di­na op­le­vet un­der et be­søg på øen.

» Her på Kos svøm­mer fle­re hund­re­de flygt­nin­ge pt. i land om af­te­nen, de ror i en lil­le ro­båd fra Tyr ki­ets ky­ster til Græken­land, de går igen­nem bjer­ge­ne i ba­re tæ­er og san­da­ler for på én el­ler an­den må­de at kom­me vi­de­re i sik­ker­hed til et sted, der vil hjæl­pe dem. Ord kan ik­ke be­skri­ve fø­lel­sen af at stå midt i det­te ka­os af men­ne­sker, der ba­re vil leve i tryg­hed li­ge­som os an­dre…

Hvis du li­ge­som jeg ger­ne vil hjæl­pe, kan du sen­de en sms med tek­sten STØT til 1911 og hjæl­pe med 75 kr. Det gør en for­skel, « skri­ver hun på bil­le­de­de­ling­s­tje­ne­sten.

Sam­men med kæ­re­sten Mik­kel Jen­sen har de to og­så væ­ret ude at se de om­rå­der på øen, hvor flygt­nin­ge­ne op­hol­der sig, hvis de væl­ger at bli­ve på Kos.

» I dag gik vi igen­nem nog­le af de me­ste øde­lag­te om­rå­der i Græken­land, hvor vi mød­te tu­sin­der af flygt­nin­ge. Jeg er må­l­løs, og jeg fø­ler mig så ek­stremt, to­talt mag­tes­løs. Hvor­dan kan vi på no­gen må­de hjæl­pe til at æn­dre no­get, der fø­les så uund­gå­e­ligt, « skri­ver hun.

BT har tid­li­ge­re be­skre­vet flygt­nin­ge­nes ru­te fra Tyr­ki­et til Kos. Ta­rif­fen er ca. 1.000$.

Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.