Kom ind i kam­pe

BT - - NYHEDER - Ma­ti­as Rona ma­tr@ bt. dk

SPIN- SA­GEN

Dansk Fol­ke­par­tis næst­for­mand Sø­ren Es­per­sen øger pres­set på Ven­stres for­svars­mi­ni­ster Carl Holst og op­for­drer ham til at få lagt alt frem i sa­gen om brug af en per­son­lig rå­d­gi­ver un­der valg­kam­pen.

Den ene dår­li­ge sag ef­ter den an­den sy­nes at væl­te ind over for­svars­mi­ni­ster Carl Holst. Det se­ne­ste styk­ke tid har det dre­jet sig om hans brug af spin­dok­to­ren Chri­sti­an Ingemann Ni­el­sen un­der valg­kam­pen i ju­ni.

Alt det­te mens spin­dok­to­ren var an­sat som kom­mu­ni­ka­tions­rå­d­gi­ver for di­rek­tio­nen i Re­gion Syd­dan­mark – alt­så be­talt via skat­te­pen­ge. Og det er iføl­ge eks­per­ter ik­ke lov­ligt. Si­den er Carl Holst så og­så ble­vet ta­get i at ly­ve om sa­gen, og he­le ti­den duk­ker der nye små­ting op. Det skal nu stop­pe, ly­der det fra Sø­ren Es­per­sen, næst­for­mand i Dansk Fol­ke­par­ti.

Nye af­slø­rin­ger hver dag

» Jeg op­for­drer Carl Holst til at få lagt alt frem med det sam­me. Det er uvær­digt, at det he­le skal træk­kes ud af ham i små bid­der. Det gi­der vi ik­ke me­re, og det er ik­ke så­dan, man gør det på Chri­sti­ans­borg, « ly­der det fra næstformanden.

» Der kom­mer he­le ti­den en ny af­slø­ring fra pres­sen, vi skal for­hol­de os til. Kom nu frem med det he­le, så vi slip­per for, at po­li­ti­et og stat­sam­tet skal træk­kes ind i sa­gen og bru­ge må­ne­der på un­der­sø­gel­ser. «

Der­for skal Carl Holst få sam­let al­le si­ne pa­pi­rer og do­ku­men­ter, og så el­lers ind­kal­de til pres­se­mø­de.

Ta­ger tid fra an­dre sa­ger

» Man luk­ker så­dan en sag her ved at hol­de et pres­se­mø­de og frem­læg­ge alt. Ik­ke ved at sva­re halvt på tin­ge­ne en gang imel­lem, « si­ger Sø­ren Es­per­sen, der ger­ne ser det pres­se­mø­de af­holdt hur­tigst mu­ligt.

» Da sa­gen her ind­led­tes, tro­e­de jeg ik­ke, vi sta­dig skul­le bru­ge tid på det et par uger ef­ter. Fol­ke­tin­get åb­ner snart, og vi skal for­hand­le fi­nans­lov på plads, og der kan vi ik­ke bru­ge tid på den­ne sag, så det skal ud af ver­den, « ly­der op­for­drin­gen.

MANDAG 21. SEP­TEM­BER 2015

Sø­ren Es­per­sen fra Dansk Fol­ke­par­ti vil ha­ve Carl Holst til at få alt ud af ver­den i rå­d­gi­ver- sa­gen.

Fo­to: Si­mon Skip­per

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.