V- po­li­ti­ker: Holst er ty­pen

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov ja­hh@ bt. dk

SCENESKIFT

Ugens mest pres­se­de og om­tal­te po­li­ti­ker, for­svars­mi­ni­ster Carl Holst ( V), af­slø­rer sig som en land­spo­li­tisk novi­ce, ef­ter han har ta­get sprin­get fra sin tryg­ge re­de som først man­ge­årig amts­borg­me­ster i Søn­derjyl­land og der­ef­ter re­gions­rå­ds­for­mand i Re­gion Syd­dan­mark til nu og­så at væ­re kom­met i de lands­dæk­ken­de me­di­ers skar­pe sø­ge­lys med sin post som Dan­marks for­svars­mi­ni­ster.

Det me­ner Pre­ben Ru­di­en­gaard, tid­li­ge­re borg­me­ster i Ribe for Ven­stre og med­lem af Fol­ke­tin­get i pe­ri­o­den fra 1998 til 2011.

» Jeg har jo selv prø­vet at gå fra at væ­re lo­kal­po­li­ti­ker og borg­me­ster, hvor man kan fær­des un­der lidt me­re fre­de­li­ge for­hold, og hvor man går dag­ligt tæt op ad sin ad­mi­ni­stra­tion og ken­der de lo­ka­le jour­na­li­ster. Der har du nog­le gan­ge, hvis du dum­mer dig, mu­lig­hed for at rin­ge til dem og for­kla­re dig, og så er det ik­ke sik­kert, der bli­ver en stor sag ud af det. Men når man først kom­mer ind på Chri­sti­ans­borg, som jeg selv gjor­de i 1998, så er det en helt, helt an­den ver­den. Og selv­føl­ge­lig ik­ke mindst hvis man og­så har en mi­ni- ster­post, « si­ger Pre­ben Ru­di­en­gaard til BT.

Dy­re læ­re­pen­ge

Den er­far­ne po­li­ti­ker, som i lø­bet af si­ne 13 år som MF’er for Ven­stre blandt an­det var for­mand for Fol­ke­tin­gets Sund­heds­ud­valg, si­ger, at han har ondt af Carl Holst, som del­vis er ble­vet of­fer for dår­lig el­ler sær­de­les man­gel­fuld rå­d­giv­ning fra bå­de sin egen spin­dok­tor og stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen, som har til­delt ham po­sten.

Men Carl Holst er og­så kom­met til at sid­de i sup­pe­dasen på Chri­sti­ans­borg, for­di han har lø­jet for åbent tæp­pe. Det går slet, slet ik­ke – og i sær­de­les­hed ik­ke, når man har en

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.