DSU ude med ri­ven: ’ S er et gam­mel­mand­s­par­ti’

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen smo@ da­to. dk

GRÅ, MEN RØ­DE

Står So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne med det ene ben i gra­ven?

Hvad man­ge må­ske går og tæn­ker i de­res stille sind, sat­te for­man­den for de un­ge so­ci­al­de­mo­kra­ter Ale­xan­der Grandt Pe­ter­sen ord på, da han i sin ta­le til S- kon­gres­sen bad til­hø­rer­ne om at fi­ske de­res sy­ge­sik­rings­kort op af lom­men og li­ge tjek­ke, hvor gam­le de er.

» Hån­den på hjer­tet. Gen­nem­snitsal­de­ren her i sa­len er tæt på de 60 år, « sag­de den frygt­lø­se un­ge mand og var tæt på at bli­ve buhet ud.

Hans po­in­te er, at det store mo­der­par­ti med 58.500 med­lem­mer er ved at de­ge­ne­re­re til et par­ti for gam­le men­ne­sker.

» Al­ders­gen­nem­snit­tet er for højt. Det er sær­ligt et pro­blem, når man er fær­dig i DSU. Hvad skal man be­dri­ve ti­den med i S? Der er ik­ke rig­tig no­get at la­ve, an­det end at sid­de i en be­sty­rel­se i en lo­kal­kreds. Det er en il­lu­sion, at man har ind­fly­del­se. Der­for er man nødt til at la­ve en an­den or­ga­ni­sa­tion for folk på 35 år, der har travlt og har børn. Hvor­dan skal de væ­re ak­ti­ve i po­li­tik? Man gi­der ik­ke sid­de fast i wi­e­ner­brø­d­et, « si­ger Ale­xan­der Grandt Pe­ter­sen.

De­ler skæb­ne med an­dre

» Ja, vi er dø­den nær, « ly­der det iro­nisk fra S- for­mand Met­te Fre­de­rik­sen.

» Nej, det er en helt uri­me­lig be­tragt­ning. Vi er i den sam­me si­tu­a­tion som an­dre par­ti­er. For man­ge er det ik­ke læn­ge­re na­tur­ligt at mel­de sig ind i et po­li­tisk par­ti. Der­for har vi dis­ku­te­ret, hvor­dan me­re af den po­li­ti­ske de­bat kan bli­ve flyt­tet tilbage til par­ti­et. Men jeg vil til­la­de mig at si­ge, at vo­res si­tu­a­tion ik­ke er me­get an­der­le­des end i an­dre par­ti­er, « si­ger Met­te Fre­de­rik­sen.

Par­ti­se­kre­tær Lars Midti­by op­ly­ser, at man har få­et 1.000 nye med­lem­mer si­den års­skif­tet. Par­ti­et rå­der imid­ler­tid ik­ke over no­gen sam­let op­gø­rel­se over med­lem­mer­nes al­der, og der­for ved man ik­ke, om der er no­get om snak­ken.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne er ble­vet et gam­mel­mand­s­par­ti, me­ner de un­ge med­lem­mer i DSU. Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.