Der går i fly­ver­skjul

BT - - NYHEDER -

po­li­tisk top­post på land­s­plan, un­der­stre­ger Pre­ben Ru­di­en­gaard.

» For­di man må­ske har gå­et som Sol­kon­gen af Søn­derjyl­land, så skal der alt­så me­re til, hvis man skal be­gå sig som for­svars­mi­ni­ster, og du bli­ver ka­stet for lø­ver­ne – pres­sen på Chri­sti­ans­borg. Når du kom­mer de­r­ind, kan du ik­ke slå en prut på dit eget kon­tor, uden de kan lug­te det helt in­de på re­dak­tio­ner­ne. Og det er dis­se me­get dy­re læ­re­pen­ge, Carl be­ta­ler nu, « si­ger han.

» Her­ne­de i Søn­derjyl­land, hvor vi ken­der Carl, ved vi godt, at det ik­ke er så usæd­van­ligt, at når der er en god sag, så står han helt frem­me i for­re­ste linje, ind­kal­der til pres­se­mø­der og så vi­de­re. Men når det er en lor­tesag, så kan han godt fin­de på at krav­le læn­ge­re ind i grot­ten. Så er han ty­pen, der går i fly­ver­skjul, « si­ger Pre­ben Ru­di­en­gaard, som der­med sæt­ter nog­le lidt me­re per­son­li­ge ord på Holst.

På trods af den storm, Carl Holst net­op nu er i, tror hans er­far­ne par­ti­fæl­le fra Ribe dog ik­ke, at Carl Holst bli­ver sat fra be­stil­lin­gen af stats­mi­ni­ste­ren.

» Kun hvis den un­der­sø­gel­se, som Stats­for­valt­nin­gen i Aa­ben­raa nu skal la­ve, vi­ser, at der er fo­re­gå­et nog­le helt gro­te­ske ting i for­hold til an­sæt­tel­sen og af­løn­nin­gen af hans rå­d­gi­ver i Re­gion Syd­dan­mark, el­ler hvis ’ Tul­le’ ( DF- le­der Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl, red.) si­ger til Lars Løk­ke Ras­mus­sen, at nu går den ik­ke læn­ge­re med Carl Holst, så er stats­mi­ni­ste­ren nødt til at re­a­ge­re. El­lers tror jeg ik­ke, Lars fæl­der ham. For det er jo ham selv, der har sat ham på po­sten, så det vil og­så ram­me ham selv. Og så er de to jo og­så bon­kam­me­ra­ter, « som Pre­ben Ru­di­en­gaard ud­tryk­ker det.

Til BT si­ger Carl Holst via sin sær­li­ge rå­d­gi­ver Chri­sti­an Ingemann Ni­el­sen:

» Der er iværk­sat en un­der­sø­gel­se, og den af­ven­ter jeg. Jeg vil na­tur­lig­vis stille mig til rå­dig­hed for un­der­sø­gel­sen og sam­ar­bej­de fuldt ud. Der­u­d­over har jeg ik­ke yder­li­ge­re kom­men­ta­rer på nu­væ­ren­de tids­punkt. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.