Løk­ke hø­ster ros for top­mø­de

BT - - NYHEDER -

Virk­som­he­der, nød­hjælp­sor­ga­ni­sa­tio­ner og løn­mod­ta­ger­or­ga­ni­sa­tio­ner skal ta­ge et an­svar, hvis flygt­nin­ge skal in­te­gre­res på det dan­ske ar­bejds­mar­ked.

Det er be­ske­den fra stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) i Ber­ling­s­ke søn­dag, hvor han in­vi­te­rer til et ’ ci­vil­sam­fun­dets top­mø­de’ med de al­lertun­ge­ste pin­ger i det dan­ske sam­fund. På mø­det skal den dan­ske in­te­gra­tions­ind­sats dis­ku­te­res med fo­kus på, hvor­dan de sy­ri­ske flygt­nin­ge, som er kom­met til lan­det i lø­bet af de se­ne­ste uger, kom­mer hur­tigt ud og får et ar­bej­de.

Bå­de i er­hvervs­li­vet og i op­po­si­tio­nen glæ­der man sig over, at stats­mi­ni­ste­ren vil drøf­te, hvor­dan Dan­mark skal få flygt­nin­ge hur­ti­ge­re og bed­re in­te­gre­ret på ar­bejds­mar­ke­det.

» Jeg er enig med stats­mi­ni­ste­ren i, at al­le i Dan­mark har me­dansvar for, at vi får de flygt­nin­ge, der kom­mer her til lan­det, i job hur­tigst mu­ligt, ef­ter de har få­et op­hold­stil­la­del­se, « si­ger di­rek­tør i Dansk In­du­stri ( DI), Karsten Dybvad, i en skrift­lig kom­men­tar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.