Næg­ter drab

Sig­tet i Ti­na- dra­bet af­vi­ser at ha­ve væ­ret i nær­he­den af drabs­ste­det

BT - - NYHEDER - Ma­ti­as Rona ma­tr@ bt. dk

NOR­GE

Fi­re mænd er i øje­blik­ket va­re­tægts­fængs­let, mistænkt for dra­bet på Ti­na Jør­gen­sen ved Sta­van­ger i Nor­ge i år 2000. Ko­nen til en af de drabs­sig­te­de for­tæl­ler nu til tv2. no, at man­den næg­ter at ha­ve væ­ret i nær­he­den af Sta­van­ger på dr­ab­s­tids­punk­tet.

En 15 år gam­mel mord­s­ag fra Sta­van­ger i Nor­ge har vakt op­sigt si­den tors­dag. Her blev en 36- årig mand nem­lig an­holdt i sa­gen, som po­li­ti­et har ta­get op, ef­ter at nyt be­vis­ma­te­ri­a­le er kom­met frem. Si­den er yder­li­ge­re tre mænd ble­vet an­holdt i sa­gen.

I år 2000 for­svandt 20- åri­ge Ti­na Jør­gen­sen spor­løst ef­ter at ha­ve fe- stet i by­ens nat­te­liv. Trods mas­si­ve ef­ter­søg­nin­ger af så­vel po­li­ti­et som hund­re­de­vis af pri­va­te gik der me­re end en må­ned, før hun ved et til­fæl­de blev fun­det fle­re ki­lo­me­ter uden­for Sta­van­ger. Un­der et klo­ak­dæk­sel, ind­hyl­let i en stor, hvid hånd­vær­ker­sæk. Dræbt af et kraf­tigt slag i bag­ho­ve­det.

Rin­get op af po­li­ti­et

Nu er der så kom­met et gen­nem­brud med po­li­tiets fi­re an­hol­del­ser i sid­ste uge. Tre af de an­hold­te mænd har gå­et i skole i sam­men.

Nu går ko­nen til en af de an­hold­te dog ud og for­va­rer man­den. Hun for­kla­rer, at han ik­ke har samvit­tig­he­den til at hol­de så­dan no­get skjult.

» Vi fik et opkald klok­ken halv fi­re fra po­li­ti­et i Sta­van­ger. De spurg­te, om det var ham, og det be­kræf­te­de han. Så spurg­te de, om han kun­ne kom­me ned på po­li­ti­sta­tio­nen i Kri­sti­ansand. Han spurg­te, hvad det dre­je­de sig om, og de sag­de, det dre­je­de sig om den­ne sag, « si­ger ko­nen til tv2. no.

Den 36- åri­ge mand for­kla­re­de ef­ter­føl­gen­de ko­nen, at han ik­ke var i nær­he­den af Sta­van­ger den nat, Ti­na Jør­gen­sen blev dræbt.

Nu fryg­ter ko­nen så, at man­den bli­ver dømt for no­get, han ik­ke har kendt no­get til. En svær si­tu­a­tion for kvin­den, der har børn med man­den.

» I va­ri­e­ren­de grad, alt ef­ter hvil­ken al­der de har, « sva­rer hun tv2. no på spørgs­må­let om, hvor me­get par­rets børn ved.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.