Akut mad­kri­se i

Pen­ge­man­gel be­ty­der nu mad­stop for hund­redt­u­sin­der flygt­nin­ge,

BT - - NYHEDER - Kaa­re Kron­berg kaak@ bt. dk

FLYGT­NIN­GE

En re­gu­lær fø­de­va­re­kri­se tru­er nu fle­re flygt­nin­ge­lej­re i Jor­dan og Sy­ri­en, ef­ter at FNs Wor­ld Food Pro­gram i den­ne må­ned har brem­set fø­de­va­re­ra­tio­ner til hund­redt­u­sind­vis af flygt­nin­ge.

Or­ga­ni­sa­tio­nen er li­ge nu i akut pen­ge­man­gel og mang­ler me­re end 1,8 mil­li­ard dan­ske kro­ner for at kun­ne op­fyl­de be­ho­ve­ne for de mil­li­o­ner af sy­re­re, som er be­rørt af kon­flik­ten re­sten af året. Ind­til de pen­ge er fun­det, må nog­le flygt­nin­ge helt und­væ­re mad, mens et stort an­tal får hal­ve­ret de­res ra­tion, så de får, hvad der sva­rer til 3,27 kr. om da­gen at kø­be mad for.

Det op­ly­ser An­ne Poul­sen, di­rek­tør for FNs Fø­de­va­re­pro­grams Nor­di­ske Kon­tor i København til BT.

Nog­le får lidt – an­dre in­tet

» Vi bli­ver i den­ne må­ned nødt til helt at skæ­re støt­ten væk for 229.000 flygt­nin­ge, der op­hol­der sig i Jor­dan, og 131.000 flygt­nin­ge, som op­hol­der sig i Li­ba­non. Vi har sim­pelt­hen ik­ke mid­ler­ne til at hjæl­pe dem.

Vi har sam­ti­dig væ­ret nødsa­get til at hal­ve­re vær­di­en af den madra­tion, som vi vur­de­rer er nød­ven­dig for at kun­ne kla­re sig, for i alt 1,3 mio. flygt­nin­ge, « si­ger An­ne Poul­sen.

De fle­re mil­li­o­ner flygt­nin­ge der li­ge nu op­hol­der sig i flygt­nin­ge­lej­re i Sy­ri­ens na­bo­lan­de, får af FNs Wor­ld Food Pro­gram vær­di­kupo­ner, som de kan ind­lø­se i su­per­mar­ke­der­ne. Kupo­ner­ne er de fle­ste ste­der ble­vet af­løst af et elek­tro­nisk be­ta­lings­kort. An­ne Poul­sen ud­dy­ber, at de 1,3 mio. flygt­nin­ge, som har få­et hal­ve­ret de­res ra­tion, hver må­ned nu får sat pen­ge ind på de­res kort, som sva­rer til, at de skal leve for 50 cent, el­ler 3,27 dan­ske kr., om da­gen.

» Mål­sæt­nin­gen er, at en flygt­nin­ge­fa­mi­lie hver må­ned får sat et be­løb ind, så de kan kø­be mad sva­ren­de til 2.100 kal­o­ri­er om da­gen pr. fa­mi­lie­med­lem. Det be­løb har vi måt­tet hal­ve­re for de 1,3 mio. flygt­nin­ge. Om­reg­net i pen­ge be­ty­der det, at de nu i snit skal leve for 50 cent om da­gen, « si­ger FN- di­rek­tø­ren.

I EU ta­ler man i dis­se da­ge in­tenst om, hvor­dan man for­de­ler de man­ge flygt­nin­ge, som er søgt mod Eu­ro­pa, og som li­ge nu har kor­slut­tet den frie be­væ­ge­lig­hed og Schen­gen- sam­ar­bej­det.

Det har for­lydt, at lan­de­ne var nødt til at til­slut­te sig EU- kom­mis­sions­for­mand Je­an- Clau­de Jun­ck­ers for­kro­me­de plan om at for­de­le 160.000 flygt­nin­ge mel­lem EU- lan­de­ne over de næ­ste to år, før man kun­ne kom­me vi­de­re med lang­sig­te­de løs­nin­ger.

Alt imens er si­tu­a­tio­nen i dis­se da­ge så dra­ma­tisk i flygt­nin­ge­lej­re­ne i Sy­ri­ens na­bo­lan­de, at det iro­nisk kan tvin­ge Je­an Clau­de Jun­ck­er til en ny for­de­lings­plan, hvis ver­dens­sam­fun­det ik­ke fin­der de næ­sten to mia. kr., der skal til for at kun­ne brød­fø­de de man­ge flygt­nin­ge, der ef­ter­hån­den har op­holdt sig i lej­re i fi­re år.

Flyg­ter tilbage til Sy­ri­en

» I Tyr­ki­et har vi og­så måt­tet skæ­re støt­ten væk for 68.000 flygt­nin­ge, så si­tu­a­tio­nen er hel­ler ik­ke god der. Vi har få­et mel­din­ger om, at fle­re nu i ste­det vil for­sø­ge at ta­ge tilbage til Sy­ri­en. På trods af at der er bor­ger­krig og lan­det del­vist er i op­løs­ning, så hå­ber fa­mi­li­er­ne at kun­ne fin­de mu­lig­he­der for at over­le­ve der.

An­dre fa­mi­li­er gif­ter de­res pi­ger bort i en tid­lig al­der, for­di de ik­ke kan for­sør­ge dem. Når du ik­ke læn­ge­re kan se, hvor dit næ­ste må­l­tid skal kom­me fra, så bli­ver si­tu­a­tio­nen des­pe­rat, og så er du nødt til at træf­fe bar­ske valg, « si­ger An­ne Poul­sen.

Vil de flygt­nin­ge, som ik­ke får mad, sø­ge mod Eu­ro­pa?

» Det er et godt spørgs­mål. Umid­del­bart vil jeg si­ge ja. Hvis de over­ho­ve­det kan fin­de mid­ler­ne til det. Som for­æl­dre er det fun­da­men­talt at sør­ge for at ens børn får no­get at spi­se, kan gå i skole osv.

Det er klart, jo bed­re vi kan op­fyl­de de ba­sa­le be­hov i flygt­nin­ge­lej­re­ne – det gæl­der ik­ke kun mad, men og­så ad­gang til læ­ge­hjælp, me­di­cin, sko­le­gang mm. – de­sto fle­re vil bli­ve. Der er de trods alt tæt­te­re på Sy­ri­en, hvor man­ge har de­res fa­mi­lie og ger­ne vil ven­de tilbage, når det er mu­ligt, « si­ger An­ne Poul­sen.

MANDAG 21. SEP­TEM­BER 2015 Tid­li­ge­re kun­ne FN ope­re­re med en mål­sæt­ning om 2.100 kal­o­ri­er om da­gen til hvert fa­mi­lie­med­lem i lej­re­ne, sva­ren­de til 3,27 kr. Den tid er længst for­bi. Kas­sen er tom. Fo­tos: Reu­ters/ FN/ AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.