Rej­ste med kron­prin­ses­se Mar­gret­he

BT - - NYHEDER - Poul Jør­gen­sen sam­men med hu­stru­en Lis Pe­der­sen. Fo­to: Jør­gen Jes­sen Pe­ter Øl­holm Hans­son phan@ bt. dk Met­te Fugl har go­de min­der om Poul Jør­gen­sen.

kan hu­ske, at han en­gang tal­te om AIDS, hvor han sag­de ’ AJDS’. ’ At man­ge får ’ AJDS’. Det gri­ne­de vi en del ad, « hu­sker Met­te Fugl, der ik­ke hav­de sær­lig man­ge år på ba­gen som jour­na­list, da hun be­gynd­te at ar­bej­de sam­men med Poul Jør­gen­sen:

» Jeg hu­sker ham ik­ke som en af de æl­dre me­d­ar­bej­de­re, der men­te, at de un­ge var på vildspor. Det var der jo nog­le, der men­te, den­gang alt var i sort- hvid, og det gjaldt om at hol­de mi­kro­fo­nen i ty­ve mi­nut­ter for en po­li­ti­ker på Chri­sti­ans­borg uden at væ­re kri­tisk. Men jeg tror, at han på sin egen stil­fær­di­ge må­de var med på ’ de gam­les hold’. For han var ik­ke no­gen bra­gen­de in­ter­viewer på den må­de. Han var ik­ke den, der stil­le­de de helt kri­ti­ske spørgs­mål. Men han var et or­dent­ligt men­ne­ske, « si­ger Met­te Fugl.

ROY­AL DE­BUT

Poul Jør­gen­sen var som den før­ste jour­na­list helt tæt på kon­ge­hu­set.

Året var 1960, og Poul Jør­gen­sen hav­de dæk­ket det roy­a­le stof for Dan­marks Ra­dio i et år, da han fi k en spæn­den­de in­vi­ta­tion. Den 20- åri­ge tron­føl­ger, Mar­gret­he, skul­le på sit før­ste be­søg i Grøn­land, og Poul Jør­gen­sen blev in­vi­te­ret med.

Det var før­ste gang, at pres­sen var med de kon­ge­li­ge på rej­se. Tu­ren var start­skud­det for Poul Jør­gen­sens år­ti­er lange kar­ri­e­re som Dan­marks Ra­dios mand på det roy­a­le stof.

I 2012 var han gå­et på pen­sion, men Poul Jør­gen­sen gjor­de som 84- årig et kortva­rigt co­me­ba­ck i bed­ste sendetid un­der DRs dæk­ning af dron­ning Mar­gret­hes 40 års re­gentju­bilæum. Her for­tal­te han om tu­ren til Grøn­land og om, hvor­dan den da­væ­ren­de kong Fre­de­rik IX tørt no­te­re­de sig den un­ge Poul Jør­gen­sens til­ste­de­væ­rel­se:

» Så ser vi, hvor­dan det går, « lød det fra Kong Fre­de­rik.

Det skul­le vi­se sig at gå ud­mær­ket for Poul Jør­gen­sens vir­ke som roy­al repor­ter.

’ Folk sag­de ik­ke en lyd’

Eft er tu­ren til Grøn­land be­gynd­te det roy­a­le stof at fyl­de me­re og me­re på dan­sker­nes tv- skær­me. Bå­de på grund af øget åben­hed på Ama­li­en­borg, men og­så for­di Poul Jør­gen­sen sat­te sig på stoff et.

I sam­me ud­sen­del­se i 2012 for- tal­te Poul Jør­gen­sen hi­sto­ri­en om, da han stod på Ama­li­en­borg Slots­plads den 15. ja­nu­ar 1972, da den un­ge Mar­gret­he blev ud­råbt til Dan­marks dron­ning:

» Jeg stod in­de på Chri­sti­ans­borg, og gen­nem vin­du­et kun­ne jeg se men­ne­ske­ha­vet, der strak­te sig op ad Køb­ma­ger­ga­de og på den an­den si­de af ka­na­len. Der var man­ge, man­ge tu­sin­de men­ne­sker. Og det mest slå­en­de var, at der var døds­stil­le. Folk sag­de ik­ke en lyd, « for­tal­te Poul Jør­gen­sen til DR i 2012.

Poul Jør­gen­sen var hof­repor­ter i 35 år og slut­te­de kar­ri­e­ren af med at væ­re re­dak­tør på Bil­led- Bla­dets roy­a­le brev­kas­se og ud­gi­ve tre bø­ger om kon­ge­hu­set ’ Dan­marks dron­ning’ i 1995, ’ Fre­de­rik – Dan­marks kron­prins’ i 1998 og ’ Trans­mis­sio­ner fra kon­ge­hu­set’ i 2009.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.