Sej jy­de lø­ber E- lø­bet for 47. gang Si­den 1969 har Bjørn Ask Hansen hvert år ta­get tu­ren tværs gen­nem Dan­mark for at væ­re med i Dy­re­ha­ven

BT - - NYHEDER - Pe­ter Fred­berg fred@ bt. dk

MO­TION

Det er ik­ke så få tu­sin­de ki­lo­me­ter, Bjørn Ask Hansen har kørt for at væ­re med i Dy­re­ha­ven.

Hvert ene­ste år si­den Ere­mi­ta­ge­lø­bets pre­mi­e­re i 1969 har han ta­get tu­ren fra det midtjy­ske, og søn­dag 4. ok­to­ber lø­ber han med i ver­dens æld­ste mo­tions­løb for 47. gang.

» Jeg sy­nes, det bli­ver hår­de­re og hår­de­re, men det er et løb, jeg me­get nø­dig vil und­væ­re, « si­ger den 71- åri­ge tid­li­ge­re tekstil­fa­bri­kant fra Kølkær, 15 ki­lo­me­ter sy­døst for Her­ning.

Sam­men med en halv snes an­dre lø­be­re fra Her­ning Gym­na­stik­for­e­ning med nu af­dø­de Ru­dolf Tha­lund, Eløbsvin­der i 1970 og ’ 73, i spid­sen tog Bjørn Ask Hansen de før­ste år to­get til København.

» Da vi læ­ste om E- lø­bet i BT i 1969, skul­le vi selv­føl­ge­lig og­så væ­re med. Ere­mi­ta­ge­lø­bet var no­get helt an­det end de små at­le­tiks­tæv­ner, vi ple­je­de at del­ta­ge i. Det var en festud­flugt den­gang, og jeg sy­nes sta­dig, det er sjovt at kom­me i Dy­re­ha­ven, « si­ger han.

Var­mer op på sam­me ru­te

» Jeg klæ­der om in­den for sam­me kva­drat­me­ter hvert år og var­mer op på den sam­me ru­te rundt om sø­en ved ga­l­op­ba­nen, men nu kun én run­de. Da jeg var yn­gre, løb jeg fi­re run­der. «

Bjørn Ask Hansen løb i en år­ræk­ke de 13,3 ki­lo­me­ter på den ku­pe­re­de ru­te i na­tio­nalsko­ven på 52 mi­nut­ter, og han hol­der sta­dig et flot ni­veau. Sid­ste år gen­nem­før­te han lø­bet på 1.06.

» Jeg hol­der mig i gang i Her­ning Ori­en­te­rings­klub og ny­der det. At lø­be i den smuk­ke na­tur er et pri­vil­e­gi­um, « si­ger han.

32 pio­ne­rer

» Jeg el­sker den år­li­ge tur til Elø­bet og kan selv­føl­ge­lig ik­ke la­de væ­re at tæn­ke på 50 års ju­bilæ­et i 2018. Jeg hå­ber, at jeg er så frisk til dén tid, at jeg kan væ­re med. Man kan si­ge, at lø­bet har få­et en ek­stra di­men­sion. «

32 mo­tionspio­ne­rer skal væ­re med for 47. gang. Den æld­ste er 85- åri­ge Jør­gen Poul­sen fra Val­by. 82- åri­ge Bent Frand­sen fra Rø­d­ov­re te­ste­de søn­dag for­men i Maj In­vest Frilø­bet på 10 ki­lo­me­ter i Fæl­led­par­ken og rundt om sø­er­ne. I 2013 var der 41 ve­te­ra­ner, som fejre­de 45 års ju­bilæum.

Bjørn Ask Hansen blev i 1998 kå­ret som årets mand­li­ge Ere­mi­ta­ge­lø­ber.

Har du et em­ne som årets mand­li­ge el­ler kvin­de­li­ge Ere­mi­ta­ge­lø­ber, så mail se­ne­st 1. novem­ber til jour­na­list Pe­ter Fred­berg, fred@ bt. dk

De to mo­tio­ni­ster hædres tra­di­tio­nen tro ved en sam­men­komst på BT med et sølv­fad og et kunst­værk af ma­le­ren og gra­fi­ke­ren Gorm Erik­sen.

Det er sta­dig mu­ligt at til­mel­de sig Maj In­vest Ere­mi­ta­ge­lø­bet, ar­ran­ge­ret af Kø­ben­havns Idræts- Fore­ning, Kø­ben­havns Ski­k­lub og BT. Men skynd dig. Læs me­re og

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.