Frem­ra­gen­de nyt al­bum fra Eivør

BT - - KULTUR - Ivan Rod gaff a@ bt. dk

AN­MEL­DEL­SE

Eivør: ’ Brid­ges’, al­bum ***** * Færø­ske Eivør er en af de mest vir­tuo­se sin­ger-

songwri­te­re i Nor­den ( og Eu­ro­pa). En emi­nent sangskri­ver, som med stor spænd­vid­de – mu­si­kalsk så­vel som vo­kalt – kan for­lø­se sit eget ma­te­ri­a­le, så man tæn­ker ur­na­tur, uan­set gen­re. Hun er ur­na­tur, når hun sid­der ved det blan­ke no­deark, når hun går i stu­di­et med sin aku­sti­ske el­ler elek­tro­ni­ske folkpop, og når hun træ­der op på sce­nen og spil­ler og syn­ger af kar­sken bælg. Hun er ét med mu­sik­ken, tro­vær­digt til ste­de og vo­kalt til­sy­ne­la­den­de helt ube­svæ­ret, selv når ma­te­ri­a­let er me­get kræ­ven­de.

Hen­des mu­si­ka­li­tet, hen- des sangstem­me – alt ved hen­des kunst er gå­se­hud­s­frem­kal­den­de og ek­stra­or­di­nært. Og ’ Brid­ges’, det før­ste af to nye sø­ster- al­bum , er in­gen und­ta­gel­se. Det en­gelsk­spro­ge­de folkpop- al­bum er emi­nent, smukt, gribende.

Læs he­le an­mel­del­sen på gaff a. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.