Co­co Cha­nel gav An­na Ka­ri­na navn

BT - - NAVNE - Gert C. Ni­el­sen gen@ ber­ling­s­ke. dk

75 I MOR­GEN

Han­ne Ka­rin Blar­ke Bay­er blev hun født som, men det var lidt for dansk i Frankrig, og det var den be­røm­te mo­de­ska­ber Co­co Cha­nel, der op­for­dre­de hen­de til og hjalp hen­de til det me­re fran­ske An­na Ka­ri­na.

Det var den­gang, An­na Ka­ri­na sta­dig var mo­del. En kar­ri­e­re, der al­le­re­de så småt var be­gyndt i København, hvor hun som 14- årig og­så hav­de med­vir­ket i en kort­fi lm, in­den hun som 17- årig tog på tom­len til Pa­ris. Hun hav­de ik­ke just en lyk­ke­lig barn­dom, hvor op­væk­sten til hun var fi re år var hos bedste­for­æl­dre­ne og der­eft er på skift en­de bør­ne­hjem. Hen­des far for­lod hjem­met, al­le­re­de da hun var lil­le. Drøm­men var tid­ligt at kom­me på sku­e­spilsko­le, men hun vil­le ik­ke ven­te på at bli­ve gam­mel nok til at bli­ve op­ta­get. Den­gang op­tog man ik­ke ele­ver un­der 21 år.

Skum­bad blev hen­des skæb­ne

Hun hav­de me­get få pen­ge på lom­men, da hun kom til Pa­ris og gik ind på caféen Les Deux Ma­gots, der var kendt som et sted, hvor ’ de rig­ti­ge’ kom.

Og det fi k da og­så af­gø­ren­de ind­fl ydel­se på hen­des liv, for en dame fra et re­k­la­me­bu­reau til­bød hen­de en mo­del- kon­trakt. Fo­to­mo­delkar­ri­e­ren blev gan­ske vist ik­ke sær­ligt lang, men var ik­ke de­sto min­dre me­get suc­ces­fuld. Hun mød­te folk som mo­de­ska­ber­ne Pi­er­re Car­din og Co­co Cha­nel.

Men det blev fi lm, der kom til at be­ty­de mest i hen­des kar­ri­e­re. Den se­ne­re be­røm­te fran­ske in­struk­tør Je­an- Luc Go­dard så hen­de i en re­k­la­me for Pal­mo­li­ve, hvor hun sad i et skum­bad. Han bad hen­de med­vir­ke i sin før­ste fi lm, men eft er­som det var en nø­gens­ce­ne, af­vi­ste hun blankt rol­len.

Go­dard var for­bav­set og på­pe­ge­de, at hun vel hav­de væ­ret nøgen i ba­de­re­k­la­men, men det fi k han ik­ke ret i. Hun hav­de ba­de­d­ragt på og hav­de skum helt op til hal­sen…

Æg­te­skab red­de­de for­hol­det

De to kom dog me­re på bøl­ge­læng­de, de blev gift , og An­na Ka­ri­na med­vir­ke­de i man­ge af Je­an- Luc Go­dards fi lm, men de­res æg­te­skab va­re­de dog kun fem- seks år. Hun blev en del af La No­u­vel­le Vague som bedst kan over­sæt­tes til den nye bøl­ge i fransk fi lm.

An­na Ka­ri­na spil­le­de og­så med i an­dre in­struk­tø­rers fi lm og har ind­spil­let over 50 fi lm i sin kar­ri­e­re blandt an­det med in­struk­tør­nav­ne som Lu­chino Vi­scon­ti og Rai­ner Wer­ner Fassbin­der. Des­u­den har hun med­vir­ket i mu­si­ca­len An­ne, hvor­til Ser­ge Gains­bourg hav­de skre­vet mu­sik­ken.

To af num­re­ne blev kæm­pe­hit, og An­na Ka­ri­na har gen­nem me­get af kar­ri­e­ren fl ir­tet med mu­sik­ken og og­så væ­re på tur­né med or­ke­ster.

I 1961 vandt hun pri­sen for bed­ste sku­e­spil­le­rin­de ved Film­festi­va­len i Ber­lin for sin for­tolk­ning af An­gela i ’ En kvin­de er en kvin­de’.

Hun med­vir­ke­de og­så i in­struk­tør Ole Roos’ ’ Man­den, der vil­le væ­re skyl­dig’ eft er Hen­rik Stan­gerups ro­man. Her spil­le­de An­na Ka­ri­na over An­na Ka­ri­na blev mo­del og sku­e­spil­ler og et stort navn i Frankrig. Fo­to:

AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.