Fæl­les­skab og in­tri­ger

BT - - TV - PO­LI­TI­DRA­MA

TV 2 har i af­ten pre­mi­e­re på en helt ny dra­ma­se­rie, der ud­spil­ler sig i en in­du­stri­by i det nord­li­ge Dan­mark. By­en er rå og usen­ti­men­tal, og kri­sen har sat sit præg, men her er og­så mas­ser af fæl­les­skab og hand­le­kraft . I se­ri­en føl­ger vi po­li­ti­man­den Tom No­a­ck, der ven­der hjem til by­en, han for­lod for snar t 20 år si­den, samt hans to barn­doms­ven­ner, som i mel­lem­ti­den er ble­vet hen­holds­vis borg­me­ster og sto­ren­tre­pre­nør. Toms svo­ger, Martin, er borg­me­ster i Norskov og står i spid­sen for et stor­stilet hav­ne­pro­jekt med kli­magym- na­si­um og bøl­ge­e­ner­gi. Men Norskov pla­ges af narkopro­ble­mer blandt by­ens un­ge, og da en ung pi­ge fi ndes be­vidst­løs, kom­mer skan­da­len helt kon­kret til at stå i vej­en for borg­meste­rens pla­ner. Tom bli­ver an­sat til at r yd­de op i by­ens ga­de­narko, men sa­gen bli­ver hur­tigt per­son- lig, da Toms ung­dom­skæ­re­ste, Di­a­na, og hen­des søn, Oli­ver, kom­mer i sø­ge­ly­set. Eft er­hån­den som Tom ud­vi­der eft er­forsk­nin­gen, vi­ser

Med­vir­ken­de:

Po­li­ti­kom­mis­sæ­ren Tom No­a­ck ( Tho­mas Le­vin) ven­der hjem til Norskov for at le­de narko­ind­sat­sen på ga­de­plan. Her bli­ver han mødt af bå­de pro­fes­sio­nel­le og pri­va­te ud­for­drin­ger. Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.