Fod­bold på sprøjten

Op­sigtsvæk­ken­de un­der­sø­gel­se ty der på, at fod­bold har et do­ping­pro­blem. UEFA skal sty rke ind­sat­sen, me­ner An­ti Do­ping Dan­mark- di­rek­tør

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - ALAR­ME­REN­DE TAL Lars B. Jør­gen­sen lbj@ sporten. dk

Der bli­ver ik­ke fe­jet no­get un­der grønsvæ­ren, der er hel­ler in­gen suspek­te læ­ger med ka­ny­ler og kr­udt i om­klæd­nings­rum­met. Og i øv­rigt er fod­bold et tek­nisk an­lagt spil, hvor do­ping ik­ke rig­tigt har no­gen næv­ne­vær­dig eff ekt.

Det har væ­ret en fast­gro­et del af fod­bol­dens for­svarsta­le, når ta­len er fal­det på bru­gen af for­bud­te stoffer. Men at døm­me eft er tal fra en un­der­sø­gel­se, som UEFA selv har fo­re­ta­get, er det langt fra det san­de bil­le­de. Iføl­ge tal fra en hidtil hem­me­lig­holdt UEFA- rap­port kan fod­bold væ­re in­fi ce­ret af tun­ge og hy­per­po­ten­te stoff er som ana­bo­le ste­roi­der.

Den en­gel­ske avis The Sun­day Ti­mes er sam­men med den stærkt do­ping­kri­ti­ske ty­ske tv- sta­tion ARD kom­met i be­sid­del­se af tal­le­ne fra den hidtil mest om­fangs­ri­ge kort­læg­ning af do­ping­prø­ver fo­re­ta­get på top­spil­le­re. Og de man­ge test in­di­ke­rer, at mo­der­ne fod­bold har en tik­ken­de bom­be af et pro­blem.

Op imod hver 12. spil­ler i un­der- sø­gel­sen har så hø­je te­stoste­ron- tal, at det iføl­ge den en­gel­ske avis pe­ger på en po­ten­ti­el brug af ana­bo­le ste­roi­der.

Vær­di­lø­se prø­ver

Der er dog sta­dig et styk­ke vej fra de alar­me­ren­de tal til en nær­me­re gransk­ning af de 68 spil­le­re, som ano­nymt har le­ve­ret de suspek­te urin­prø­ver. UEFA hæv­der, at man på grund af ’ mang­len­de stan­dar­di­se­ring’ i prø­ve­me­to­den og ude­la­del­sen af en så­kaldt B- prø­ve, ik­ke har grund­lag for at åb­ne en even­tu­el sag mod den en­kel­te spil­ler. Og der­med bli­ver de i alt 4.195 test re­elt vær­di­lø­se. Om ik­ke an­det ind­til UEFA stram­mer gar­net og pro­ce­du­ren for do­ping­kon­trol. do­ping po­li­tik. Og med den ny un­der­sø­gel­se in men­te er det en klog po­li­tik, si­ger ADD- bos­sen.

» Det er rig­tigt set, at UEFA nu sæt­ter ind på at fi nma­ske de­res do- ping­tests. Mit gæt vil væ­re, at UEFAs do­pingun­der­sø­gel­se har væ­ret an­vendt til at læg­ge ram­mer­ne for det pro­gram, som nu ind­fø­res i lands­holds- og Champions League sam-

4.195 test er ta­get, og de stam­mer fra pe­ri­o­den 2007 til som­me­ren 2013.

Rundt reg­net 900 spil­le­re har al­le med­vir­ket ano­nymt. Og der er ik­ke fo­re­ta­get en så­kaldt B- prø­ve.

In­gen spil­le­re vil der­for bli­ver stil­let til regn­skab af an­tido­ping- myn­dig­he­der­ne.

68 spil­le­re har le­ve­ret tal, der ty­der på brug af ana­bo­le ste­roi­der.

Spil­ler­ne er al­le fra top­fod­bold. 63 pro­cent på Champions Le­agu­e­ni­veau.

UEFA har ik­ke te­stet for an­dre stoffer som ek­sem­pel­vis epo el­ler an­dre for­mer for bloddo­ping.

UEFA an­no­ce­re­de for ny­lig, at man vil stram­me kon­trol­sy­ste­met. men­hæng, men det må de selv kun­ne sva­re på, « si­ger Mi­cha­el Ask til BT.

Prø­ver pe­ger mod en ten­dens

De op­sigtsvæk­ken­de prø­ver stam­mer fra pe­ri­o­den 2007 til 2013 og kan af fl ere grun­de ik­ke bru­ges of­fen­sivt, selv om man skul­le ha­ve nok så so­lid en sag.

» Som jeg læ­ser det, kan dis­se prø­ver for­ment­lig ik­ke bru­ges til no­get i juri­disk for­stand, da en del af dem er fra før blod­pas­sets ind­fø­rel­se. Der­u­d­over er det uklart, hvil­ke kri­te­ri­er der lig­ger til grund for vur­de­rin­ger­ne. Og hvil­ke 12 ana­ly­se­la­bo­ra­to­ri­er har væ­ret an­vendt? Men de kan selv­føl­ge­lig an­ven­des til at vur­de­re en ten­dens, « an­fø­rer Mi­cha­el Ask, som ik­ke vil fri­ken­de fod­bol­den fra en mi­stan­ke om bi­o­ke­misk fusk.

» Der er stoff er, som på­vir­ker bå­de ud­hol­den­hed og styr­ke, så selv­føl­ge­lig kan do­ping bru­ges i fod­bold, « po­in­te­r­er Mi­cha­el Ask, som hå­ber at fod­bol­dens ver­den be­gyn­der at la­ve hyp­pi­ge blod­test, som man og­så ken­der det fra cy­kel­spor­tens og at­le­tik­kens ver­den.

» Vi har jævn­lig kon­trol i bå­de Su­per­liga­en og 1. di­vi­sion og te­ster og­så ved lands­holds­sam­lin­ger. Vi har in­gen in­di­ka­tio­ner på, at do­ping i dansk fod­bold skul­le væ­ret et ud­præ­get pro­blem, « un­der­stre­ges det.

63 pro­cent af de spil­le­re, der har af­le­ve­ret mistæn­ke­li­ge prø­ver, er på Champions League- ni­veau, men ef­ter­som prø­ver­ne er af­le­ve­ret ano­nymt, er der in­gen in­di­ka­tio­ner på, hvil­ke hold el­ler lan­de der sær­ligt syn­der.

Fo­to: AFP og Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.