Ho­ve­d­et på Es­b­jerg- søm­met

BT - - SUPERLIGA -

ET FOR UAM­BI­TIØST se­tup med for man­gel­ful­de støt­te­funk­tio­ner og en vi­sion, der vist ik­ke er helt på plads. Det er for­tæl­lin­gen om Es­b­jerg, hvis man skal tro Ni­els Fre­de­rik­sen, som brød tavs­he­den og for­tal­te om si­ne op­le­vel­ser i klub­ben. Det er ar­tig læs­ning, og det er selv­føl­ge­lig al­tid på sin plads med en vis po­r­tion kil­de­kri­tik, når en fy­ret træ­ner for­tæl­ler om sin tid­li­ge­re ar­bejds­gi­ver.

Men min for­nem­mel­se er, at Ni­els Fre­de­rik­sen har ret i en ræk­ke af si­ne an­ker. For det er, som om Es­b­jerg ik­ke helt ved, hvad man vil som klub. Ni­els Fre­de­rik­sen blev sat i en ubær­lig si­tu­a­tion, da klub­ben solg­te Ed­di Go­mes, Jakob An­ker­sen og Martin Pu­sic uden at hen­te næv­ne­vær­di­ge er­stat­nin­ger – og uden at æn­dre på mål­sæt­nin­ger. Le­del­sen i Es­b­jerg er præ­get af et ven­ska­be­ligt for­hold mel­lem di­rek­tør Sø­ren Poul­sen, den sport­s­ligt an­svar­li­ge Ni­els Erik Søn­der­gaard – og så­mænd og­så as­si­ste­ren­de træ­ner Mi­cha­el ’ Mex’ Pe­der­sen, der li­ge nu va­re­ta­ger rol­len på bæn­ken. En ’ ven­ne­klub’, som nog­le kal­der det, hvor det er op­lagt, hvem der er den skyl­di­ge, når re­sul­ta­ter­ne mang­ler: ch­eft ræ­ne­ren. DET ER SÅ­MÆND lo­gisk nok, men hvis træ­ne­ren ik­ke får den for­nød­ne støt­te, er for­ud­sæt­nin­ger­ne ik­ke i or­den. Ta­ler man med folk med kend­skab til klub­bens le­del­se, får man ind­tryk­ket af, at der ik­ke er den store vil­lig­hed til at af­gi­ve magt, hvil­ket handlerne i det net­op over­stå­e­de trans­fer­vin­due sjovt nok il­lu­stre­rer. Der blev brugt store pen­ge på Bjørn Paul­sen i Sønderjyske og Vi­ctor Pals­son i Hels­ing­borg i en si­tu­a­tion, hvor der ik­ke var en bli­ven­de træ­ner på plads.

Stra­te­gi­en vir­ker ik­ke klok­ke­klar, og fa­ren er na­tur­lig­vis, at man skift er stra­te­gi i takt med, at man skift er træ­ner. Der er og­så den fa­re, at man ik­ke kan til­træk­ke de stør­ste træ­n­er­ka­pa­ci­te­ter, hvis man eft er­la­der for lil­le et spil­le­rum til en ny træ­ner, der med det sam­me ved, at der kun er én, pi­len kan pe­ge på, hvis det hal­ter med re­sul­ta­ter­ne. DET BE­TY­DER IK­KE, at alt var, som det skal væ­re un­der Ni­els Fre­de­rik­sen, der, iføl­ge mi­ne op­lys­nin­ger, hav­de van­ske­ligt ved at træff e be­slut­nin­ger i for­hold til trup­pens sam­men­sæt­ning, og som for­fulg­te en spil­lestil, som han ik­ke hav­de ma­te­ri­a­let til eft er fra­sal­ge­ne af de stør­ste pro­fi ler.

Men ser man på et em­ne som Glen Rid­ders­holm, vil der ik­ke her­ske tvivl om, at han kræ­ver et langt me­re pro­fes­sio­nelt se­tup, hvis han skal træ­de til. Og no­get kun­ne ty­de på, at Es­b­jerg er vil­lig til at ven­te læn­ge på Glen Rid­ders­holm – for nu er pe­ri­o­den, man er vil­lig til at ven­te truk­ket til års­skift et. Men man kan tviv­le på, at man i klub­bens le­del­se er så ivrig eft er at af­gi­ve en ræk­ke be­slut­nings­kom­pe­ten­cer.

Så det er langt­fra gi­vet, at det en­der dér. Det kan og­så en­de med en løs­ning, hvor man væl­ger en træ­ner, der ken­der til ta­len­t­ud­vik­ling, og som ken­der til ri­si­ko­en, når aben skal pla­ce­res, hvis det bum­ler lidt for me­get på re­sul­tat­vej­en. Men det vil i så fald ik­ke væ­re fra øver­ste hyl­de, man hen­ter den pro­fi l.

BTs SPORT­S­CHEF

Ni­els Fre­de­rik­sen blev fy­ret som træ­ner for Es­b­jerg oven på klub­bens 0- 4- ne­der­lag til Sønderjyske 9. au­gust. Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.