FORUROLIGEND

Brøndby- an­fø­rer Da­ni­el Ag­ger lag­de eft er ne­der­la­get

BT - - SUPERLIGA - NED­T­UR Tho­mas Idskov idskov@ sporten. dk

End­nu en gang løb Brøndby ind i ne­der­lag på Nord­jy­ske Are­na i Aal­borg, hvor man ik­ke har be­sej­ret AaB i fem år. Hjem­me­hol­det vandt he­le 4- 1.

Det fi k hol­dets an­fø­rer, Da­ni­el Ag­ger, eft er kam­pen til at skæl­de ud.

» Man skal væ­re klar i ka­sket­ten for at spil­le i Brøndby. Her er pres­set på hver en­kelt spil­ler stort. Det du­er der­for ik­ke, at man kun yder sit mak­si­ma­le i hver fj er­de kamp, « sag­de Da­ni­el Ag­ger, der ka­rak­te­ri­se­re­de Brøndby- ind­sat­sen i 1- 4 duk­ker­ten så­le­des:

» Det er foru­ro­li­gen­de så lavt vo­res bund­ni­veau er, og at vi la­der os over­spil­le så nemt. «

Da­ni­el Ag­ger fo­ku­se­re­de pri­mært på de man­ge tab­te nær­kam­pe.

» Dem vin­der vi alt for få af. Hvis man ik­ke in­ve­ste­rer 100 pro­cent i du­el­ler­ne, kom­mer man in­gen ste­der på det­te ni­veau. Men det er og­så be­kym­ren­de, at og­så man­ge af 50/ 50- bol­de­ne blev tabt. I sid­ste uges kamp mod FC Midtjylland ( 00, red.) lyk­ke­des man­ge ting for os. Der­for er ind­sat­sen og re­sul­ta­tet mod AaB me­get fru­stre­ren­de, « sag­de Da­ni­el Ag­ger.

FCK må ven­te – fo­kus på po­ka­len

Han blev bak­ket op i si­ne syns­punk­ter af Brøndby- træ­ner Tho­mas Frank.

» Ne­der­la­get mod AaB gør ondt, « sag­de han og hen­vi­ste til det fak­tum, at Brønd­bys ned­t­ur kom, eft er man i de fi re fo­re­gå­en­de kam­pe ik­ke hav­de la­det mod­stan­de­ren sco­re en ene­ste gang imod sig.

» Men når AaB ram­mer sit top­ni­veau, og vi ik­ke gør det, er de alt­så stær­ke. Der er in­gen som helst tvivl om, at de gjor­de det svært for os, « sag­de Tho­mas Frank, der ik­ke de­sto min­dre var til­freds med si­ne trop-

KAM­PEN PÅ SPID­SEN pers præ­sta­tion de før­ste 45 mi­nut­ter

» Her er det en ret li­ge og åben kamp. Vo­res pro­blem er ba­re, at vi ik­ke får sco­ret på de to- tre åb­ne chan­cer, vi til­spil­ler os, mens det for AaBs ved­kom­men­de for­hol­der sig di­a­me­tralt mod­sat, « sag­de Tho­mas Frank og trak let­te­re op­gi­ven­de på skul­dre­ne.

Til gen­gæld er­kend­te han, at der var klas­se­for­skel på de to mand­ska­ber eft er pau­sen.

» Eft er AaB ret hur­tigt kom­mer for­an 3- 0, får vi ik­ke sam­let stum­per­ne op. Det er na­tur­lig­vis me­get skuff en­de, at vi ik­ke er dyg­ti­ge nok til at spil­le os ud af AaBs pres, « sag­de Tho­mas Frank.

Brøndby får al­le­re­de på ons­dag mu­lig­he­den for at re­van­che­re sig, når de i DBU Po­ka­lens tred­je run­de mø­der 2. di­vi­sions­klub­ben Hol­bæk B& I.

» Det er ude­luk­ken­de den kamp, vi fo­ku­se­rer på nu. Jeg ved godt, at vi på søn­dag har hjem­me­ba­ne mod FC København i Su­per­liga­en. Men den kamp har jeg valgt først at tæn­ke på se­ne­re, « sag­de Tho­mas Frank.

HVAD SKER DER MED BRØND­BYS BUND­NI­VEAU?

MANDAG 21. SEP­TEM­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.