In­tet dovent over Thom­sen

BT - - SUPERLIGA - OP­TUR Tho­mas Idskov idskov@ sporten. dk

Et af sam­ta­le­em­ner­ne eft er AaBs sejr var Ni­co­laj Thom­sens be­mær­kel­ses­vær­di­ge de­mon­stra­tion, da han fem mi­nut­ter eft er pau­sen score­de til 3- 0. Un­der ju­bels­ce­nen holdt han en hånd over sit me­get om­tal­te ’ dov­ne’ øje, der be­tød, at fran­ske Nan­tes i som­mer al­li­ge­vel ik­ke tur­de til­by­de ham en kon­trakt.

» Jeg øn­sker ik­ke at kom­men­te­re min re­ak­tion. Men jeg sy­nes, at jeg de se­ne­ste må­ne­der har væ­ret gen­stand for ri­ge­ligt trans­fer- snak. Jeg vil ik­ke ude­luk­ke, at al snak­ken har på­vir­ket mi­ne præ­sta­tio­ner, « sag­de Ni­co­laj Thom­sen, der eft er kam­pen blev rost til sky­er­ne af AaB- træ­ner Lars Søn­der­gaard.

» Han le­ve­rer en pr­ag­tind­sats og får be­vist, at han er på vej tilbage. Men og­så en spil­ler som Kas­per Ris­gård får vist, hvor vig­tig en spil­ler han er for os. Her­u­d­over fortje­ner Jakob Ahl­mann ros. Når man tæn­ker på, at han har væ­ret ude i et år med en knæska­de og først gjor­de co­me­ba­ck mod FC København for en uge si­den, er hans præ­sta­tion fan­ta­stisk, « sag­de Lars Søn­der­gaard.

Spal­vis tilbage i top­form

En an­den ho­ved­per­son var selvsagt Lukas Spal­vis. To gan­ge kom den 21- åri­ge li­tau­i­ske an­gri­ber på scor­ing­s­tav­len, og her­med er han med seks fuld­træff ere si­den su­per­ligapre­mi­e­ren i juli den nord­jy­ske klubs mest træf­sik­re skyt­te.

Men i ste­det for at ta­le fre­de­ligt om eg­ne fortræff elig­he­der, for­tal­te han eft er kam­pen yd­mygt om, hvor glad han er for at ha­ve gen­fun­det sit top­ni­veau.

» Sid­ste sæ­son var fru­stre­ren­de. Jeg blev al­vor­ligt knæska­det mod Di­na­mo Za­greb ( i Champions League- kva­li­fi ka­tio­nen, red.) og måt­te bru­ge mas­ser af res­sour­cer på at genop­træ­ne de eft er­føl­gen­de man­ge må­ne­der. Det var en hård tid, som for­hå­bent­lig al­drig gentager sig, « sag­de Lukas Spal­vis og til­fø­je­de:

» Nu er jeg tilbage, og når man li­ge har be­sej­ret Brøndby kom­forta­belt, har man alt­så en rig­tig god fø­lel­se i krop­pen. «

4- 1- sej­ren over Brøndby faldt en uge eft er et 2- 4- ne­der­lag til FCK. Kas­per Ris­gård er­kend­te, at AaBs præ­sta­tio­ner i det­te eft er­år har væ­ret me­get svin­gen­de:

» Men an­der­le­des kan det ik­ke væ­re, når klub­bens fi lo­so­fi er, at man vil ud­vik­le ta­len­ter. Der­for bli­ver vo­res spil i nog­le kam­pe hak­ken­de. Men når det er sagt, sy­nes jeg, at vi mod Brøndby le­ve­rer en ind­sats, der fremad­ret­tet lover godt. «

AaBs Ni­co­laj Thom­sen fejrer sit mål ved at hol­de en hånd over sit dov­ne øje, der ko­ste­de et skif­te til Nan­tes.

Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.