FCNs guld­kalv

FC Nordsjælland har få­et me­re, end klub­ben tur­de drøm­me om, da man hen­te­de Bru­nin­ho i 1. di­vi­sion

BT - - SUPERLIGA -

Et knald­hårdt spark, et blødt svæv, blaf­ren­de net­ma­sker. Fod­bold, når det er fi nest. I går var det – igen – Bru­nin­ho, der vi­ste, hvor smukt det simp­le kan væ­re. vid­ne til, « si­ger sport­s­di­rek­tø­ren, der vur­de­rer, at Bru­nin­ho kan bli­ve et af de bed­ste spil­ler­køb i klub­bens hi­sto­rie.

» Når den ty­pe spil­ler med den kva­li­tet fi ndes i den næst­bed­ste ræk­ke, er det jo fan­ta­stisk, at det er os, der får fat i ham, « si­ger han.

Bru­nin­ho har haft sid­ste fod på syv af sit holds ni mål i in­de­væ­ren­de sæ­son, og bra­si­li­a­ne­rens træf­sik­ker­hed gi­ver tryg­hed i re­sten af trup­pen, for­tæl­ler Martin Vin­gaard.

» Det er su­per, når man har en spil­ler, der i den grad spr­ud­ler. Vi mær­ker i hver­da­gen, hvor­dan selv­til­li­den ba­re vok­ser på ham, og det er selv­føl­ge­lig fedt at ha­ve en an­gri­ber, der bå­de in­vol­ve­rer sig i spil­let og selv sco­rer mål, « si­ger midt­ba­ne­spil­le­ren og fort­sæt­ter: Den 25- åri­ge bra­si­li­a­ner har ta­get Su­per­liga­en med storm og sco­ret eft er vel­be­fi nden­de. Til stor til­freds­hed for FC Nord­s­jæl­lands sport­s­di­rek­tør Car­sten V. Jen­sen. » Nu er det vo­res op­ga­ve at hol­de

» Klas­se for­næg­ter sig ik­ke. Han ham varm – sam­men med ham har me­re i sig, end no­gen hav­de set. selv selv­føl­ge­lig. Det gi­ver en mas­se Og det er ik­ke ba­re i kam­pe­ne, det er til hol­det, at vi ved, at han i lø­bet af og­så til træ­ning. Han læg­ger et ut­ro­en kamp nok skal kom­me til af­slut­lig højt ni­veau og sæt­ter en stan­nin­ger, hvor vi kan la­ve mål. Det har dard for hol­det i hver­da­gen. Vi må vi nok søgt tid­li­ge­re. « nær­mest hol­de ham tilbage og doHo­ved­per­so­nen selv var eft er se­re ham, for han kan slet ik­ke hol­de kam­pen let­tet og ba­re glad for, at igen. Han har vir­ke­lig haft no­get hans hold vandt, lod Bru­nin­ho for­stå.gemt un­der hu­den, som han nu spil

ler ud, og det er fan­ta­stisk at væ­re » Jeg var så glad, da jeg så bol­den

Skal hol­des varm

KAM­PEN PÅ SPID­SEN

ER JESS THORUP GÅ­ET FOR LANGT I JAG­TEN PÅ EN SIK­KER DE­FEN­SIV?

gå ind, for det var en svær kamp. Det var et smukt mål, men sej­ren be­ty­der end­nu me­re. «

Hvad be­ty­der det for dig, at du nu har sco­ret syv gan­ge i ot­te kam­pe?

» Det er dej­ligt. Og­så for mi­ne go­de hold­kam­me­ra­ter. For det skal ik­ke ba­re hand­le om Bru­nin­ho. Jeg spil­ler ik­ke ale­ne. Jeg for­sø­ger at bli­ve ved med at sco­re og må­ske as­si­ste­re. Men jeg ar­bej­der først og frem­mest for hol­det og der­næst for mig selv. «

Bru­nin­ho blev i som­mer­pau­sen hen­tet i HB Kø­ge, hvor FC Nordsjælland lag­de 1,5- 2 mil­li­o­ner kro­ner for bra­si­li­a­ne­ren på bor­det. Fort­sæt­ter an­gri­be­ren sin hid­ti­di­ge scor­ings­fre­kvens, vil en kom­men­de trans­fer­sum for­ment­lig bli­ve langt hø­je­re. Iføl­ge sport­s­di­rek­tør Car­sten V. Jen­sen er et salg dog sta­dig langt væk.

» Det er der slet ik­ke pla­ner om li­ge nu. Han er her, og det er han som ud­gangs­punkt tre år end­nu. Så må vi se, hvad frem­ti­den brin­ger, « si­ger Car­sten V. Jen­sen.

Pio­ne Si­sto er til­freds med, at FCM kom­mer frem til chan­cer.

Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.