FCM- off en­siv er for tand­løs

BT - - SUPERLIGA -

FOR FØR­STE GANG i over et år lig­ger FC København nu over FC Midtjylland i Su­per­liga­en. Og der er nog­le me­get mod­sa­t­ret­te­de ten­den­ser rent off en­sivt for de to mand­ska­ber, som jeg vil se lidt nær­me­re på.

Man er på­fal­den­de ro­lig i FC Midtjylland, selv om man i den­ne sæ­son sjæl­dent har vist det spr­ud­len­de spil, man oft e kun­ne på vej mod gul­det. Det har væ­ret so­lidt og sta­bilt, men det var vel ik­ke det, man var ken­de­teg­net ved i ti­den før Jess Thorup - det var nær­me­re omvendt: chan­ce­rigt og af­slut­nin­ger på stort set al­le an­greb. Det var og­så på bag­grund af den spil­lestil, man kom frem til så man­ge død­bol­de. NU VIR­KER DET, som om man har valgt en knap så af­slut­nings­ivrig spil­lestil, hvor man er me­re op­ta­get af at hol­de bol­den i eg­ne ræk­ker. Det har og­så ka­stet no­get po­si­tivt af sig, for den de­fen­si­ve styr­ke er øget, og der er en an­den ro og ba­lan­ce på hol­det, som især har væ­ret ud­slags­gi­ven­de i de se­ne­ste in­ter­na­tio­na­le kam­pe.

Så selv­føl­ge­lig er det ik­ke ka­ta­stro­falt, hvad der sker i FCM, men jeg vil væ­re lidt me­re be­kym­ret end det, man gi­ver ud­tryk for i klub­ben, for­di ana­ly­sen af, at midtjy­der­ne ik­ke er vold­somt far­li­ge, fak­tisk hol­der stik.

Den grove ud­ga­ve er, at de er tam­me og tand­lø­se. Yder­me­re kan det vir­ke, som om man for­la­der sig på en død­bold, og det er far­ligt. Mod FC Nordsjælland vir­ke­de det mat – ik­ke slidt, men mat – og jeg sav­ne­de den ag­gres­si­vi­tet, som har præ­get FCMs må­de at an­gri­be kam­pe på. Tid­li­ge­re ned­kæm­pe­de man mod­stan­der­ne og slog ka­pi­tal på det via fy­sik og mæng­den af af­slut­nin­ger, mens det i går nær­me­re vir­ke­de, som om man vil­le ud­mat­te FCN, men uden at hol­de det hø­je tem­po. Min for­nem­mel­se var, at der ik­ke kom den nød­ven­di­ge trod­s­re­ak­tion, og at der be­gyn­der at dan­nes en idé om, at det nok skal kom­me – af sig selv. Det er sjæl­dent til­fæl­det. DET, DER AF­GØR kam­pe off en­sivt, er som oft est, at man har spil­le­re, der tør ud­for­dre, slå ind­læg og af­slut­te. Præ­cis, hvad FC København gjor­de mod Ho­bro, og som der­for il­lu­stre­rer, hvad for­skel­len på de to hold er øje­blik­ke­ligt.

FC København le­ve­re­de et tryk mod slut­nin­gen, som FCM ik­ke var i nær­he­den af. Der var to for­skel­li­ge si­gen­de hi­sto­ri­er i de to kam­pes sid­ste 30 mi­nut­ter. FC København le­ve­re­de med tung fy­sisk kraft en præ­sta­tion med min­del­ser om ’ gam­le da­ge’, da en fy­sisk over­le­gen­hed, vild­skab og tro be­tød, at man kun­ne skaff e et re­sul­tat på kort tid.

Jeg sy­nes og­så, der var en ty­de­lig for­skel i de to holds gen­nem­brud­sivrig­hed. FCM er­kend­te i pau­sen, at man ik­ke fi k slå­et nok ind­læg, men eft er pau­sen for­må­e­de man al­li­ge­vel ik­ke at bli­ve far­lig – hver­ken eft er ind­læg el­ler no­get som helst an­det. Ind­læg blev ek­se­kve­ret for tid­ligt, hvil­ket be­tød, at man al­drig fi k pres­set bag­kæ­den, der al­tid stod bag ind­læg­get. Ik­ke en ene­ste af­slut­ning in­den for ram­men er be­kym­ren­de. Her så man omvendt, at FC København ev­ne­de at mo­se me­get me­re på og vin­de stort set al­le du­el­ler. BEG­GE HOLD BE­STÅR af frem­ra­gen­de trup­per, men jeg vur­de­rer, at det får en vis be­tyd­ning, at FC Midtjylland na­tur­lig­vis og­så pri­o­ri­te­rer Eu­ro­pa League, mens FC København jo kan fo­ku­se­re al­le kræft er på den hjem­li­ge liga. Li­ge nu kan FCK top­pe sin trup i al­le su­per­liga­kam­pe, mens FCM gør det i de in­ter­na­tio­na­le kam­pe. De to trup­per er vel stort set li­ge, selv om jeg har FCK som mar­gi­nalt bed­re ud fra en be­tragt­ning om, at man har fl ere uud­nyt­te­de po­ten­ti­a­ler i ek­sem­pel­vis Kas­per Kusk og Fe­de­ri­co San­tan­der samt spil­le­re, der ven­der tilbage fra ska­der som Bas­hkim Kadrii og Dan­ny Amankwaa.

Det er vel og­så fair at for­ud­si­ge, at FCMs trup bli­ver me­re slidt af fem kom­men­de in­ter­na­tio­na­le kam­pe, og så vil FCK ha­ve et mas­sivt styr­ke­over­tag, som eft er­å­ret skri­der frem. Så for­skel­len på FCK og et gi­vent mod­stan­der­hold vil vok­se mar­kant i den sid­ste hal­ve ti­me af kam­pe­ne – som vi så det mod Ho­bro, hvor ind­skift er­ne hol­der et enormt højt ni­veau.

Det er jo ik­ke en svag for­ma­tion, FCM send­te på ba­nen mod FC Nordsjælland, og som man bør væ­re bed­re end un­der al­le om­stæn­dig­he­der. Det er for tamt og for tand­løst i øje­blik­ket, hvil­ket 10 mål i ni kam­pe in­di­ke­rer. Og det er et møn­ster, der har væ­ret un­der­vejs, for da man de­ci­me­re­de trup­pen mod Sønderjyske i tred­je run­de og mod Es­b­jerg i sjet­te run­de, kun­ne beg­ge hold ha­ve få­et me­re ud af det, end det ene po­int, det blev til.

Jeg ma­ler ik­ke fan­den på væg­gen, men der skal stram­mes op og jeg kan godt for­stå, hvis Jess Thorup, ver­dens ro­lig­ste mand, har få­et en pan­de­ryn­ke me­re.

Jess Thorups sti­me i Su­per­liga­en som ube­sej­ret FC Midtjylland- træ­ner stop­pe­de i går med ne­der­la­get til FC Nordsjælland. Hvad vær­re er, at hol­dets of­fen­siv vir­ker tand­løs, og det må be­kym­re Thorup, me­ner BTs su­per­liga- eks­pert, Pe­ter Sø­ren­sen. Fo­to: To­ny Brø­ch­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.