Duo­er

BT - - SUPERLIGA - OBs og Brønd­bys Es­b­jergs ( 4 mål) ( 1 mål). ( 5 mål) og ( 3 mål). ( 1 mål) og ( 3 mål). FCMs Randers FCs AaBs ( 2 mål) ( 1 mål). ( 6 mål) og ( 2 mål). ( 2 mål) og ( 7 mål) og FC Kø­ben­havns AGFs Vi­borgs ( 3 mål). ( 3 mål). ( 4 mål) og (

MMAANNDDAAGG 2 211. S. ESPETPETMEBMEBR E2R0 125015 RAS­MUS FESTER­SEN AN­DERS K. JA­COB­SEN 5 MÅL I ALT An­ders Jo­chum­sen: Det ser ud til, at de ny­der ti­den sam­men på ba­nen og un­der hin­an­den suc­ces. Det er en god egen­skab, når man spil­ler to på top­pen. Jeg er spændt på, om Fester­sen kan hol­de ka­den­cen. AK spil­le­de ik­ke i Su­per­liga­en, hvis han hav­de en stør­re hitrate. Så var han rø­get vi­de­re. Spe­ci­elt AK har det i sig. Han træk­ker det op på et 4- tal. Fester­sen er den me­re snu an­gri­ber.

Ka­rak­ter: 4 Ra­j­ko Lekic: Su­per­liga­ens bed­ste an­grebs­duo. Der er nok man­ge, der vil bli­ve overrasket, men jeg sy­nes, det er to vir­ke­lig dyg­ti­ge spil­le­re, bå­de sam­men og hver for sig. De ska­ber chan­cer på egen hånd og er sinds­sygt må­l­far­li­ge i og om­kring fel­tet! De får ka­rak­te­ren fi re, for­di jeg fø­ler, vi sta­dig mang­ler an­gri­be­re, der er iskol­de for­an mål, men de er duo­en, der kom­mer tæt­test på 5.

Ka­rak­ter: 4

SAM­LET KA­RAK­TER:

TE­EMU PUK­KI RON­NIE SCHWARTZ

8 MÅL I ALT

An­ders Jo­chum­sen: Det ser ik­ke ud til, de har fun­det hin­an­den end­nu. Men der er po­ten­ti­a­le. De sco­rer ik­ke nok. Det skyl­des, at de oft e er alt for fl ak­ken­de i de­res spil og sjæl­dent op­hol­der sig på kon­to­ret, hvor der la­ves mål. Beg­ge spil­le­re kan i Su­per­liga­en la­ve mål på egen hånd – dog ik­ke mod de bed­ste mand­ska­ber.

Ka­rak­ter: 3 ( med pil op) Ra­j­ko Lekic: To dyg­ti­ge an­gri­be­re, hvor jeg ser Puk­ki som den mest far­li­ge af dem, den mest køli­ge i fel­tet, og han er og­så al­le­re­de op­pe på fem kas­ser. Schwartz mang­ler sta­dig at kom­me rig­tig i gang, som da han spil­le­de i Randers. Det vil nok ta­ge lidt me­re tid, men jeg er sik­ker på, det kom­mer. Her har vi to an­gri­be­re, der vir­ke­lig ved, hvor må­let står. De mang­ler som duo for al­vor at vi­se det i år, men jeg tror, det kom­mer. Sam­ar­bej­det mel­lem dem skal nok bli­ve bed­re.

SAM­LET KA­RAK­TER:

NI­CKI BIL­LE RO­BIN SÖ­DER

( MED PIL OP)

4 MÅL I ALT

Ka­rak­ter: 3 An­ders Jo­chum­sen: De vir­ker til at vil­le hin­an­den, men der mang­ler for­stå­el­se for hin­an­dens spids­kom­pe­ten­cer. De har hver især hver­ken helt ind­fri­et mi­ne el­ler nok hel­ler ik­ke de­res eg­ne for­vent­nin­ger, tror jeg. De har det i sig hver for sig, men vi ser det ik­ke helt end­nu

Ka­rak­ter: 2,5 Ra­j­ko Lekic: Go­de gam­le Bil­le... Stærk, stærk spil­ler, ar­bej­der al­tid sinds­sygt hårdt, gi­ver al­drig op, tror al­tid på, han sco­rer, når han får chan­cen, men sco­rer pt. ik­ke nok. Hans før­ste mål mod OB var et su­per mål, og det vil­le ik­ke over­ra­ske mig, hvis han kom i gang nu. Det mål kan væ­re star­ten for ham, men man kan ik­ke lø­be fra, at det hed­der et mål i ot­te kam­pe. Sö­der er en okay spil­ler. Jeg fø­ler, at han har et godt sam­ar­bej­de med Bil­le og vir­ker til at væ­re okay far­lig for­an mål. Bil­le er og­så dyg­tig til at ska­be chan­cer på egen hånd via hans fy­sik og fart.

Ka­rak­ter: 2,5

SAM­LET KA­RAK­TER:

MOR­TEN DUN­CAN RAS­MUS­SEN MARTIN PU­SIC 4 MÅL I ALT An­ders Jo­chum­sen: De har po­ten­ti­a­let til at få et fan­ta­stisk sam­ar­bej­de. De­res for­skel­lig­he­der er de­res sty rke sam­men, for­di for­sva­rer­ne skal hånd­te­re dem me­get for­skel­ligt. Bå­de Dun­can og Pu­sic kom­mer til chan­cer i hver kamp, og de­res hitrate er oft e im­po­ne­ren­de. Dun­can skal sæt­tes op, mens Pu­sic en gang imel­lem kan på egen hånd.

Ka­rak­ter: 4 Ra­j­ko Lekic: I min ver­den er de må­ske Su­per­liga­ens bed­ste an­gri­be­re hver for sig. Pu­sic er dyg­tig, me­get dyg­tig, og ska­ber og­så man­ge chan­cer selv. De sco­rer beg­ge mål på sam­lebånd.

Ka­rak­ter: 3,5

SAM­LET KA­RAK­TER:

VIK­TOR LUND­BERG KAEL IS­HAK 8 MÅL I ALT

MI- An­ders Jo­chum­sen: De ser ud til at ha­ve kla­re rol­le­for­de­lin­ger. Lund­berg fi nder rum­me­ne, mens Is­hak er sta­tio­nen frem­me i ba­nen og al­tid til ste­de i bok­sen. Lund­berg har tur i den, men Is­hak træk­ker i sin nu­væ­ren­de form lidt ned i ka­rak­te­ren. Beg­ge er dyg­ti­ge af­slut­te­re, og Lund­berg kan man­ge for­skel­li­ge af­slut­nings­va­ri­an­ter; der­for kan han ska­be chan­cer selv. Is­hak skal ram­me de rig­ti­ge po­si­tio­ner for at sco­re. Ka­rak­ter: 3,5 Ra­j­ko Lekic: Is­hak kan jeg li­de som ty pe. Man kan se, hvor me­get han bræn­der for at spar­ke kug­len i kas­sen. En dyg­tig spil­ler og dej­lig egoi­stisk. Lund­berg, Su­per­liga­ens top­sco­rer, er en fi n spil­ler, der har vist sig at væ­re far­lig for­an mål. Jeg sy­nes dog sta­dig, han er en spil­ler, der mang­ler en del. Må­ske ta­ger jeg fejl, og jeg glæ­der mig til at føl­ge ham. Jeg er spændt på at se, hvor læn­ge han hol­der, men syv mål i ot­te kam­pe kan man ik­ke ta­ge fra ham. Det er stærkt.

Ka­rak­ter: 2,5

SAM­LET KA­RAK­TER:

LUKAS SPAL­VIS RAS­MUS JØNS­SON

8 MÅL I ALT

An­ders Jo­chum­sen: Der er po­ten­ti­a­le til me­get me­re, hvis de bli­ver fi t og får me­re tid sam­men. In­gen af dem ram­mer for­dums sty rke; Jøns­son er al­le an­dre ste­der end i bok­sen, og Spal­vis kom­mer for sent de­r­ind. Jøns­son har as­si­sten, mens Spal­vis er go­al­get­te­ren.

Ka­rak­ter: 2,5 ( med pil ned) Ra­j­ko Lekic: Spal­vis sco­rer og­så si­ne mål, når han er klar, men han er lidt for me­get ska­det. Er el­lers og­så fi n til selv at ska­be chan­cen. Fi­re mål i år er ik­ke dumt. Jøns­son er dyg­tig, når det kø­rer for ham, men li­ge­som man­ge af de an­dre vi har, er han alt for svin­gen­de. Som duo er de ik­ke i min top 4.

SAM­LET KA­RAK­TER:

Ka­rak­ter: 2,5

( MED PIL NED)

FE­DE­RI­CO SAN­TAN­DER AN­DREAS COR­NE­LI­US 3 MÅL I ALT An­ders Jo­chum­sen: Det ser ud til, at de pas­ser godt sam­men, selv­om det er aty - pisk, at to så store spil­le­re star­ter sam­men i an­gre­bet. Cor­ne­li­us er be­gyndt at sco­re, men jeg mang­ler sta­dig at se, at han helt er tilbage. San­tan­der kom­mer, for det ser ud til, han har al­le kva­li­te­ter­ne. Han sav­ner suc­ces og en bed­re re­la­tion med FCKs kre­a­ti­ve kræft er . Ser ud til, at beg­ge to skal sæt­tes op til mål. I hvert fald pt. Cor­ne­li­us kun­ne på egen hånd tid­li­ge­re, men der er et sty kke der­til end­nu for ham.

Ka­rak­ter: 2,5 ( med pil op) Ra­j­ko Lekic: San­tan­der er fy­sisk stærk, læ­ser spil­let fan­ta­stisk, er må­l­far­lig – selv­om han mang­ler at sco­re – og en vir­ke­lig god hold­spil­ler. Jeg ser ham ik­ke sco­re 15- 20 mål. Cor­ne­li­us kan med me­re kølig­hed for­an mål bli­ve liga­ens klart bed­ste an­gri­ber. Er stor og stærk, bru­ger krop­pen fan­ta­stisk og er uhyg­ge­lig på ho­ve­d­et. Me­re kølig­hed og han kom­mer let op på 15- 20 mål.

Ka­rak­ter: 3,5

SAM­LET KA­RAK­TER:

( MED PIL OP)

MA­TE VATSADZE KIM AA­BECH 7 MÅL I ALT An­ders Jo­chum­sen: De fi nder hin­an­den fi nt og oft e med Kim Aa­bech som den kre­a­ti­ve. In­gen af dem er fød­te målsco­re­re, men de­res ev­ne til at væ­re snu gør dem far­li­ge. De har ik­ke spe­ed til at ska­be så me­get selv, men skal ha­ve gang i bold­mæs­si­ge re­la­tio­ner for at kom­me til scor­in­ger.

Ka­rak­ter: 3 Ra­j­ko Lekic: Spæn­den­de duo. Du ved sgu al­drig, hvad du får. Aa­bech la­ver al­tid lidt mål og oft e og­så en del as­sist. Jeg sy­nes, han er dyg­tig, han kan så me­get med det ven­stre ben og er far­lig, når han får chan­cen. Han kom­mer tæt på de ti mål, tror jeg. Vatsadze er fi n, men og­så kun det. Han er alt for svin­gen­de.

Ka­rak­ter: 2

SAM­LET KA­RAK­TER:

SER­GE DE­BLÉ AN­TE RU­KAVI­NA

0 MÅL I ALT

An­ders Jo­chum­sen: Er der no­gen sy­ner­gi? Har de sco­ret? De­blé er alt for ego­cen­tre­ret. Det kan be­vir­ke, at hans hold­kam­me­ra­ter hel­ler ik­ke har ham som før­ste­pri­o­ri­tet i as­sist- spil­let. Ru­kavi­na har jeg ik­ke set nok. De kan in­tet ska­be på egen hånd – jo i 1. di­vi­sion.

Ka­rak­ter: 1 Ra­j­ko Lekic: Det er ik­ke me­get, jeg har set til dem i Su­per­liga­en. Jeg har set De­blé i 1. di­vi­sion, hvor han var vir­ke­lig stærk, men han mang­ler sta­dig at vi­se, at han er stærk nok til Su­per­liga­en. Ru­kavi­na ken­der jeg ik­ke godt nok til at vur­de­re.

Ka­rak­ter: 1

SAM­LET KA­RAK­TER:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.